Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de cessió d’un vehicle propietat de MEDISUB Recerca, SL, a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 9 de maig de 2016

REUNITS

D'una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.

I de l'altra, el senyor Joan Miquel Batle Vidal, amb DNI 42977251-A, administrador únic per període indefinit de MEDISUB Recerca, SL, amb data de nomenament de 18 de juny de 1998 i amb domicili social al camí d’Aucanada, 52, 07410 Port d’Alcúdia, NIF B-07880255, registrada en el registre Mercantil de Palma segons consta al full PM-29014, tom 1550, foli 63.

EXPOSEN

Que hi ha una coincidència d’interessos entre MEDISUB Recerca, SL, i la Universitat de les Illes Balears en moltes de les àrees de la cultura i de la ciència, en especial pel que fa al camp de la nutrició, de les ciències de l’activitat física i de la salut.

Que el dia 16 de març de 2000 se signà un acord marc de col·laboració entre l’Institut de Recerca Hiperbàrica i Subaquàtica MEDISUB i la Universitat de les Illes Balears per fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d’ambdues institucions pel que fa a la recerca per part de la UIB en el camp de l’activitat física, de la nutrició i de la salut i a l’aplicació i confirmació dels resultats de recerca a través de MEDISUB (ref. 0292).

Que MEDISUB Recerca, SL, és propietària d’un cotxe turisme Dacia model Sandero, amb matrícula 9300 JML.

És per això que

ACORDEN

Primer

MEDISUB Recerca, SL, fa una cessió gratuïta a la Universitat de les Illes Balears del vehicle esmentat, perquè en faci ús el grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu d’aquesta universitat.

Segon

La Universitat de les Illes Balears accepta la cessió en els termes continguts a les clàusules següents.

Tercer

La cessió gratuïta comporta per al cessionari que n’assumeix totes les despeses de conservació i manteniment, i que són a càrrec seu les obligacions tant legals com tributàries que resultin de la titularitat del bé.

Quart

El transport del vehicle des de la seva ubicació actual fins a la seva ubicació final anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè

La Universitat de les Illes Balears es farà càrrec de les despeses en concepte d’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l’assegurança obligatòria corresponent i de totes les despeses de manteniment i d’ús que es puguin produir, així com de totes les despeses derivades d’aquesta cessió. Aquestes despeses seran cobertes mitjançant les partides econòmiques que el grup de recerca o el seu responsable mantingui obertes i amb fons a la UIB o a la FUEIB.

Sisè

La signatura del present conveni suposa l’acte d’entrega i acceptació del vehicle esmentat.

Setè

La present cessió es pacta per un període de dos anys i es pot prorrogar successivament per períodes d’un any si cap de les parts no la denuncia amb una antelació mínima de 60 dies a la data de finalització del termini establert.

Llegit per les parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per MEDISUB Recerca, SL,
Joan Miquel Batle
Administrador únic

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 12 de maig de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).