Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 28 de gener de 2016  

REUNITS 

D’una banda, el doctor Joan Carles Simó i Artero, president de Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic, entitat sense afany de lucre, amb NIF G57627051, d’acord amb els articles 19 i 22 dels Estatuts de l’entitat, que atorguen al President la competència representativa.

I de l’altra, el doctor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada Universitat.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d’acord amb llurs respectives atribucions, han convingut en les següents

BASES GENERALS D’ACORD 

Primera. Objectius

Aquest acord marc s’estableix per desenvolupar la cooperació en els camps de la formació d’estudiants, la divulgació cultural i la investigació en els termes que s’indiquen més avall.

De forma particular, es pretén la col·laboració entre ambdues institucions en l’organització del Festival de Teatre Grecollatí de les Illes Balears i el Festival Maremagnum.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot incloure els punts següents:

  1. Promoció i difusió dels textos teatrals d’autors grecollatins.
  2. Seminaris, col·loquis i simposis al voltant del teatre clàssic i la cultura clàssica.
  3. Estudis conjunts d’investigació.
  4. Col·laboració en l’organització d’activitats (en concret del Festival de Teatre Grecollatí de les Illes Balears): inclusió en la web de la UIB, suport tècnic, inscripcions, etc.
  5. Activitats de difusió de la cultura clàssica i de conservació del patrimoni.
  6. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.
Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues institucions.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d’idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

En cada programa s’establirà un protocol d’actuació amb especificació de la naturalesa i descripció del projecte, la persona o les persones responsables, la durada i els recursos prevists per al desenvolupament del programa.

El conveni de cooperació tindrà de forma fixa la celebració del Festival de Teatre Grecollatí de les Illes Balears, que té lloc cada any a les tres illes (Mallorca, Menorca i Eivissa), i la celebració del Festival Maremagnum, de difusió de la cultura clàssica, que té lloc a Mallorca. S’adjunta la documentació referent a ambdues activitats.

Cinquena. Condicions financeres
  1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d’aquest acord.
  2. Per a cada programa o projecte s’indicaran els detalls financers pertinents.
Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una vigència d’un any, la qual es podrà prorrogar pel mateix període, sempre que els programes objecte de cooperació siguin vigents. El conveni es pot resoldre a petició de qualsevol de les parts, que ho haurà de notificar a l’altra amb una antelació de tres mesos a la data de finalització. En cas que l’acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Coordinació

Ambdues entitats nomenaran dues persones responsables de coordinar i revisar les activitats que es duguin a terme en el marc de l’acord. Aquests coordinadors es posaran d’acord regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars: cadascuna de les parts se’n queda un exemplar.

Per Pàrodos, Institut Balear de Teatre Clàssic,
Joan Carles Simó
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de novembre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex I / Annex II