Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de Cotutela Internacional entre l’Escola Superior de Comunicacions de Tunis (Universitat de Cartago) i la Universitat de les Illes Balears (Regne d’Espanya)

REUNITS

D'una banda, el director de l'Escola Superior de Comunicacions de Tunis (SUP’COM), senyor Mounir Frikha, que actua en virtut de les facultats que té atorgades com a representant de l'Escola Superior de Comunicacions de Tunísia, amb seu a la ciutat Tecnològica de Comunicacions, Route de Raoued, km 3,5, 2083 Ariana (Tunísia).

I de l’altra, el vicerector d’Investigació i Postgrau de la Universitat de les Illes Balears, senyor Jaume Carot Giner, que actua en virtut de les facultats que li han estat conferides, per delegació del Rector, en aplicació de l’Acord normatiu 10645/2013, de 18 de juny (FOU núm. 384, de 21 de juny), com a representant de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb seu a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears).

En primer lloc es declara el següent:

A Tunísia, en relació amb:

 1. El Decret 47/2013, de 4 de gener, en què s'estableix el marc general de la regulació dels estudis i de les condicions d'obtenció de títol nacional dels estudis de doctorat en el sistema LMD.
 2. El Decret 1801/1997, de 3 de setembre, pel qual es modifica y completa el decret 1823/1993, de 6 de setembre, pel qual s’estableix la fixació de les condicions d'obtenció dels títols nacionals després d’acabar els estudis de doctorat de Tunísia.

A Espanya, en relació amb:

 1. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE núm. 307, de 24 de desembre).
 2. El Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 22 de maig).
 3. El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials a Espanya (BOE núm. 260, de 30 d’octubre).
 4. El Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials a Espanya.
 5. L'Acord normatiu 11330/2015, de 23 de març, que modifica l'Acord normatiu11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears. 
 6. El Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre l'expedició dels títols universitaris.
 7. El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Inspirades pel desig de fomentar l'intercanvi d'estudiants de doctorat entre elles i per enfortir la cooperació científica i universitària entre Tunísia i Espanya, i en el marc de la legislació vigent en els països respectius de les institucions signants relativa als ensenyaments de doctorat, les parts decideixen de mutu acord d’utilitzar el procediment de cotutela conjunta amb relació a:

la senyora Inés Ayed

Adreça a Tunísia: Oulad Bou-Omrane del Guettar Gafsa, 2125, Tunísia.

Adreça a Palma: carrer del General Ricardo Ortega 13, 7B, 07002 Palma, Illes Balears, Espanya.

ACORDEN

Article 1. Inscripció

La doctoranda es matricularà cada any a les dues institucions, però pagarà les taxes de tutela acadèmica de manera alterna a les dues universitats participants en el conveni, fins a la preparació de la defensa i lectura de la tesi conformement a la normativa respectivament aplicable, i segons el següent calendari.

Pagament de les taxes a la Universitat de Cartago

Pagament de les taxes a la Universitat de les Illes Balears

Any 1  q

Any 1  S

Any 2 S

Any 2 q

Any 3 q

Any 3 S

La doctoranda ha d’aportar un comprovant del pagament de la seva matrícula a l’altre institució.

Article 2. Durada de la tesi

El període de preparació de la tesi és d’un màxim de tres anys, a temps complet a comptar de l’admissió de la doctorada al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. Si transcorregut aquest termini de tres anys no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió responsable del programa pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini un any més, que, excepcionalment, es podria ampliar fins a un altre any addicional. En cas que sigui necessari aquest any addicional, s’haurà d’establir al conveni corresponent, si escau. Als efectes del còmput del període anterior no es comptaran les baixes per malaltia o qualsevol altra causa prevista a la normativa vigent.

La doctoranda ha de passar una estada mínima d’un any en cada universitat participant en el conveni, i la durada d’aquesta estada es pot modificar amb l’acord previ dels codirectors de la tesi doctoral.

Article 3. Assegurances

Durant l'estada a la UIB la doctoranda Inés Ayed estarà sota la cobertura de l’assegurança escolar i de les pòlisses d'assegurances de responsabilitat civil i d'accident que la UIB té concertades.

En cas que no es pugui aplicar l’assegurança escolar i que la doctoranda no quedi coberta per la pòlissa d'accidents subscrita actualment per la UIB, aquesta és responsable de garantir que l'estudiant estigui sota la cobertura d’una assegurança d'assistència mèdica, una pòlissa d'accidents i una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil, les quals seran específiques per als riscs existents.

Article 4. Tema de la tesi. Directors de la tesi

L'estudiant de doctorat durà a terme el treball de recerca sota la direcció i responsabilitat dels directors de la tesi:

 • Ghazel, Adel, professor i director del laboratori d'investigació Green i sistemes de comunicació intel·ligents GRESCOM, Escola Superior de Comunicació de Tunísia, Tunísia.
 • Jaume Capó, Antoni, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears.

L'estudiant durà a terme el treball original d’investigació, que portarà per títol:

 • Interactive therapeutic systems for fall prevention using computer vision technologies

Els dos directors de la tesi es comprometen a exercir plenament i de manera conjunta, amb l'estudiant de doctorat, les competències que els són assignades per la legislació vigent als països respectius.

Article 5. Presentació i defensa de la tesi

L'autorització per presentar la tesi, l'elecció dels experts, la composició del tribunal i la designació del seu president es regularan segons el que s’estipula a continuació:

L’autorització de defensa serà concedida conjuntament pels rectors de la Universitat de Cartago i de la Universitat de les Illes Balears o persones que deleguin, oïts els directors de les Escoles de Doctorat de la Universitat de Cartago i de la Universitat de les Illes Balears, a petició dels codirectors de la tesi, i en qualsevol cas, únicament es procedirà a l’autorització de la defensa a la UIB si es compleixen els requisits següents:

 • La doctoranda ha de presentar a la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de les Illes Balears, així com a l'òrgan pertinent de la Universitat de Cartago, un esborrany de la tesi doctoral, juntament amb l'informe del director.
 • La tesi es redactarà en anglès i se’n presentarà un resum en els idiomes propis del país de les institucions participants.

La tesi de la doctoranda serà sotmesa a l’informe almenys de dos doctors experts en l'àmbit sobre el qual versa la tesi, proposats conjuntament per les dues universitats, a proposta dels directors de les Escoles de Doctorat i per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat i que pertanyin a alguna institució d'educació superior o de recerca, nacional o estrangera.

Aquests informes poden contenir suggeriments de millora que la doctoranda haurà de tenir en compte, i estaran a la disposició del tribunal de la tesi.

La Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat de les Illes Balears i la Comissió de Doctorat i Habilitacions Universitàries (CDHU) del SUP'COM autoritzaran, si escau, vists els informes dels experts, la presentació de la tesi doctoral. Una vegada autoritzada la presentació de la tesi doctoral, la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i la Comissió de Doctorat i Habilitacions Universitàries (CDHU) del SUP'COM amb acord comú elaboraran una proposta de tribunal.

El tribunal de la defensa de la tesi es nomenarà d’acord amb la normativa corresponent del país on se’n farà la defensa. Tots dos directors formaran part del tribunal.

Les Escoles de Doctorat aprovaran, si escau, la presentació de la tesi i la proposta de tribunal de la tesi.

La tesi serà objecte d’una única defensa, que serà reconeguda per les dues institucions participants i que s’efectuarà a la Universitat de les Illes Balears.

La UIB es compromet a expedir el corresponent títol de doctor, amb inclusió de la menció «Tesi en règim de cotutela amb la Universitat de Cartago», tal com estableix la normativa vigent. La Universitat de les Illes Balears facilitarà una còpia de la documentació de la lectura de tesi a la Universitat de Cartago per a la corresponent expedició del títol de doctor per la Universitat de Cartago.

Ambdues institucions facilitaran a la doctoranda les certificacions, els documents i els tràmits que calguin perquè el dit reconeixement i les restants previsions d’aquest conveni puguin fer-se efectius a l’altra universitat.

El finançament de les despeses dels membres que formin part del tribunal de lectura i defensa de la tesi doctoral serà responsabilitat de la universitat on es dugui a terme la defensa de la tesi, en aquest cas la UIB.

Article 6. Protecció. Drets de reproducció

Les modalitats de dipòsit, introducció en base de dades i reproducció de la tesi es faran d’acord amb la normativa vigent del país on tingui lloc la defensa.

La protecció del tema de la tesi i la publicació, explotació i protecció dels resultats de la investigació del treball de l'estudiant de doctorat a les dues institucions estan subjectes a regulacions i assegurades d'acord amb els procediments específics de cada país involucrat en la supervisió conjunta.

Les modalitats relatives a la protecció dels drets de propietat intel·lectual poden ser objecte d'un annex específic, si escau.

Article 7. Aplicació del conveni

Atenent als interessos dels estudiants de doctorat i el desenvolupament en la cooperació entre les parts i els seus països respectius, la Universitat de les Illes Balears i l'Escola Superior de Comunicacions de Tunísia es comprometen a respectar les disposicions anteriors i fer tot el que sigui necessari per a l'aplicació d'aquest conveni en condicions òptimes.

Article 8. Autorització de la Universitat de Cartago

La signatura d’aquest conveni ha estat autoritzada per l’autoritat del president de la Universitat de Cartago en data 13 de juliol de 2017 i amb el núm. 22/2017.

Article 9. Vigència i validesa del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data en què se signi i tindrà una validesa màxima de quatre anys. En qualsevol moment abans que acabi el termini previst, els signants del conveni podran acordar unànimement de prorrogar-lo per un període de fins a quatre anys addicionals o donar-lo per extingit.

Per a la resolució de qualsevol qüestió que pugui sorgir en relació amb aquest conveni, les parts acorden de renunciar a la via jurisdiccional i subjectar-se, en tot cas, a un acord amistós verificat en virtut d’una comissió de seguiment constituïda per dos representants de cadascuna de les universitats participants.
Ambdues universitats poden denunciar el present conveni en els casos següents:

 1. Sil'estudiant no formalitza la seva matrícula en qualsevol de les universitats participants.
 2. Si l'alumna renuncia per escrit a continuar la seva tesi i la seva cotutela.

A més, les parts, de comú acord, poden proposar la modificació o rescissió del present conveni amb sis mesos d'antelació a les dates previstes per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, es comprometen a acabar la direcció de la tesi encara en fase de realització.

Redactat en francès en cinc còpies originals i redactat en català en dues còpies originals.

Tunísia, 29 d’agost de 2017
El director del SUP’COM,
Mounir Frikha
El codirector de la tesi,
Adel Ghazel
Professor del SUP’COM
El director de l’Escola de Doctorat del SUP’COM,
Fethi Tlili

 

Palma, 6 d’octubre de 2017
El vicerector d’Investigació i Postgrau de la Universitat de les Illes Balears,
Jaume Carot
El codirector de la tesi,
Antoni Jaume
Professor de la Universitat de les Illes Balears
El director de l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears,
Jeroni Morey

La doctoranda,
Inés Ayed

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 31 de gener de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de febrer de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).