Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Calvià i la Universitat de les Illes Balears

Palma / Calvià, 6 de juliol de 2016 

PARTS

El senyor Alfonso Rodríguez Badal, com a Batlle de l'Ajuntament de Calvià, nomenat per acord plenari del dia 13 de juny de 2015, amb domicili al carrer Julià Bujosa Sans Batle, núm. 1, de Calvià, amb CIF P0701100J.

El senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. 

ANTECEDENTS

  1. La UIB i l'Ajuntament de Calvià el 7 de juny de 1996 signaren un acord marc de col·laboració per tal de potenciar i facilitar el desenvolupament cultural i científic a Calvià, per acostar els ciutadans al món universitari i, especialment, el foment de totes les iniciatives que condueixin a la incorporació del màxim nombre de joves als estudis universitaris.
  2. Aquest acord marc es va subscriure com a conseqüència dels resultats positius aconseguits amb anteriors convenis de col·laboració amb la UIB, mitjançant els quals ambdues entitats han participat conjuntament en la concessió de beques de pràctica i formació per als alumnes universitaris de Calvià i que han conduït a la creació, al carrer de la Ginesta, núm. 7, de Bendinat, del Centre Universitari de Calvià, on aquests joves tenen les instal·lacions adequades per afavorir l'estudi i que també constitueix un punt de relació entre ells.
  3. A l'acord setè de l'esmentat acord marc es preveu que l'Ajuntament de Calvià i la UIB podran convocar beques de formació pràctica per a alumnes universitaris del terme municipal de Calvià, que faran pràctiques directament relacionades amb la seva formació en empreses que col·laborin en aquest projecte, la qual cosa es regularà en un protocol de col·laboració.

Per això i reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que s'ha de regir per les següents

CLÀUSULES

Primera. Alumnes en pràctiques. A fi d'oferir un període de pràctiques a alumnes universitaris del terme municipal de Calvià que garanteixi un contacte real amb el món del treball i, alhora, una millora de la seva qualificació, l'Ajuntament de Calvià, a través de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (d'ara endavant, IMEB) i la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB) han de convocar beques de formació pràctica. Aquestes beques s'han de fer durant els mesos d'estiu, juliol i agost, amb possibilitat de pròrroga al mes de setembre. L'IMEB és l'organisme autònom local de l'Ajuntament de Calvià, constituït per acord del Ple municipal de 28 de gener de 2005, que té transferides les competències municipals en matèria d'educació.

Els alumnes becaris/àries han de fer pràctiques directament relacionades amb la seva formació en empreses col·laboradores, segons les possibilitats d'incorporació que determinin l'IMEB i les empreses col·laboradores.

Segona. Condicions. Poden sol·licitar beques els estudiants universitaris de la UIB que hagin aprovat el 50% dels crèdits totals i siguin residents al municipi de Calvià des d’abans de l'1 de gener de 2016, o residents de segona residència també des d’abans de l'1 de gener de 2016.

La dedicació serà, amb caràcter general, de cinc dies a la setmana a raó de quatre hores diàries, o bé de quatre dies a la setmana a raó de cinc hores diàries.

Tercera. Selecció dels alumnes. Per a la difusió del programa de beques entre els alumnes universitaris residents a Calvià i empreses col·laboradores, la UIB ha de posar a disposició de l'IMEB els mitjans de comunicació propis a fi de difondre dit programa. La selecció dels estudiants l'ha de fer una comissió integrada per membres de l'IMEB i la UIB, d'acord amb els criteris establerts a la convocatòria.

Quarta. Estatut del becari. Els alumnes becaris ho seran de la UIB, i aquest fet no representa cap lligam contractual entre els alumnes, l'IMEB i l'empresa col·laboradora. La beca s'ha de regular segons el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, i l’Acord normatiu 11124/2014, de 19 de setembre, pel qual s’aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions (FOU núm. 405, de 17 d'octubre).

Cinquena. Regulació de les pràctiques. Amb l'objectiu de regular l'estada de l'alumne en pràctiques a les empreses col·laboradores, s'ha de signar un document annex on el becari expressi la clara acceptació de totes les condicions d'aquesta col·laboració.

Sisena. Seguiment del protocol. La coordinació i l'avaluació de la tasca dels becaris, i en general d'aquesta col·laboració, les han de fer un tècnic de l'IMEB i un tècnic de la UIB. En cas de comportament incorrecte o de manca d'aprofitament d'algun becari, la comissió pot arribar a decidir la no continuació d'alguna de les beques.

Setena. Assegurança. L'IMEB i l'empresa col·laboradora abonaran a l'estudiant la quantitat de 360 euros mensuals, subjectes a un 2% de retenció de l'IRPF i a les càrregues corresponents de seguretat social a càrrec del becari/ària, en concepte de beca o ajuda a l'estudi, que li serà satisfeta mensualment.

L'IMEB sol·licitarà i assumirà l'alta a la Seguretat Social de l'estudiant que realitzi les pràctiques al qual sigui aplicable el Reial decret 1493/2011, de conformitat amb les previsions d'aquesta norma.

Vuitena. Vigència del conveni. Aquest conveni té vigència per al programa de beques de formació pràctica 2016, que acabarà el mes de setembre de 2016.

Com a prova de conformitat amb totes les clàusules d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Per l'Ajuntament de Calvià,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Diligència

Aquest conveni va ser aprovat pel Consell de Direcció en data 7 de juny de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juny de 2016,de conformitat al que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).