Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REALITZACIÓ D’OBRA GRÀFICA ALS TALLERS DE JOAN MIRÓ

Palma, 7 de juliol de 2014

REUNITS

D'una part, l’Il·lustríssim Senyor Fernando Gilet Sancenón, tinent de batlle de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Palma, amb DNI 43076255-S, com a president en representació de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, d’acord amb el que disposa l’article 18 dels Estatuts de la Fundació i en virtut del nomenament aprovat en sessió plenària de 30 de juny de 2011 de l’Ajuntament de Palma.

I de l’altra, el Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que, d’acord amb el conveni marc de col·laboració entre la UIB i la Fundació, signat a Palma el dia 7 de juliol de 2014, acorden la col·laboració específica per a la realització d’obra gràfica als tallers de Joan Miró. Per això,

ACORDEN

1. La UIB pretén oferir un present al final de l’any acadèmic a tots els estudiants que participin en les diverses cerimònies de graduació que celebra cada una de les Facultats.

2. La UIB i la Fundació col·laboraran en el procés de selecció, producció i difusió de l’obra que s’elegeixi en cada ocasió.

3. La UIB convocarà cada any un procés de selecció de l’autor o autora. Per això, convocarà, juntament amb la Fundació, un concurs entre artistes.

4. La UIB i la Fundació nomenaran una comissió que serà l’encarregada de seleccionar l’obra.

5. Les obres presentades que passin el procés de selecció seran exposades públicament a la UIB i a la Fundació.

6. La presentació als mitjans de comunicació de l’obra seleccionada es farà conjuntament entre la UIB i la Fundació. La convocatòria la farà la Universitat.

7. La Fundació facilitarà l’ús i accés dels seus tallers d’obra gràfica per a la realització del BAT o «Bon à tirer» i les proves d’artista de l’obra seleccionada, sense cap cost per a la UIB. Així mateix facilitarà l’ajut i assessorament tècnic a l’artista escollit.

8. Es realitzarà un reportatge en vídeo i/o fotogràfic del procés, destinat a ser publicat per la UIB i la Fundació allà on es consideri oportú, en què s’indicarà sempre en crèdits l’artista elegit en cada moment i tot el que la UIB o la Fundació vegin necessari.

9. L’autor seleccionat cedirà el BAT i 3 H/C a la Fundació i 4 exemplars iguals per a la UIB, sense comptar els exemplars del tiratge que encarregui la Universitat.

10. La UIB farà efectiu el premi a l'artista seleccionat en funció del que es determini a les bases del concurs en cada convocatòria.

I com a prova de conformitat, les dues parts signen aquest document al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca,
Fernando Gilet
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de maig de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).