Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 7 de juliol de 2014

REUNITS

D'una part, l’Il·lustríssim Senyor Fernando Gilet Sancenón, tinent de batlle de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Palma, amb DNI 43076255-S, com a president en representació de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, d’acord amb el que disposa l’article 18 dels Estatuts de la Fundació i en virtut del nomenament aprovat en sessió plenària de 30 de juny de 2011 de l’Ajuntament de Palma.

I de l'altra, el Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts assistides pel secretari de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, Antoni Pol Coll.

EXPOSEN

I. Que la Fundació Pilar i Joan Miró és una fundació cultural publica que té per objecte el foment i la difusió del coneixement artístic, per facilitar la tasca creadora de futurs artistes, en íntima i constant col·laboració amb tots els sectors ciutadans, superant els esquemes museístics habituals amb una realitat cardinal, dinàmica, que expliqui vivencialment l’estètica de l’art contemporani. Funcions que li atribueix l’article 5 dels Estatuts, aprovats el 5 d’abril de 2011.

II. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L’objecte d’aquest acord és establir el marc de col·laboració conjunta entre la Fundació Pilar i Joan Miró i la UIB per dur a terme les activitats següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.

2. Intercanvi de personal per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.

3. Organització de seminaris, col·loquis, simposis, conferències, debats, tallers, etc., en col·laboració.

4. Estudis d'investigació conjunts, especialment pel que fa a l’obra de Joan Miró, els avantatges històrics, l’art contemporani balear en particular i l’art i la cultura actual en general.

5. La UIB, mitjançant els seus departaments, donarà suport tècnic i accés a equips i material específics en tot allò que faci referència a anàlisis químiques dels seus fons pictòrics.

6. Suport a la formació i pràctiques curriculars i extracurriculars, així com a la recerca entre els estudiants de postgrau de la UIB interessats en tots aquells aspectes històrics i artístics o de gestió cultural que puguin fer referència a les temàtiques acordades entre ambdues institucions.

Segona. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues institucions relatives a les activitats, pràctiques i investigació segons els respectius estatuts.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per les parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran en convenis específics.

Tercera. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa o projecte s'han d’indicar, separadament i específicament, els detalls financers, en cas que n’hi hagi.

Quarta. Difusió

La difusió de les activitats fruit d’aquest acord seran realitzades de forma conjunta per ambdues parts.

Cinquena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima d’un any, prorrogable per períodes anuals de forma expressa. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Sisena. Causes de resolució

Malgrat la vigència establerta per la clàusula sisena, és causa d’extinció l’incompliment total o parcial d’aquestes clàusules per alguna de les parts, independentment de la causa que l’hagi produït.

Setena. Coordinació

Cada institució nomenarà una persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Vuitena. Naturalesa jurídica de l’acord

Aquest acord marc es regirà per les normes del dret administrativu i els dubtes que sorgeixin en motiu de la seva aplicació es resoldran per part de les persones responsables de la coordinació elegides segons la clàusula setena.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars, en català.

Per la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca,
Fernando Gilet
President
Antoni Pol
Secretari

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de juliol de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de juliol de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).