Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ADDENDA DE 2014 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA (ABANS CONSORCI DE BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES DE CATALUNYA) SIGNAT EL 31 DE MARÇ DE 2006

Barcelona / Palma, 23 de setembre de 2014

REUNITS

Per una banda, el senyor Llorenç Huguet i Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb NIF Q-0718001-A i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07071 Palma.

Per l’altra, el senyor Miquel Puig i Raposo, director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), amb NIF Q5856253I i seu social al carrer Gran Capità, 2, Barcelona.

ACTUEN

El primer, en representació de la UIB, facultat per a aquest acte en virtut de les atribucions que li confereix l’article 38.1.n) dels Estatuts de la UIB, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

El segon, en representació del CSUC, d’acord amb les funcions atribuïdes per l’article 17 dels Estatuts del CSUC, publicats al DOGC núm. 6520, de 12 de desembre de 2013.

MANIFESTEN

Primer. Que en data 31 de març de 2006 el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i la UIB van signar un conveni de col·laboració per tal de regular les condicions per a la integració de la UIB com a membre associat al CBUC, així com la seva participació en les activitats i els programes del Consorci.

Segon. Que el 10 desembre de 2013 el Govern va acordar l'absorció del CBUC pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb efecte de l'1 de gener de 2014 (DOGC núm. 6520 de 12 de desembre de 2013), amb cessió global de tots els seus actius i passius, i el CSUC passà a subrogar-se a tots els efectes en la posició del CBUC.

Tercer. Que de conformitat amb les clàusules segona i tercera del conveni de referència, aquest es prorrogarà automàticament d’any en any, tret dels annexos, que estaran subjectes a una revisió anual que serà aprovada per ambdues parts.

En funció de l’anterior, les dues parts acorden de subscriure la present addenda al conveni de col·laboració amb subjecció a les clàusules i els annexos que segueixen.

CLÀUSULES

Primera. El CSUC i la UIB acorden d’aprovar per a 2014 els annexos que es detallen a continuació i que s’adjunten al present document en substitució dels annexos vigents fins ara:

  • Annex I: Pla de treball entre la UIB i el CSUC per a l’any 2014
  • Annex II: Quota per serveis generals bibliotecaris 2014
  • Annex III: Participació de la Universitat de les Illes Balears (UIB) el 2014 a la Biblioteca Digital de Catalunya per productes i serveis per al 2015

Segona. Respecte de la resta dels drets i obligacions corresponents a cadascuna de les parts, el conveni de data 31 de març de 2006 i els annexos no substituïts es mantenen inalterables en tots els termes,

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquesta addenda i dels seus annexos, les parts la signen en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en les dates esmentats a l’encapçalament.

Miquel Puig
CSUC

Llorenç Huguet
UIB

 

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de setembre de 2014 i la va ratificar el Consell de Govern en data 19 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 

ANNEXOS DE 2014 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA (ABANS CONSORCI DE BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES DE CATALUNYA) SIGNAT EL 31 DE MARÇ DE 2006