Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni De Col·laboració entre El Parlament de les Illes Balears i la Universitat de Les Illes Balears per a l’organització de la III Convocatòria de La Lliga de Debat de la UIB

Palma, 18 de febrer de 2016

REUNITS

D’una part, la Molt Honorable Senyora María Consuelo Huertas i Calatayud, Presidenta del Parlament de les Illes Balears, amb NIF S0733003H, amb domicili al carrer del Conquistador, 11, que actua d’acord amb el que preveu l’article 33 del Reglament de la Cambra i autoritzada per la Mesa del Parlament en sessió de 27 de gener de 2015.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet i Rotger, Magnífic Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 47/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, amb NIF Q0718001A i domicili a Son Lledó, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears).

Ambdues parts, amb la representació legal que tenen, es reconeixen la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden, voluntàriament, d’establir el present conveni, per la qual cosa

EXPOSEN

  1. Que el Parlament de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears mantenen des de ja fa molts d’anys uns estrets vincles institucionals, mostra dels quals són, entre d’altres, els convenis de cooperació educativa per a estudiants de la UIB perquè puguin col·laborar en tasques i projectes de l’àrea Tecnològica i de Gestió Patrimonial del Parlament.
  2. Que ambdues institucions coincideixen en la voluntat no tan sols de mantenir aquesta recíproca cooperació, sinó d’augmentar-la i, en conseqüència, fer-la extensiva a nous camps que permetin a l’una i l’altra institució acostar-se a la societat que serveixen i enfortir els vincles que les hi uneixen.
  3. Que la Universitat de les Illes Balears organitza la III Lliga de Debat de la Universitat de les Illes Balears, la qual té com a objectiu potenciar la discussió i la confrontació d’arguments entre estudiants universitaris, amb la finalitat que millorin els seus dots d’oratòria i fomentar la tolerància envers les opinions contràries. Aquesta lliga de debat es desenvolupa sobre dos temes: Cal demostrar un mínim de coneixements polítics per tenir dret de vot? (en català: és el tema de la XII Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives) i un tema entorn de la problemàtica dels refugiats a Europa que s’ha de definir (en castellà: és el tema de la VIII Liga de Debate Interuniversitario G9). S’adjunta com a annex a aquest conveni la informació per participar a la III Lliga de Debat.
  4. Que ambdues institucions consideren que l’activitat descrita a l’expositiu anterior és un àmbit idoni per incrementar la recíproca cooperació, conforme al que preveu l’expositiu II, per la qual cosa signen el present conveni d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera: Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre el Parlament de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per tal que aquesta organitzi la III convocatòria de la Lliga de Debat de la Universitat de les Illes Balears.

Segona: Aportacions del Parlament de les Illes Balears

El Parlament de les Illes Balears serà la seu de la fase final de la Lliga de Debat i el lloc on se’n proclamaran els guanyadors.

El Parlament de les Illes Balears aportarà les quantitats econòmiques que s’indiquen per als equips guanyadors:

  1. Equip Xarxa Vives, en llengua catalana: 500 euros per a l’equip guanyador.
  2. Equip G9 d’universitats, en llengua castellana: 500 euros per a l’equip guanyador.
  3. 2.000 euros per a la preparació dels estudiants i despeses de desplaçament per participar a la Lliga de Debat.

El Parlament de les Illes Balears abonarà aquestes quantitats a la Universitat de les Illes Balears una vegada acabada la Lliga de Debat.

El Parlament designarà les persones que, en representació seva, hagin de formar part del jurat, en el nombre que determinin les bases de la convocatòria de la Lliga de Debat de la Universitat de les Illes Balears.

Tercera: Compromisos de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears es compromet a satisfer la resta de les quantitats que siguin necessàries per fer efectius els premis per als equips guanyadors segons el detall següent:

  1. Viatge, estada i participació, representant la UIB, a la XII Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats (Universitat Politècnica de València, del 25 al 29 d’abril de 2016), amb un mínim de dos participants i un màxim de cinc.
  2. Viatge, estada i participació a la VIII Liga de Debate Interuniversitario (Logronyo, del 16 al 18 de març de 2016), amb un mínim de tres participants i un màxim de cinc.

La Universitat es compromet, a més, a aprovar les bases de la convocatòria del concurs i fer-se càrrec de tota la gestió inherent a l’organització de la Lliga de Debat, sens perjudici de la col·laboració que presti el Parlament de les Illes Balears pel que fa al desenvolupament de la fase final d’aquesta.

Així mateix, la Universitat de les Illes Balears es compromet a destacar la col·laboració del Parlament de les Illes Balears en qualsevol mitjà de difusió que es faci servir per comunicar l’organització de la Lliga de Debat de la Universitat de les Illes Balears (notes de premsa, rodes de premsa, etc.), com també als cartells i a la documentació corresponent, respectant, en qualsevol cas, les directrius d’imatge externa que li siguin facilitades amb aquesta finalitat.

La Universitat de les Illes Balears autoritza el Parlament de les Illes Balears per efectuar qualsevol tipus de publicitat, comunicats de premsa, etc., sobre la seva participació com a entitat col·laboradora en l’organització de la Lliga de Debat, i el Parlament assumeix l’obligació d’esmentar en tot cas la Universitat de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a elaborar un compte justificatiu dels imports abonats pel Parlament de les Illes Balears amb les finalitats que es preveuen al present conveni.

Quarta: Entrada en vigor i durada del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor el dia que se signi i serà vigent fins que les parts hagin complert els compromisos que s’hi assumeixen i, com a màxim, fins al dia 31 de desembre de 2016.

I perquè aquest conveni tingui els efectes que corresponguin, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament, de tal manera que una còpia quedarà en poder de cadascuna de les parts que hi intervenen.

Pel Parlament de les Illes Balears,
María Consuelo Huertas
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Esperança Munar i Pascual
Lletrada Oficial Major del
Parlament de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).