Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE l’AJUNTAMENT D’INCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) PER DUR A TERME LA CREACIÓ DE LA COL·LECCIÓ DIGITAL DE LES JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA 

Inca, 10 d’abril de 2014 

REUNITS

 

Per una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Per l’altra, el senyor Rafel Torres Gómez, batlle d’Inca, com a representant de l’Ajuntament d’Inca, amb CIF P0702700F i domicili a la plaça d’Espanya, 1, CP 07300, Inca.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent

ACORD 

Primer. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans tècnics i l'experiència necessària per dur a terme projectes de construcció de biblioteques digitals i versions digitals de documents.

L’Ajuntament d’Inca organitza anualment les jornades d’Estudis Locals d’Inca i n’edita les ponències en una publicació, des de la seva creació l’any 1994, de la qual vol dur a terme la digitalització, publicació i actualització permanent a la col·lecció digital Jornades d’Estudis Locals d’Inca, que formarà part de la Biblioteca Digital de les Illes Balears, per facilitar-ne l’ús i la consulta i, alhora, preservar-ne digitalment les publicacions.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte és important per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació, perquè facilitarà a la comunitat universitària i al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda en aquests documents.

Segon. Tipus de cooperació

Per aquests motius i atesa l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, l’Ajuntament d’Inca i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de publicacions digitals.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquests treballs serà coordinada per la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Inca i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs podran sol·licitar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament. Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

La UIB es compromet a:

1. Digitalitzar, integrar, catalogar i publicar, dins la col·lecció digital Jornades d’Estudis Locals d’Inca (que formarà part de la Biblioteca Digital de les Illes Balears), la totalitat dels números de la publicació corresponents al període 1994 a 2013, dels quals es disposa en una versió publicada en paper, o en format digital.
2. Entregar una còpia digital de la col·lecció sobre la plataforma Greenstone Digital Library en DVD a l’Ajuntament d’Inca, a partir de la qual se’n pugui fer una edició en CD o DVD si aquesta institució ho considera oportú.
3. Publicar tots els números digitalitzats de la col·lecció Jornades d’Estudis Locals d’Inca a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears i mantenir-la accessible, en obert, a la xarxa. Catalogar individualment els articles o ponències per tal de crear una base de dades dels articles i obtenir el DOI (Digital Object Identifier) per cadascun dels articles inclosos a la publicació.
4. En els anys successius, a mesura que es publiquin noves edicions de les Jornades, incorporar-les a la col·lecció Jornades d’Estudis Locals d’Inca, a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears.

L’Ajuntament d’Inca es compromet a:

1. Aportar a la UIB un exemplar original, en paper o digital, de tots els números que s’hagin d’incloure a la col·lecció.
2. Nomenar un responsable tècnic, que serà l’interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.
3. Aportar la quantitat de 3.515 euros (IVA no inclòs). Aquesta quantitat serà abonada un cop realitzat el treball, en el moment que la UIB emeti la factura corresponent.
4. En els anys successius, a mesura que es publiquin noves edicions de les Jornades, aportar els originals en paper i en pdf i aportar 150 euros, més 10,5 euros per article que s’hi inclogui, per cadascuna de les noves incorporacions, un cop realitzada la incorporació i un cop facturada per part de la UIB.

Cinquè. Abast de la cessió de drets

L’Ajuntament d’Inca, com a editor de les Jornades d’Estudis Locals d’Inca, cedeix amb caràcter gratuït els drets de transformació, reproducció i comunicació pública dels textos complets de cada un dels articles publicats a Jornades d’Estudis Locals d’Inca, per:

  • Adaptar, en la mesurà que sigui necessària, la publicació al format, imatge o aparença d’Internet.
  • Reproduir la publicació en un suport digital per poder-la incorporar a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, impulsada per la UIB, entenent que hi ha inclosos el dret a emmagatzemar-la als seus servidors i el dret a realitzar qualsevol reproducció temporal necessària per permetre que els usuaris puguin visualitzar-la, reproduir-la o guardar-la en suport digital o en suport paper, només per a ús privat i/o amb finalitats d’estudi i investigació.
  • Realitzar la comunicació pública o posada a disposició de la publicació a través d’Internet.
  • Facilitar el lliure accés gratuït als textos complets de la publicació, tant a través de la Biblioteca Digital de les Illes Balears com de qualsevol proveïdor de serveis OAI-PMH.

La UIB adquireix únicament els drets que específicament es concreten en aquesta autorització.

La UIB no pot fer, en cap cas, un ús comercial o lucratiu dels textos complets dels articles. La UIB únicament posarà a disposició dels seus usuaris la publicació a què fa referència aquest acord per fer-ne un ús privat i/o amb fins d’investigació o educació, però no garanteix ni assumeix cap responsabilitat per la forma i manera en què els usuaris en facin ús posteriorment.

Sisè. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa d’un any.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració.

Per l’Ajuntament d’Inca,
Rafel Torres
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 d’abril de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).