Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni instrumental que es formalitza per tal de concretar els compromisos que l’Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears adquireixen en el marc de la subvenció nominativa atorgada per l’Institut a la Universitat per al desenvolupament de la XVII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere sota el títol «Observant els Feminismes»

Palma, 7 de juny de 2016

PARTS 

Rosa Cursach Salas, directora de l’Institut Balear de la Dona en virtut del Decret 58/2015, 10 de juliol, pel qual es nomena la directora de l’Institut Balear de la Dona (BOIB núm. 103, de 10 de juliol), en l’exercici de les competències atorgades a la direcció d’aquest organisme autònom del sector instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona, i pel Decret 109/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen l’organització i el funcionament de l’Institut Balear de la Dona, que el desplega.

Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears en virtut del Decret 29/2013, de 14 de juny, pel qual es nomena el rector de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 85, de 15 de juny), d’acord amb l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

ANTECEDENTS

 1. La Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona, atribueix a aquest organisme autònom, com a finalitats bàsiques, elaborar i executar les mesures necessàries per fer efectius els principis d’igualtat de l’home i de la dona, i impulsar i promoure la participació de la dona a les Illes Balears. En concret, les lletres h) i j)de l’article 3 d’aquesta disposició normativa determinen com a funcions de l’Institut, respectivament, la creació, el foment i la coordinació de la prestació de serveis a favor de la dona i l’establiment de relacions i formes de participació amb ens i organismes que, per les seves atribucions, contribueixen a la consecució de finalitats semblants a les de l’organisme autònom, com també amb institucions i organismes anàlegs d’altres comunitats autònomes de l’Estat i de la comunitat internacional.

 1. La Universitat de les Illes Balears, com a institució acadèmica presidida per l’excel·lència, té una àmplia tradició en la realització d’activitats de formació, recerca i divulgació en l’àmbit de la igualtat entre homes i dones.

 1. La Universitat de les Illes Balears, garant de la generació del coneixement i la seva transferència a la societat, disposa de càtedres d’estudis en diversos camps del saber per promoure la recerca, la docència i la divulgació. Aquestes càtedres, que s’han anat institucionalitzant per mitjà de la instrumentació de convenis amb altres entitats públiques i privades en relació amb temes d’interès comú, són referents acadèmics en l’àmbit de la comunitat autònoma.

 1. L’article 12 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, explicita que les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de subscriure convenis de col·laboració amb les universitats per fomentar la creació de càtedres i projectes docents o d’investigació i innovació, amb un enfocament de gènere.

 1. Per part seva, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en el primer paràgraf de l’article 23, estableix que el sistema educatiu ha d’incloure entre les seves finalitats l’educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes. Al mateix precepte, però al paràgraf segon, es posa l’accent en la integració del principi d’igualtat en les polítiques educatives. Així, es prescriu que el sistema educatiu ha d’incloure, dins els seus principis de qualitat, l’eliminació dels obstacles que dificulten la igualtat efectiva entre dones i homes i el foment de la igualtat plena entre les unes i els altres.

 1. Així mateix, a la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, s’estableix que, en l’àmbit de l’educació superior, les administracions públiques han de promoure la creació de postgraus específics.

 1. En aquest mateix ordre de raonament, l’article 4.7 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, preveu que les universitats han d’incloure i fomentar en tots els àmbits acadèmics la formació, la docència i la recerca en igualtat de gènere i no-discriminació de manera transversal.

 1. D’altra banda, l’article 45.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que regula les beques i ajudes a l’estudi, disposa que, amb la finalitat que ningú no quedi exclòs de l’estudi a la Universitat per raons econòmiques, el Govern i les comunitats autònomes, com també les mateixes universitats, han d’instrumentar una política de beques, ajudes i crèdits per a l’alumnat i, en el cas de les universitats públiques, també s’han d’establir modalitats d’exempció parcial o total del pagament dels preus públics per prestació de serveis acadèmics. En tots els casos s’ha de prestar especial atenció a les persones amb càrregues familiars, víctimes de la violència de gènere i persones amb dependència i discapacitat, i garantir així el seu accés i permanència als estudis universitaris.

 1. Les parts constaten que a l’assignació nominativa de la subvenció que es deriva d’aquest conveni en els pressuposts generals de l’Institut Balear de la Dona per a l’any 2016, en virtut del que estableix l’article 7.1.a) del text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), no són aplicables els principis de publicitat i concurrència.

 1. Mitjançant la Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 19 de maig de 2016 s’ha atorgat una subvenció de 24.000 (vint-i-quatre mil) euros a la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupamentde la XVII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere sota el títol «Observant els feminismes», la qual es formalitza mitjançant aquest conveni instrumental, d’acord amb el que estableix l’article 21.2 del text refós de la Llei de subvencions.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

 1. Objecte

Aquest conveni té per objecte instrumentar la subvenció nominativa que I’Institut Balear de la Dona ha concedit a la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupamentde la XVII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere sota el títol «Observant els feminismes» i concretar els compromisos que ambdues parts adquireixen en la substanciació de l’ajut atorgat.

 1. Quantia de la subvenció

La subvenció atorgada en favor de la Universitat de les Illes Balears (amb CIF Q0718001A) per una quantia de 24.000 euros s’ha de detreure de la partida pressupostària 73101.323C01.44113.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016.

 1. Actuacions que s’han de dur a terme en el marc de la subvenció atorgada

En el marc de la subvenció nominativa concedida, la Universitat de les Illes Balears queda obligada al desenvolupament de la XVII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere sota el títol «Observant els feminismes», de caràcter presencial, en l’oferta global de cursos d’estiu de la Universitat de les Illes Balears, adreçats a tota la comunitat educativa. Entre d’altres, es duran a terme les activitats següents: conferències, taules rodones, cinefòrums i tallers.

 1. Imputació temporal de despeses

Sens perjudici del període de vigència del conveni, amb càrrec a la subvenció atorgada, es podran finançar actuacions inherents al desenvolupament de la XVII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere sota el títol «Observant els feminismes» que l’entitat beneficiària de l’ajut hagi fet des de l’1 de gener de 2016 fins al 25 de novembre del mateix any, data límit, aquesta darrera, perquè la Universitat de les Illes Balears presenti davant l’Institut Balear de la Dona el compte justificatiu de les despeses efectuades en el període esmentat.

 1. Justificació de les despeses

La justificació a què es refereix el punt anterior ha d’incloure necessàriament els documents següents:

 1. Una memòria general de les activitats fetes amb la subvenció atorgada.

 2. Una memòria econòmica en què s’ha de fer constar:

  • Una relació classificada de les despeses de l’activitat amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.

  • Una relació detallada d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.

  • La carta de pagament del reintegrament en els supòsits de romanents no aplicats.

  • Un certificat de la Gerència de la Universitat de les Illes Balears que acrediti que s’han dut a terme les actuacions objecte de subvenció, com també que les despeses justificades corresponen a les actuacions subvencionades. No s’acceptaran certificats de despeses generals, o indirectes, si no s’acompanyen amb les factures corresponents.

 1. Comprovació de les despeses efectuades amb la subvenció atorgada

Després de la rendició del compte justificatiu per part de la Universitat de les Illes Balears, l’Institut Balear de la Dona ha de comprovar que els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica acrediten el compliment de l’objecte de la subvenció. Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent que s’han d’adjuntar al compte justificatiu susdit.

 1. Naturalesa de les despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables per al desenvolupament de la XVII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere sota el títol «Observant els feminismes» totes les que siguin necessàries perquè es puguin dur a terme les accions objecte d’aquest ajut i, en concret, el pagament de salaris i de retribucions professionals o empresarials i d’assegurances socials obligatòries corresponents al personal docent, tècnic, de suport administratiu i acadèmic, i també al personal encarregat de les tasques de coordinació i direcció i al personal becari col·laborador; les derivades de l’administració de les assegurances socials i tributàries relacionades amb les activitats que són objecte de subvenció; les despeses d’adquisició de material fungible necessari per dur a terme les activitats; les despeses d’edició de material didàctic i publicacions; les despeses d’activitats de sensibilització; les de publicitat i divulgació; les despeses de viatges, transports, allotjament i manutenció, de participants i assistents a les diferents activitats, segons correspongui, de la projectada Universitat d’Estiu, i les despeses d’honoraris i assegurances de viatges.

 1. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció nominativa de què es tracta s’ha de fer abans del 31 de desembre de 2016, una vegada que la Universitat de les Illes Balears hagi formalitzat, fins al 25 de novembre de 2016, la corresponent justificació documental.

 1. Compatibilitat amb la percepció d’altres subvencions

 • La subvenció que es concedeix és compatible amb altres subvencions, ajuts o ingressos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, local o nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
 • En tot cas, l’import de la subvenció no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb els ajuts rebuts de la mateixa o d’altres administracions o ens públics o privats, superi el cost de l’activitat que l’entitat beneficiària ha de dur a terme.
 1. Obligacions de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears està obligada a complir les obligacions que estableix l’article 11 del text refós de la Llei de subvencions, entre les quals hi ha les següents:

 1. Complir l’objectiu o dur a terme les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció.
 2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció de l’aplicació de la subvenció i també de control financer que duguin a terme els òrgans competents, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
 3. Justificar la realització de l’activitat i el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
 4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.
 5. Fer constar el suport de l’Institut Balear de la Dona en tot el material de difusió de les accions i a les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se’n, incorporant-hi el seu logotip.
 6. Difondre les accions que són objecte de subvenció.
 1. Comissió de seguiment

 • Correspon a la Universitat de les Illes Balears gestionar les activitats projectades per al desenvolupament de la XVII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere sota el títol «Observant els feminismes», les directores de la qual –professores Esperança Bosch Fiol i Victòria A. Ferrer Pérez– han de proposar a la directora de l’Institut Balear de la Dona el programa específic d’activitats, en el si de la comissió de seguiment que es crea.
 • Cada part ha de nomenar, en un termini no superior a un mes des de la seva signatura, tres persones per integrar-se a la comissió de seguiment del conveni, de la qual han de formar part la directora de l’Institut Balear de la Dona i la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta de la Universitat de les Illes Balears.
 1. Durada

Aquest conveni instrumental té vigència des de la data en què se signa fins al 31 de desembre de 2016, encara que els efectes, quant a la imputació temporal de despeses amb càrrec al mateix conveni i inherents al desenvolupament de la XVII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere sota el títol «Observant els feminismes», es retrotreuen a l’1 de gener de 2016, tal com estableix la clàusula quarta d’aquest instrument de col·laboració.

 1. Resolució

Aquest conveni es resoldrà per l’acord de les parts o per incompliment de les obligacions que s’hi han establert, per compliment del termini pactat o per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur-ne a terme l’objecte.

 1. Revocació

Pel que fa a la revocació i al reintegrament de la subvenció, s’ha d’aplicar el que disposen l’article 43 del text refós de la Llei de subvencions i la legislació de finances.

 1. Jurisdicció

Les qüestions litigioses que es puguin derivar d’aquest conveni s’han d’intentar resoldre a la comissió de seguiment; en cas que no sigui possible arribar a un acord, n’haurà de conèixer i en tindrà la competència la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per l’Institut Balear de la Dona,
Rosa Cursach

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de maig de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juny de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).