Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS SOBRE EL VI CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO

Palma, 9 de juny de 2014

PARTS

D’una banda, el senyor Pere Antoni Mas Cladera, síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, que actua en representació d’aquesta, en l’exercici de les facultats que li atribueix la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i en virtut de l’acord adoptat pel Consell de la Sindicatura de data 29 de maig de 2014.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

1. La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears considera de gran interès fomentar la formació i l’intercanvi d’experiències entre professionals, professors i investigadors de les distintes institucions públiques dintre del camp del control, així com de l’auditoria pública, mitjançant l’organització de reunions, jornades i seminaris tècnics, i, especialment, atesa la seva transcendència i assistència multitudinària, els congressos nacionals d’auditoria que tenen lloc amb caràcter biennal, de comú acord amb la resta d’òrgans de control extern (OCEX), amb la Fundació per a la Formació i Investigació en Auditoria del Sector Públic (FIASEP).

2. La Sindicatura de Comptes està organitzant el VI Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, en col·laboració amb l’entitat FIASEP, a Palma. Les dates previstes del Congrés són els dies 12, 13 i 14 de novembre de 2014, sota el lema «Hacia un control más eficaz de los fondos públicos». Els congressos nacionals d’Auditoria Pública, des del primer de Toledo de l’any 2004, són punt de trobada biennal de totes aquelles persones que tenen relació professional amb el control intern o extern, com també amb l’auditoria, i tenen com a objectius principals, d’una banda, intercanviar experiències i reflexions, i, de l’altra, analitzar, decidir i recomanar possibles línies de millora per a les actuacions de control, que redundin en una millora de la gestió pública.

3. La UIB considera de gran interès la iniciativa, per poder acomplir les seves funcions com a institució dedicada al servei públic d’educació superior, la recerca i la transferència del coneixement. Per aquesta raó, té interès a prestar la seva col·laboració en l’esdeveniment.

4. Les parts consideren que l’organització de congressos especialitzats en matèria de control intern i extern és una forma adequada d’aconseguir els objectius respectius i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

El present conveni té per objecte determinar el marc de col·laboració entre la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per a l’organització del VI Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, que se celebrarà a Palma el proper mes de novembre de 2014.

2. Actuacions

La col·laboració objecte del present conveni es materialitzarà de la forma següent:

  • La UIB es compromet a donar la màxima difusió de la celebració del VI Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público.
  • La Sindicatura es compromet a fer constar, de forma expressa i visible en tota la documentació de difusió del Congrés, la col·laboració de la UIB, mitjançat la inclusió del seu anagrama en la documentació esmentada.
  • La UIB tindrà la consideració d’entitat col·laboradora amb la Sindicatura de Comptes, de manera que el personal de la Universitat que tingui interès a assistir al Congrés gaudirà del descompte corresponent, als efectes de les quotes d’inscripció que s’hagin d’aplicar en general.
  • En el Comitè Científic del VI Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público s’hi integrarà un representant de la UIB, per poder dur a terme les funcions derivades d’aquesta condició en la preparació i desenvolupament del Congrés.
  • La UIB formalitzarà, abans del 31 de juliol, la inscripció de 10 participants, inclòs el membre del Comitè Científic, en el VI Congreso Nacional de Auditoría, per un import total de 2.000,00 euros. A més, les inscripcions addicionals de membres de la comunitat universitària gaudiran d’un descompte del 15% de la quota d’inscripció.

3. Vigència

Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura fins a la finalització del VI Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público.

Com a mostra de conformitat, se signa aquest conveni en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
Pere Antoni Mas
Síndic major

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de maig de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).