Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i SATSE, Sindicat d’Infermeria de les Illes Balears

Palma, 15 de desembre de 2015

REUNITS 

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, amb domicili al campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7,5, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 12 d’abril (LOMLOU), i els articles 36 i 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

I de l’altra, el senyor Jorge Tera Donoso, secretari general autonòmic, com a representant de SATSE Illes Balears, amb domicili al carrer de Ramon Berenguer III, 8, baixos, 07003 Palma.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització d’aquest conveni i

MANIFESTEN

 1. Que la Universitat de les Illes Balears és una universitat pública i, segons els seus Estatuts, és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimonial pròpia, que desenvolupa les competències que la legislació vigent li atribueix expressament.
 2. Que SATSE, Sindicat d’Infermeria de les Illes Balears, és una organització sindical que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, de conformitat amb el que estableixen els seus Estatuts.
 3. Que la UIB, d’acord amb les disposicions de la LOU, té entre les seves funcions la preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigeixen l’aplicació de coneixements i mètodes científics.

Per això signen el present conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES 

Primera. Objecte del conveni

L’objecte del present conveni és organitzar el curs «Expert Universitari en Gestió de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (20 ECTS)» de conformitat amb el pla d’estudis que s’adjunta a aquest conveni, a fi que els interessats en la matèria puguin obtenir una formació de postgrau específica i de qualitat.

Segona. Actuacions de la UIB

 1. La UIB impartirà, en els termes establerts al pla d’estudis que s’ha incorporat a aquest conveni i que forma part de l’estudi propi, el curs «Expert Universitari en Gestió de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (20 ECTS)», dirigit a titulats interessats que vulguin cursar aquests estudis. En conseqüència, la UIB, a través de la FUEIB, adoptarà les mesures corresponents per matricular els alumnes de l’esmentat estudi.
 2. La UIB pot encarregar la realització de les funcions o activitats específiques derivades de la gestió de l’objecte del present conveni a la FUEIB, en aplicació de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears i s’encarrega a la FUEIB la gestió econòmica i administrativa dels estudis regulats en aquest reglament en concret l’apartat 1 de l’article 20 (Gestió econòmica i equilibri pressupostari).
 3. Tenint en compte les característiques de les assignatures i els aspectes pràctics dels estudis, hi haurà places limitades en cada convocatòria.
 4. Els estudiants d’aquest estudi propi es matricularan de les assignatures corresponents, de conformitat amb les precisions del pertinent pla d’estudis, i es regiran per la normativa de la UIB en matèria docent (Reglament acadèmic i altres normes que siguin aplicables).
 5. La UIB retindrà un 20% dels ingressos del curs, segons el que estableix l’article 114.5 dels seus Estatuts.

Tercera. Actuacions de SATSE, Sindicat d’Infermeria de les Illes Balears

 1. SATSE, Sindicat d’Infermeria de les Illes Balears, farà publicitat dels estudis per tal d’aconseguir alumnes que puguin tenir interès en el curs «Expert Universitari en Gestió de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (20 ECTS)».
 2. L’aportació econòmica de SATSE es realitzarà mitjançant una dotació de beques directes als seus afiliats, segons el que determini el seu Comitè Executiu Autonòmic.
 3. Així mateix, podrà realitzar altres funcions relacionades amb la captació d’alumnes, logística del curs, etc.

Quarta. Comissió de seguiment

Per tal de garantir el seguiment d’aquest conveni, es nomenarà una comissió mixta de seguiment quan se signi aquest document.

La comissió serà integrada per quatre persones: dos representants de la direcció del curs i dos representants de SATSE Illes Balears.

Cinquena. Condiciones econòmiques

Es definiran al pressupost de cada edició del curs que acompanya la memòria corresponent que en el seu moment aprovi el Consell de Govern de la UIB.

Sisena. Causes de resolució

El present conveni es pot resoldre de mutu acord o en el supòsit d’incompliment dels acords.

Setena. Vigència

El present conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i tindrà una vigència d’un any que es prorrogarà automàticament pel mateix període si té lloc la reedició del curs. En qualsevol cas, les parts poden manifestar la intenció de desvincular-se o de revisar-ne les condicions amb una antelació de tres mesos abans de la finalització de la seva vigència.

Vuitena. Resolució de conflictes

Totes les parts es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sorgir en l’aplicació i la interpretació d’aquest conveni. En conseqüència, les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest document. Si això no és possible, s’ocuparà de resoldre les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest conveni l’ordre jurisdiccional competent.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts signen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’inici.

Per SATSE Illes Balears,
Jorge Tera
Secretari general autonòmic

Per la UIB i la FUEIB,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de juny de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de setembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).