Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Protocol de col·laboració entre l'Ajuntament de Santa Maria del Camí i la Universitat de les Illes Balears

Palma / Santa Maria del Camí, 15 de gener de 2018

PARTS

El senyor Nicolau Canyelles Parets, com a Batlle de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, nomenat per acord plenari del dia 13 de juny de 2015, amb domicili a la plaça de la Vila, 1, Santa Maria del Camí, amb CIF P0705600E.

El senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat. 

ANTECEDENTS

  1. La UIB i l'Ajuntament de Santa Maria del Camí el 26 de novembre de 2009 signaren un acord de col·laboració per a la creació del Centre Universitari de Santa Maria del Camí. Per tal de potenciar i facilitar el desenvolupament cultural i científic a Santa Maria del Camí, per acostar els ciutadans al món universitari i, especialment, el foment de totes les iniciatives que condueixin a la incorporació del màxim nombre de joves als estudis universitaris.
    A la desena clàusula es preveu que les dues institucions promouran que els estudiants de Santa Maria del Camí i el seu entorn es beneficiïn de poder fer les pràctiques acadèmiques en empreses de la zona amb les quals hi hagi un conveni previ. Per dur a terme aquesta tasca, la iniciativa fomentarà el sector empresari de la zona, per possibilitar les pràctiques als estudiants universitaris.
  2. El 9 de març de 2017 es va signar un conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB.
  3. Com a conseqüència dels resultats positius aconseguits amb anteriors convenis de col·laboració amb la UIB, l’Ajuntament de Santa Maria del Camí es proposa de convocar beques de formació pràctica per a alumnes universitaris del terme municipal de Santa Maria del Camí, que faran pràctiques directament relacionades amb la seva formació en empreses que col·laborin en aquest projecte, la qual cosa es regularà en un protocol de col·laboració.

Per això i reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que s'ha de regir per les següents

CLÀUSULES

Primera. Alumnes en pràctiques. A fi d'oferir un període de pràctiques als alumnes universitaris del terme municipal de Santa Maria del Camí que garanteixi un contacte real amb el món laboral i, alhora, una millora de la seva qualificació, l'Ajuntament de Santa Maria del Camí i la Universitat de les Illes Balears han de convocar beques de formació pràctica. Aquestes beques s'han de dur a terme durant els mesos de juliol i agost, i hi ha la possibilitat de prorrogar-les durant el mes de setembre.

Els alumnes becaris han de fer pràctiques directament relacionades amb la seva formació en empreses col·laboradores, segons les possibilitats d'incorporació que determinin l'Ajuntament i aquestes empreses.

Segona. Condicions. Poden sol·licitar les beques els estudiants universitaris de la UIB que hagin aprovat el 50% dels crèdits, condició que no cal per als estudiants de màsters d’un any de durada en total que siguin residents al municipi de Santa Maria del Camí des d'abans de l'1 de gener de 2017.

La dedicació serà, amb caràcter general, de cinc dies a la setmana, a raó de quatre hores diàries, o bé de quatre dies a la setmana, a raó de cinc hores diàries.

Tercera. Selecció dels alumnes. Per a la difusió del programa de beques entre els alumnes universitaris residents a Santa Maria del Camí i empreses col·laboradores, la UIB ha de posar a disposició de l'Ajuntament els mitjans de comunicació propis, a fi de difondre’l. La selecció dels estudiants l'ha de fer una comissió mixta, integrada per membres de la UIB i de l'Ajuntament, d'acord amb els criteris establerts a la convocatòria.

Quarta. Estatut del becari. Els becaris ho seran de la UIB, de l’empresa i de l’Ajuntament, i aquest fet no representa cap lligam contractual entre els alumnes, l'Ajuntament i l'empresa col·laboradora. La beca s'ha de regular segons el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, i l’Acord normatiu 11124/2014, de 19 de setembre, pel qual s’aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions (FOU núm. 405, de 17 d'octubre).

Cinquena. Regulació de les pràctiques. Amb l'objectiu de regular l'estada de l'alumne en pràctiques a les empreses col·laboradores, s'ha de signar un document annex on el becari expressi la clara acceptació de totes les condicions d'aquesta col·laboració. Per part de la UIB assumeix aquesta gestió el DOIP.

Sisena. Seguiment del protocol. La coordinació i l'avaluació de la tasca dels becaris, i en general d'aquesta col·laboració, les han de fer un tècnic de l'Ajuntament i un tècnic de la UIB. En cas de comportament incorrecte o de manca d'aprofitament d'algun becari, la comissió pot arribar a decidir la no continuació d'alguna de les beques.

Setena. Ajuda econòmica. L’Ajuntament i l'empresa col·laboradora abonaran a l'estudiant la quantitat de 450 euros mensuals. l’Ajuntament n’aportarà el 50% i l’empresa interessada l’altre 50%, salari mensual que estarà subjecte a un 2% de retenció de l'IRPF i als imports corresponents de seguretat social a càrrec del becari, en concepte de beca o ajuda a l'estudi, que li serà satisfeta mensualment.

L'Ajuntament sol·licitarà i assumirà l'alta a la Seguretat Social de l'estudiant que realitzi les pràctiques al qual sigui aplicable el Reial decret 1493/2011, de conformitat amb les previsions d'aquesta norma.

Vuitena. Vigència del conveni. Aquest conveni té vigència per al programa de beques de formació pràctica 2018, que acabarà el mes de setembre del mateix any. Serà renovable automàticament per anys acadèmics posteriors, si cap de les parts no manifesta una altra cosa.

Com a prova de conformitat amb totes les clàusules d'aquest protocol, les parts el signen en dos exemplars.

Per l'Ajuntament de Santa Maria del Camí,
Nicolau Canyelles

Per la Univesitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de novembre de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de desembre de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).