Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL HOTELERA DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 12 de maig de 2014

REUNITS

D'una part, el president de La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, Senyor Aurelio Vázquez Villa, amb domicili legal al carrer d’Aragó, 215, Palma.

I de l'altra, el Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN  

Que la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca té com a objectius fonamentals (1) establir les bases del model turístic de Mallorca, (2) determinar i ordenar els objectius i directrius de la política turística, (3) millorar la competitivitat del sector hoteler de Mallorca, (4) promoure i reforçar l’assessorament legal dels seus associats, (5) apropar els programes de formació als seus associats, i (6) incrementar la participació empresarial.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través de les diverses facultats, departaments o instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixement en els diversos àmbits, i en concret en tot el que es refereix a l’activitat turística.

Ambdues parts consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari una entesa i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració, d'estudis conjunts i l’intercanvi i cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, divulgació i investigació, en els termes que s’acordin de forma específica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions.
2. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
3. Estudis d'investigació conjunts.
4. Realització de programes de formació.
5. Realització de visites de durada curta.
6. Realització d’activitats educatives conjuntes d’acord amb els objetius d’ambdues parts.
7. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a ambdues parts.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions realitzades per a l'allotjament (proposta d’establiments hotelers, dates, règim i preu) i la participació de convidats en activitats, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació dels responsables de cada .

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos membres elegits per cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca,
Aurelio Vázquez
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de març de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).