Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Acord marc de col·laboració entre el Col•legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 14 d'abril de 2016

REUNITS

D’una part, el senyor Manuel Moñino Gómez, president del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears (CODNIB), corporació de dret públic que agrupa el col·lectiu de dietistes-nutricionistes col·legiats de les Illes Balears, a l’empara de la Llei 4/2007, de 28 de març, de creació del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears, i que té la seu al carrer d’Enric Alzamora, 6, 3r 4a, Palma.

I de l’altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat, i que té la seu a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma.

MANIFESTEN

PRIMER

Són finalitats essencials del CODNIB, tal com detalla l'article 5 dels seus Estatuts:

  • La representació exclusiva i la defensa de la professió de dietista-nutricionista i els interessos professionals de les persones col·legiades, en congruència amb els interessos generals de la societat; la formació professional permanent dels professionals i les professionals de la nutrició humana, dietètica i alimentació; l'ordenació en l'àmbit de les Illes Balears de l'exercici de la professió dins el marc legal i col·legial establert; i la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis prestats pels dietistes-nutricionistes col·legiats, tot això sens perjudici de les competències que exerceixin les administracions públiques.
  • El CODNIB assumeix en el seu àmbit territorial totes les competències i funcions que la legislació vigent li atorga, així com les que d'una manera expressa li pugui delegar l'Administració a fi de complir els seus objectius de cooperació en la salut pública i l’ordenació de l'exercici professional de la nutrició humana, dietètica i alimentació i de garantia de l'exercici ètic i de qualitat en la professió.

SEGON

La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

TERCER

Ambdues institucions tenen objectius i interessos comuns i consideren convenient establir una possible vinculació en diverses matèries, arbitrant per a això una sèrie de mecanismes i instruments.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

La UIB i el CODNIB es comprometen a fomentar el desenvolupament de projectes i experiències en matèries d’interès comú mitjançant l’execució de programes mutus, per tal de promoure, planificar i desenvolupar accions encaminades a la millora de la salut de la comunitat universitària mitjançant l'adopció d'estils de vida i hàbits alimentaris saludables.

SEGONA. Modalitats de col·laboració

Les àrees en què podran desenvolupar-se les activitats de col·laboració o de cooperació podran ser:

  1. Assessorament de dietistes-nutricionistes col·legiats per dur a terme accions de promoció d’hàbits alimentaris saludables.

  2. Desenvolupament de campanyes de sensibilització sobre temes d’interès mutu, com ara els hàbits d’alimentació saludables.

  3. Desenvolupament d’activitats conjuntes de formació i divulgació sobre alimentació i nutrició.

  4. Informació sobre projectes d'interès comú a través dels seus mitjans de comunicació (pàgina web, butlletins periòdics, xarxes socials, etc.).

  5. Col·laboració en activitats d’investigació relacionades amb alimentació saludable.

Hi cap la possibilitat de poder desenvolupar de forma específica una addenda relacionada amb algun punt anterior o amb altres iniciatives que es considerin oportunes.

TERCERA. Comissió mixta

Es constitueix una comissió de seguiment que serà formada per dos representats de cada entitat.

La comissió esmentada coordinarà les relacions entre les parts en l’execució d’aquest conveni.

A més, la comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni.

QUARTA. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i tindrà una vigència d’un any, renovable automàticament pel mateix període si no es denuncia. La denúncia ha de realitzar-se amb una antelació de dos mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

CINQUENA. Modificació

Ambdues parts, de comú acord, poden proposar la modificació o rescissió del conveni amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i les activitats que hi hagi en fase de realització.

SISENA. Règim jurídic

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni, les resoldrà la comissió de seguiment prevista. Si les parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció competent amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i als efectes oportuns, les parts signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Pel Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears,
Manuel Moñino
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de març de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).