Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL SANTUARI DE LLUC

Palma, 5 de novembre de 2014 

REUNITS 

D'una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el pare Antoni Vallespir Llompart, MSSCC, Prior del Santuari de Nostra Senyora de Lluc, en virtut del nomenament de monsenyor Jesús Murgui Soriano, bisbe de Mallorca, de 23 de març de 2012, a proposta del superior general dels Missioners dels Sagrats Cors (càn. 682 & 1), amb domicili a la plaça dels Pelegrins, s/n, Escorca (Lluc).

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica entre ambdues institucions, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació propis la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions podrà incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació, publicacions, material arxivístic i museístic: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques, els arxius i els museus de les respectives institucions.

2. Col·laborar en projectes comuns, sobretot en cursos, seminaris i jornades promoguts per ambdues institucions.

3. Disposar de la infraestructura del Santuari (hostatgeria, sales, etc.) per a la realització de seminaris, col·loquis, simposis.

4. Promoure estudis relacionats amb l'entorn natural del Santuari, el patrimoni artístic i històric i el turisme cultural.

5. Estudiar la possibilitat d'acollir estudiants en pràctiques en aquelles àrees que ambdues institucions manifestin tenir més interès a dinamitzar.

6. Afavorir les estades a l’hostatgeria del Santuari en condicions especials per als membres de la comunitat universitària.

7. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a ambdues institucions.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació del Rector de la UIB i el Prior del Santuari de Lluc.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

El Rector i el Prior nomenaran, separadament, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars.

Pel Santuari de Lluc,
Antoni Vallespir
Prior

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de juliol de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).