Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i l’Il·lustre Col·legi Oficial d´Economistes de les Illes Balears

Palma,  7 d'abril de 2016

REUNITS 

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, amb domicili al campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 12 d’abril (LOMLOU), i els articles 36 i 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

I de l’altra, el degà president de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears (CEIB), amb CIF Q-0761002-E, senyor Onofre Martorell Cunill, amb domicili a l’avinguda de Joan March Ordines, 9, 07004 Palma, com a representant d’aquest, segons els Estatuts aprovats per l’Ordre de la Conselleria de Presidència del Govern de 21 d’abril de 2002.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN 

 1. Que la Universitat de les Illes Balears és una universitat pública i, segons els seus Estatuts, és una institució de dret públic al servei de la societat que té personalitat jurídica i patrimonial pròpies i que desenvolupa les competències que la legislació vigent li atribueix expressament.
 2. Que l’Il·lustre Col·legi d’Economistes de les Illes Balears (CEIB) és una corporació de dret públic emparada per la llei i reconeguda per l’Estat que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats i que es regeix per la legislació vigent en matèria de col·legis professionals, per les disposicions generals que regulen la professió d'economista i pels seus propis Estatuts.
 3. Que existeix un acord marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, de 18 d’abril de 2007.
 4. Que al punt tercer d'aquest acord marc, en compliment de les finalitats que tenen signades, les entitats signatàries expressen que volen establir un acord marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.
 5. Que, emparats en aquest acord marc, es preveu la possibilitat de signar convenis específics segons la naturalesa de cada actuació concreta i sempre d'acord amb la legislació vigent.
 6. Que la UIB, d'acord amb les disposicions de la LOU, té entre les seves funcions la preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigeixen l’aplicació de coneixements i mètodes científics.

Per això signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES 

Primera. Objecte del conveni

L’objecte del present conveni és col·laborar en l’organització del curs «Màster en Gestió Sanitària. Títol propi de la UIB (68 ECTS)», de conformitat amb el pla d’estudis que s’adjunta a aquest conveni, perquè les persones interessades en la matèria puguin obtenir una formació de postgrau específica i de qualitat.

Segona. Actuacions de la UIB

 1. La UIB impartirà, en els termes establerts al pla d’estudis que s’ha incorporat a aquest conveni i que formen part de l’estudi propi, el curs «Màster en Gestió Sanitària. Títol propi de la UIB (68 ECTS)», dirigit a titulats interessats que vulguin cursar aquests estudis. En conseqüència, la UIB, a través de la FUEIB, adoptarà les mesures corresponents per matricular als alumnes d’aquest estudi.
 2. La UIB pot encarregar la realització de les funcions o activitats específiques derivades de la gestió de l’objecte del present conveni a la FUEIB, en aplicació de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears i s’encarrega a la FUEIB la gestió econòmica i administrativa dels estudis regulats en aquest reglament, en concret l’apartat 1 de l’article 20 (Gestió econòmica i equilibri pressupostari).
 3. Atenent a les característiques de les assignatures i als aspectes pràctics dels estudis, hi haurà places limitades en cada convocatòria.
 4. Els estudiants d’aquest estudi propi es matricularan de les assignatures corresponents de conformitat amb les precisions del pertinent pla d’estudis, i es regiran per la normativa de la UIB en matèria docent. (Reglament acadèmic i altres normes que siguin aplicables.)
 5. La UIB retindrà un 20% dels ingressos del curs, segons recull l’article 114.5 dels seus Estatuts.

Tercera. Actuacions de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears (CEIB)

 1. El CEIB promocionarà i anunciarà aquest «Màster en Gestió Sanitària. Títol propi de la UIB (68 ECTS)» entre el seu col·lectiu de col·legiats, perquè el considera interessant i una bona oportunitat perquè puguin ampliar les seves sortides professionals.
 2. Així mateix, el CEIB podrà realitzar altres funcions relacionades amb la captació d’alumnes, logística del curs, etc.

Quarta. Comissió de seguiment

Per garantir el seguiment d’aquest conveni es nomenarà una comissió mixta de seguiment en signar-se aquest document.

La comissió serà integrada per la direcció del màster i un representant del CEIB.

Cinquena. Condicions econòmiques

Seran las definides al pressupost de cada edició del curs que acompanya la Memòria corresponent que al seu dia aprovi el Consell de Govern de la UIB.

Sisena. Causes de resolució

El present conveni es pot resoldre de mutu acord o en el supòsit d’incompliment dels acords.

Setena. Vigència

El present conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i tindrà una vigència d’un any, que es prorrogarà automàticament pel mateix període si té lloc la reedició del màster. En qualsevol cas, les parts poden manifestar la intenció de desvincular-se’n o de revisar-ne les condicions amb una antelació de tres mesos abans de la finalització de la seva vigència.

Vuitena. Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sorgir en l’aplicació i la interpretació d’aquest conveni. En conseqüència, es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest document. Si això no és possible, s’ocuparà de resoldre les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest conveni l’ordre jurisdiccional competent.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts signen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’inici.

Pel CEIB,
Onofre Martorell
Degà president

Per la UIB i la FUEIB,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de setembre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 29 d’octubre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex: PLA D’ESTUDIS