Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 24 de juliol de 2017

REUNITS

D’una part, la senyora Margarita Arboix Arzo, Rectora Magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), segons el Decret 260/2016, de 31 de maig, en representació d’aquesta institució, que té la seu social al Campus Universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i NIF Q-0818002-H, en virtut de les competències que li atorga l’article 75, paràgraf m) dels Estatuts.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, segons el Decret 29/2013, de 14 de juny, en representació d’aquesta institució, que té la seu social a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma (Illes Balears), i CIF Q-0718001-A, en virtut de les competències que li atorga el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i

MANIFESTEN

 1. Que ambdues institucions tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de recerca, docència i desenvolupament tecnològic i que, per tant, la col·laboració permet aprofitar al màxim llurs potencials. Que ambdues institucions consideren convenient la formalització d’aquest tipus de cooperació i l’establiment del marc d’actuació al qual s’adaptin les successives accions que es portin a terme en aquest sentit. Que la relació entre ambdues institucions va començar des del mateix moment del naixement de la UIB.
 2. Que la Universitat de les Illes Balears ha iniciat el grau de Medicina recentment   –any acadèmic 2016-17– i necessita organitzar, dins aquests estudis, la formació, teòrica i pràctica, d’Anatomia Humana.
 3. Que la Universitat Autònoma de Barcelona és un centre de referència estatal pel que fa a l’organització d’aquests estudis.
 4. Que la complexitat d’aquesta organització requereix un suport per part d’un centre especialitzat en aquesta gestió, per tal d’evitar la problemàtica que altres centres universitaris han tingut recentment.
 5. Que el responsable a la Universitat Autònoma de Barcelona d’aquests estudis és el catedràtic d’universitat doctor Alfonso Rodríguez Baeza.

Per això, les institucions sotasignants formalitzen el present acord, que sotmeten a les següents 

CLÀUSULES

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears en els aspectes acadèmics, de recerca i de gestió en matèria dels estudis d’Anatomia Humana.

Els objectius del conveni són:

 1. La col·laboració temporal de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la Universitat de les Illes Balears per organitzar la docència teòrica i pràctica d’Anatomia Humana, així com l’organització de les infraestructures necessàries per a aquesta docència.
 2. Desenvolupar activitats de docència, i/o de recerca, en matèries d’interès comú per a aquestes institucions. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar aquestes institucions.

Segona. Per dur a terme els objectius que s’esmenten a la clàusula anterior, la Universitat Autònoma de Barcelona autoritza el doctor Alfonso Rodríguez Baeza a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per tal d’organitzar la docència el curs 2017-18 i les sales i pràctiques de les matèries d’Anatomia Humana.

Les activitats a desenvolupar en l’àmbit acadèmic són:

 1. Docència magistral a les assignatures d’Anatomia I, II i III.
 2. Docència de dissecció a alumnes, juntament amb els professors.
 3. Formació als professors de les tres assignatures d’Anatomia, en metodologia docent i especialment en preparació de cadàvers (cossos) i en dissecció.
 4. Coordinació de les tres assignatures, supervisar-les i col·laborar amb el professor contractat doctor amb dedicació a temps complet.

L'activitat acadèmica a desenvolupar es realitzarà de forma concentrada en una setmana al mes, aproximadament, en benefici d'ambdues parts. 

Aquesta autorització, en cas de renovar-se, s’ha d’atorgar per a cada curs.

Tercera. Com a contraprestació econòmica per la present col·laboració i per tal de finançar durant el període de durada del present conveni la col·laboració del doctor Alfonso Rodríguez amb la Universitat de les Illes Balears, aquesta institució es compromet a abonar a la UAB la quantitat de 30.000 euros per l’activitat acadèmica a desenvolupar; i de 20.000 euros, més IVA, pel servei d’organització de la sala de dissecció i les pràctiques, via article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Quarta. Igualment correspon a la Universitat de les Illes Balears l’abonament de les despeses de viatge i d’allotjament que es pactin entre les parts i es concretin com a addenda a aquest conveni.

Cinquena. Aquest conveni es formalitza a l’empara de l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i té naturalesa administrativa. En la seva interpretació i el desenvolupament regeix l’ordenament jurídic administratiu. Les qüestions litigioses que sorgeixin durant la seva vigència i que no s’hagin pogut resoldre de mutu acord, se sotmetran a la jurisdicció corresponent.

Sisena. Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i pot ser modificat o desenvolupat per mutu acord de les parts.

La durada s’estableix per un període d’un any acadèmic, prorrogable per acord escrit de les parts per períodes iguals successius, llevat que una de les parts comuniqui a l’altra, amb sis mesos d’antelació, la voluntat de resoldre’l abans del termini establert.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Universitat Autònoma de Barcelona,
Margarita Arboix
Rectora

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huget

Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de juny de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).