Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER DUR A TERME LA REALITZACIÓ D’INFORMES SOBRE LA DECLARACIÓ DE BÉNS D’INTERÈS CULTURAL

Palma, 25 de juny de 2014

REUNITS

D’una banda, l’Honorable Senyor Jaume Ferrer i Ribas, President del Consell Insular de Formentera (CIF), amb CIF núm. P-0702400-C i amb domicili a la plaça de la Constitució, núm. 1, de Sant Francesc Xavier, que actua en representació d’aquesta institució en virtut de la seva elecció pel Ple del Consell Insular de Formentera del dia 11 de juny de 2011, i conforme amb l’article 9.2.q) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d’acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent.

MANIFESTEN

El Consell Insular de Formentera exerceix competències en matèria de patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic en virtut de l’article 70.6 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i de la disposició addicional primera de la Llei 25/2006, de mesures tributàries i administratives.

Entre les competències de patrimoni històric que exerceix el Consell Insular de Formentera hi ha la tramitació dels procediments administratius per declarar béns d’interès cultural i béns catalogats en l’àmbit territorial de Formentera, de conformitat amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 9 de l’esmentada llei, per a la declaració de bé d’interès cultural és necessari informe favorable d’almenys una de les institucions consultives previstes a l’article 96, i la Universitat de les Illes Balears (UIB) és una d’aquestes institucions consultives.

A aquest efecte, d’acord amb les competències que són pròpies d’ambdues institucions, i amb ple respecte a l’ordenament jurídic vigent,

ACORDEN

PRIMER. La Universitat de les Illes Balears es compromet a emetre els informes a què fa referència la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, sol·licitats per l’àrea de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Formentera, per fer possible l’adequada tramitació dels expedients de declaració de béns d’interès cultural.

SEGON. Per tal de donar compliment al termini que la Llei marca per adoptar l’acord de declaració dels béns d’interès cultural, la Universitat de les Illes Balears es compromet a realitzar els informes esmentats en un termini de tres mesos des de la sol·licitud.

TERCER. La coordinació dels informes a què fa referència el punt primer d’aquest conveni serà a càrrec del directora/a del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears, sens perjudici que, segons l’especialització que requereixi la redacció de l’informe, el dugui a terme el departament que es consideri més adient de la Universitat.

QUART. En el marc del present conveni, l’àrea d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Formentera pot sol·licitar, de manera excepcional, la realització d’informes de seguiment d’obres de restauració de béns d’interès cultural autoritzats per l’òrgan competent del Consell Insular de Formentera.

CINQUÈ. En contraprestació a la realització dels informes, el Consell Insular de Formentera pagarà el preu de sis mil (6.000) euros, més IVA, amb càrrec a la partida pressupostària 336.22706.01 dels pressuposts generals del Consell per a 2014, i reserva de crèdit autoritzada amb data 13 de maig de 2014.

SISÈ. La Universitat de les Illes Balears emetrà la corresponent factura a nom del Consell Insular de Formentera abans de l’1 de desembre de 2014. Per la seva banda, aquest es compromet a pagar una vegada comprovada la realització de tots els informes sol·licitats durant el període anual de vigència del conveni.

Per fer efectiu el pagament, ha de dur el vistiplau de la consellera d’Educació, Cultura i Patrimoni. Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l’activitat esmentada, s’ha de notificar al Consell Insular de Formentera.

SETÈ. Aquest conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2014.

Així ho acorden ambdues parts, que firmen en dos exemplars i amb un sol efecte el present conveni de col·laboració.

Pel Consell Insular de Formentera,
Jaume Ferrer
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juny de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).