Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de donació de fons i cessió de drets de la Biblioteca Shiro Hatano, per part de la senyora Tomoko Hatano, presidenta de la Companyia Ganshodo Tokyohonsha, SA, a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 29 d'octubre de 2015

REUNITS

Per una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (a partir d’ara, UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I, de l’altra, la senyora Tomoko Hatano (a partir d’ara, la donant), major d’edat, de nacionalitat japonesa, número de passaport TH3722495, número de NIE Y2321646-V, i amb domicili al 977, Yamanishi, Nimoyina, Naka-gun, Kanagawa (Japó), que actua en nom propi i atenent les darreres voluntats del seu marit difunt, senyor Shiro Hatano, que fou el president de la Companyia Ganshodo Tokyohonsha, amb seu a Kanda Jinbo-cho 2-2, Chiyoda-ku, Tòquio (Japó).

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la capacitat legal necessària per atorgar el present contracte i

MANIFESTEN

I. Que la senyora Hatano posseeix un fons bibliogràfic integrat per uns cinc mil exemplars de llibres i documentació bibliogràfica, que constituïa la biblioteca personal que el seu difunt marit el senyor Shiro Hatano, escriptor i professor, havia format al llarg de la seva vida. El dit fons, majoritàriament, està escrit en japonès i abraça diverses temàtiques, de manera que constitueix una àmplia mostra de la cultura japonesa. La col·lecció està perfectament conservada i ordenada i està ubicada en un sistema de prestatges tipus compacte.

II. Que la senyora Hatano, en compliment de la voluntat del senyor Hatano, vol donar a una institució pública de les Illes Balears aquesta biblioteca, i que l’ha oferta a la Universitat de les Illes Balears.

III. Que són conscients de l’interès i del valor informatiu i cultural de la col·lecció bibliogràfica propietat de la donant, formada com a biblioteca particular del seu difunt marit, el senyor Shiro Hatano.

IV. Que consideren convenient afavorir la difusió i el gaudi públic de l’esmentat fons mitjançant la seva integració a la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears, sobre la base d’un conveni de donació de la propietat dels llibres i documents que formen la col·lecció, així com dels prestatges tipus compacte en els quals estan ubicats.

 V. Que, amb aquesta finalitat, la UIB va acceptar la proposta formulada per la senyora Tomoko Hatano de fer donació d’aquest fons documental.

 VI. Que per tal de formalitzar la donació i concretar-ne les condicions, han convingut a signar el present conveni d’acord amb els següents 

PACTES

PRIMER. La senyora Tomoko Hatano, en qualitat de donant del fons bibliogràfic i els prestatges on està ubicat, en fa donació a la UIB.

SEGON. En virtut del present conveni la UIB esdevé propietària dels documents que integren aquest fons, i dels prestatges on està ubicat.

TERCER. Amb l’acceptació d’aquesta donació la UIB assumeix les obligacions següents:

  1. Efectuar una descripció dels documents que en faciliti la identificació i localització.
  2. Tractar el fons objecte de donació com una unitat.
  3. Obrir a la consulta pública el contingut del fons, tot destinant-hi els recursos i els serveis necessaris.

QUART. La donant assumirà els costs del trasllat del fons, així com dels prestatges on està ubicat, des de la ubicació actual fins al campus de la UIB. Ara bé, la UIB assumirà el trasllat, la disposició i la distribució del fons dins el campus.

CINQUÈ. La UIB queda habilitada per efectuar qualsevol tractament tècnic a l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació i descripció del fons, d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de col·leccions i fons.

SISÈ. Per a tot allò que no s’hagi previst als pactes i condicions del conveni, aquest es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

SETÈ. Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma i renunciaran al seu propi fur si és un altre.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars, però amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Tomoko Hatano
Donant

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 d’octubre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 29 d'octubre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).