Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre Secot, La Universitat de les Illes Balears i La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Palma, 22 de abril de 2016

REUNITS

D'una part, el senyor Bernardí Seguí Gelabert, en qualitat de president de SECOT Balears, en virtut de les atribucions conferides mitjançant escriptura d’atorgament de poders davant el notari de Madrid senyor Luis Rueda Esteban amb data 9 d’octubre de 2015, i el senyor Rafael Puyol Antolín, amb DNI 10755009-W, en la seva capacitat com a president de SECOT, en virtut de les atribucions conferides mitjançant escriptura d’atorgament de poders davant el notari de Madrid senyor Luis Rueda Esteban amb data el 14 de novembre de 2014, tant en representació de l’entitat Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) amb domicili a Madrid, c/ General Oráa, 39, CP 28006 i CIF G-79251880.

De l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les parts, d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN

 1. Que SECOT és una associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública el 1995. El seus voluntaris són els socis de ple dret de SECOT, professionals qualificats jubilats, prejubilats o en actiu que, amb esperit altruista, volen oferir la seva experiència i els seus coneixements en la gestió empresarial a qui ho necessiti.

 1. Que la Universitat de les Illes Balears, a través dels centres, facultats i escola, els departaments o els instituts i a través del seu personal docent i investigador, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la transferència de coneixements en els seus diversos àmbits, i en concret en tot el que es refereix a la promoció de l'ocupabilitat dels seus alumnes i titulats i de l'activitat emprenedora de tots els membres de la comunitat universitària.

 1. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears és una fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears, que té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació i, en particular, a establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, a afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat i té encomanades, entre altres, les activitats de suport a la innovació i transferència de tecnologia i del coneixement, i l’emprenedoria, segons l'Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol.

Per tot el que han exposat, les entitats reunides acorden d’establir un conveni de col·laboració que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectius

Aquest conveni s'estableix per desenvolupar programes de col·laboració i d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants, divulgació i investigació, en temes que s'acordin de forma específica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre les parts pot incloure els punts següents:

 1. Intercanvi d'informació i publicacions.
 2. Realització de seminaris, col·loquis, simposis.
 3. Estudis d'investigació conjunts: als resultats i publicacions que se'n derivin, hi figuraran ambdues parts.
 4. Realització de programes de formació.
 5. Realització de visites per part de membres de la comunitat universitària a les instal·lacions de l’entitat SECOT a les Illes Balears.
 6. Realització d'activitats educatives conjuntes d'acord amb els objectius d'ambdues parts.
 7. Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a les parts. Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s’haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, etc.

En cas que la col·laboració suposi una prestació de serveis per part de la Universitat, la gestió economicoadministrativa dels programes específics par part de la UIB serà a càrrec de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a l'empara del que disposen l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril) i els Estatuts de la UIB (Decret 64/2010 d’aprovació: BOIB núm. 76, de 22 de maig). En aquest marc, la Fundació Universitat-Empresa col·laborarà amb la Universitat i SECOT dins els termes que s'especifiquen a l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

Aquests protocols hauran de tenir l’aprovació dels responsables de cada part.

Cinquena. Condicions financeres

 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les parts en el moment de la firma d'aquest conveni.
 2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específicament, els detalls financers.

Sisena. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima d’un any, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos membres elegits per cada una de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d'aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l'aplicació del conveni o deis acords particulars que s'adoptin a l'empara d'aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats a l’encapçalament el present conveni de col·laboració en quatre exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears i per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Llorenç Huguet
Rector i president Patronat FUEIB

 

Per Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, SECOT
Rafael Puyol Antolín
President SECOT

Per SECOT Balears
Bernardí Seguí
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de febrer de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).