Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears per a l’organització conjunta de les olimpíades i els concursos educatius, corresponent al curs escolar 2015-16

Parts

Martí X. March Cerdà, conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats atribuïdes per l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat pel Decret 29/2013, de 14 de juny, en l’exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

Antecedents

 1. En data 23 de març de 2016 s’ha signat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears per a l’organització conjunta de les olimpíades i els concursos educatius.
 2. D’acord amb el que s’estableix a la clàusula setena del conveni, aquesta addenda té per objecte concretar les accions que es duran a terme el curs 2015-16. S’hi han de fer constar les olimpíades i els concursos educatius corresponents a aquest any acadèmic, l’import màxim de la transferència que hagi de realitzar la Conselleria d’Educació i Universitat a la UIB, la partida pressupostària dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el termini de vigència de l’addenda.

Clàusules

1. Olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears

Durant aquest curs escolar està previst que es realitzin a les Illes Balears les olimpíades i els concursos educatius següents:

 • Olimpíada de Biologia
 • Olimpíada de Dibuix Artístic
 • Olimpíada d’Economia
 • Olimpíada de Filosofia
 • Olimpíada de Física
 • Olimpíada de Geografia
 • Olimpíada d’Història
 • Olimpíada d’Història de l’Art
 • Olimpíada de Matemàtiques
 • Olimpíada de Química
 • Miniolimpíada de Física i Química
 • Prova Cangur (Educació Secundària Obligatòria)
 • Prova Cangur (Educació Primària)
 • Olimpíada de Llengües i Cultura Clàssiques
 • Concurs educatiu de l’Scratch Day

D’aquestes olimpíades i els concursos educatius està previst que d’alguns n’hi hagi una fase en l’àmbit autonòmic i una en el nacional; d’altres només n’hi haurà la fase autonòmica.

Tenen fase nacional i autonòmica les olimpíades de: Biologia, Economia, Física, Filosofia, Geografia, Matemàtiques i Química.

Només tenen fase autonòmica les olimpíades de Dibuix Artístic, Història, Història de l’Art i Llengües i Cultura Clàssiques, la Miniolimpíada de Física i Química, la Prova Cangur d’educació primària, la Prova Cangur d’educació secundària obligatòria i el Concurs educatiu de l’Scratch Day.

2. Finançament

Per al curs escolar 2015-16 està prevista la realització de 15 olimpíades i concursos educatius. La Conselleria d’Educació i Universitat transferirà a la Universitat de les Illes Balears un import màxim de 2.265 euros per cada olimpíada i concurs educatiu que, a més de la fase autonòmica, també tingui fase nacional. Pel que fa a la Prova Cangur d’educació secundària obligatòria, atesos el volum de participants i la feina que implica, l’import màxim serà també de 2.265 euros. En el cas de les olimpíades i els concursos educatius que només tenen fase autonòmica, a excepció de la Prova Cangur d’educació secundària obligatòria, la quantitat màxim a percebre serà de 1.200 euros. El finançament d’aquesta addenda tindrà un import màxim de 26.520 (vint-i-sis mil cinc-cents vint) euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13401 421B01 44113.00 dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any 2016.

3.Vigència

Aquesta addenda entrarà en vigor el dia que se signi i serà vigent fins al 31 d’agost de 2016.

Com a prova de conformitat, signam aquesta addenda en dos exemplars.

Palma, 23 de març de 2016

 

Per la Conselleria,                                                             Per la Universitat,  

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de març de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).