Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni per a l’elaboració del logotip de la commemoració del quarantè aniversari de la Universitat de les Illes Balears

Palma, 11 de gener de 2018

Felanitx,

Reunits

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny).

I l’altra, el senyor Miquel Barceló Artigues, amb DNI 42969664Y i amb domicili al carrer Riera 10, 07200 Felanitx, Mallorca.

Intervenen 

El senyor Llorenç Huguet, en representació de la UIB, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, i l’article 38.1.b) i n) dels Estatuts de la UIB, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

El senyor Miquel Barceló, en el seu propi nom i dret.

Les parts, en la representació amb què intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest conveni i obligar-se i

Exposen 

  1. Que en virtut del que estableix l’article 2.2 de la LOU, l'autonomia de les universitats comprèn l’establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament de les seves finalitats institucionals (article 2.2.j). Així mateix, els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB ha de fomentar una adequada política de convenis.
    Així mateix, l’article 3.1 dels Estatuts de la UIB disposa que «la Universitat és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears».
  2. Que entre aquestes iniciatives hi ha la relació amb entitats i particulars que poden i volen col·laborar amb aquest fi.
  3. Que el primer paràgraf de l’article 1 de la Llei 18/1978, de 15 de març, assenyala que es crea una universitat amb seu a Palma, el districte de la qual estava constituït per les Balears. Per tant, enguany tindrà lloc el quarantè aniversari de la Universitat de les Illes Balears. 
  4. Que el senyor Miquel Barceló Artigues va ser nomenat doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears per l’Acord normatiu 5245/2000, de 19 de desembre (FOU núm. 186, de 19 de gener de 2001). Tal com preveuen els Estatuts de la UIB a l’article 165.2: «La UIB pot concedir el títol de doctor honoris causa a persones rellevants i que destaquin en el camp de la recerca o la docència, en el conreu de les arts i de les lletres, o bé d'aquelles activitats que tinguin una repercussió notòria i important des del punt de vista universitari en els terrenys acadèmic, científic, artístic o cultural, tecnològic i social.»

Fruit d’aquest nomenament i de la relació del senyor Miquel Barceló amb la Universitat de les Illes Balears, l’artista manifesta la seva voluntat de col·laborar amb la institució universitària i obsequiar la UIB amb el disseny i elaboració del logotip commemoratiu que utilitzarà per celebrar el seu quaranta aniversari.

És per això que 

Acorden

Primer. El senyor Miquel Barceló es compromet a fer el distintiu gràfic per commemorar els quaranta anys de la Universitat de les Illes Balears amb l’antelació suficient tenint present que l’acte central de la commemoració serà el 18 de març de 2018.

Segon. El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d’aquesta institució, agraeix la deferència del senyor Miquel Barceló de cedir gratuïtament, i en exclusiva, a favor de la Universitat de les Illes Balears el dret de reproduir el logotip, de publicar-lo, distribuir-lo i divulgar-lo.

Aquesta cessió, quant a l’àmbit territorial, és tot el món, i quant a la durada, queda limitada al període de celebració del quarantè aniversari de la Universitat (de la signatura d’aquest conveni al 15 de març de 2019).

L’obra no serà usada o adaptada per a altres fins quan acabi el període indicat.

La maqueta del logotip s’aporta amb la signatura d’aquest document.

La Universitat de les Illes Balears no pot modificar ni transformar el logotip.

Tercer. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que el logotip té el © Miquel Barceló, 2018.

Tots els drets no específicament mencionats en aquest contracte pertanyen a la propietat de l’autor.

Llegit per les parts aquest acord i com a prova de conformitat amb el que s’hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Miquel Barceló

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de gener de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de febrer de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).