Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez (Universitat de les Illes Balears)

Palma, 30 de desembre de 2009

Reunides, d’una part, l’Honorable Senyora Francesca Lluc Armengol Socias, presidenta del Consell de Mallorca, i de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb domicili a l’efecte de notificacions a la Universitat de les Illes Balears, carretera de Valldemossa, km 7,5, de Palma, amb NIF Q07180001A.

Actuen, la senyora Armengol, en representació del Consell de Mallorca, i la senyora Casas, en representació de la Universitat de les Illes Balears.

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i

DIUEN

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura i Patrimoni, i la Universitat de les Illes Balears, entre d’altres, fomentar i difondre la creació i producció literària.

Que el conseller executiu de Cultura i Patrimoni, en data 30 de desembre de 2009, va adoptar resolució d’establir un conveni entre el Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura i Patrimoni, i la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez.

I per dur-lo a terme,

CONVENEN

1. El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura i Patrimoni, col·laborarà amb la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez aportant-hi la quantitat de 7.000 euros a càrrec de la partida pressupostària nominativa 20.45130.48949, número ordenat 200900004002, amb l’objectiu de dur a terme l’organització del congrés Transformacions: Literatura i Canvi Sociocultural dels Anys Setanta ençà.

El pressupost total de les despeses per dur a terme aquestes activitats és de 13.376 euros.

2. El beneficiari pot concertar amb tercers l’execució total o parcial de les activitats objecte d’aquest conveni, d'acord amb els següents requisits establerts a l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’article 38 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

 1. El beneficiari pot subcontractar els projectes culturals, objecte d'aquest conveni, fins al 100% de l’activitat subvencionada (art. 38.2 del Decret legislatiu 2/2005; art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 del Reial decret 887/2006).
 2. Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi el 20% de l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 euros, la subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents:
  - Que el contracte es faci per escrit.
  - Que l’autoritzi prèviament l’entitat concedent de la subvenció en la forma que es determina a les bases reguladores.
  (Art. 38.3 del Decret legislatiu 2/2005; art. 29.3 de la Llei 38/2003.)
 3. El beneficiari, d'acord amb l’article 38.7 del Decret legislatiu 2/2005 i l'article 29.7 de la Llei 38/2003, no pot concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:

  1.Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article13 de la Llei 38/2003.
  2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l'activitat objecte de contractació.
  3. Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats.
  4. Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l'autorització prèvia de l'òrgan concedent de la subvenció. (En aquest sentit, s'ha de tenir en compte l'art. 68.2 del Reial decret 887/2006, que estableix les circumstàncies en les quals es considera que existeix vincle amb el beneficiari.)
  5. Persones o entitats sol·licitants d'ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient.

3. La despesa subvencionable del projecte cultural subvencionat és aquella que respongui a la naturalesa del projecte i s’hagi dut a terme dins l’any 2009, independentment que s’hagin abonat o no encara les factures o els altres documents que les acrediten. En cap cas, l’import de la despesa subvencionable no pot ser superior al valor de mercat. Així mateix, s’han de tenir en compte els requisits i les exigències establerts a l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

4. El beneficiari es compromet a fer els programes, cartells i elements publicitaris de les activitats culturals indicades en llengua catalana i a incloure-hi el patrocini amb el logotip del Consell de Mallorca.

5. El beneficiari ha de notificar al Consell de Mallorca la concessió de qualsevol altre ajut o subvenció pública o privada que rebi per a la realització de les diferents activitats culturals objecte d'aquest conveni, abans de la justificació corresponent a cadascuna de les activitats, per poder comprovar que no se supera el cost del projecte subvencionat.

6. El beneficiari pot sol·licitar, excepcionalment, la modificació de l'objecte del present conveni quan, per causes imprevistes i alienes a la seva voluntat, no pugui dur-lo a terme, sia parcialment sia íntegrament. La petició, que s'ha de fonamentar degudament i l’ha d’autoritzar l’òrgan concedent, s'ha de presentar, al més aviat possible, i, en tot cas, dos mesos abans de la data de justificació de la realització del projecte cultural. La sol·licitud de modificació ha de pretendre l'assoliment dels mateixos objectius i finalitats que varen determinar l'establiment del present conveni. Si, en canvi, el beneficiari no pretén una modificació de l’objecte de la subvenció sinó introduir certs canvis que no alteren ni la naturalesa ni les característiques essencials i rellevants del projecte subvencionat, és suficient que els comuniqui a l’hora de justificar la realització del projecte cultural.

7. El beneficiari, d'una banda, ha d'acreditar davant del Consell de Mallorca la realització de l'objecte de la present subvenció, així com, si fa al cas, el compliment de les condicions que determini aquest conveni, mitjançant la presentació de la documentació que s’esmenta a la clàusula següent i, d'altra banda, ha de notificar qualsevol modificació que s’hi produeixi.

8. La subvenció s'ha de fer efectiva quan s'hagi justificat la realització del projecte cultural objecte de la subvenció i l’execució del seu pressupost. En aquest sentit, atès que la subvenció representa un percentatge de finançament del pressupost inicial, el pressupost d’execució ha de servir per determinar l’import definitiu de la subvenció a lliurar, és a dir, que si el beneficiari no executa íntegrament el pressupost inicial s’ha de reduir l’import definitiu de la subvenció per respectar el percentatge de finançament esmentat.

La justificació de la realització del projecte cultural i del pressupost s’ha de fer mitjançant un compte justificatiu que ha d'estar integrat per la documentació següent:

 1. Una memòria tècnica sobre els resultats de l'execució de l'activitat cultural on es faci constar l'avaluació dels objectius i finalitats aconseguits i qualsevol aspecte que sigui rellevant.
 2. Una memòria econòmica justificativa de les despeses derivades de l'execució del pressupost de l'activitat cultural que ha d'estar integrada per la documentació següent:
  1. Declaració responsable sobre la relació dels ingressos i les despeses que se n'han derivat (segons el model de l'annex que s'adjunta).
  2. Factures originals o qualsevol altre document de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil de les despeses corresponents al pressupost executat de l’activitat subvencionada, que expressin clarament:
    • Nom complet de la persona o entitat expedidora
    • Concepte
    • Número i data de factura
    • IVA i/o retenció fiscal (si escau)
  3. Altres justificants.
 3. Una mostra, si fa al cas, del material de difusió de l'activitat cultural subvencionada: cartells, fullets de mà i qualsevol altre element publicitari.
 4. Indicació, si fa al cas, dels criteris de distribució de les despeses generals i/o indirectes recollits a la relació de despeses esmentada a la declaració responsable de la lletra b).

En cas que s’hagin de retornar les factures o els justificants originals, a petició del beneficiari, s’hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.

Termini de presentació: La documentació justificativa de la realització de l’activitat cultural, així com la del seu pressupost, s’ha de presentar, al més aviat possible, una vegada acabada l’activitat cultural subvencionada i, en tot cas, fins al 30 de novembre de 2009.

9. El beneficiari ha de complir amb les obligacions de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre); les de l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i les establertes a la resta de normativa que sigui aplicable, així com, en especial, les recollides en aquestes prescripcions. En aquest sentit, les establertes a l’article 11 esmentat –que recull el contingut previst a l’article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions– són les següents:

 • Dur a terme el projecte cultural objecte de la subvenció, en les mateixes condicions i amb les mateixes característiques que es va presentar o, si fa al cas, amb les modificacions comunicades.
 • Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableix aquest conveni, la realització del projecte d'equipaments, i també, si fa al cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la subvenció determini i notificar-li qualsevol modificació que es produeixi.
 • Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en tot cas, a l’hora de justificar la subvenció, la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, distintes de les que figuren en la presentació de la sol·licitud.
 • Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
 • Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció a la seva comptabilitat o als llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària d'acord amb la normativa vigent, i, en cas de no tenir obligació de dur-la, a la documentació que la substitueixi.
 • Acreditar, abans de la redacció de la proposta de concessió, que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.
 • Adoptar, si fa al cas, les mesures de difusió adients, en llengua catalana, per fer públic el suport econòmic del Consell de Mallorca en el projecte cultural subvencionat. En cas que es facin fullets, cartells i qualsevol altre material imprès, se n’ha de fer la difusió mitjançant la inclusió de la imatge corporativa del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca. En el cas d'utilitzar-hi també altres llengües, la catalana hi ha de tenir un tractament de preferència.
 • Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

10. La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 2001), és revocable i reductible per les causes previstes a les lleis i a aquest reglament, i no és invocable com a precedent. En aquest sentit, el Consell de Mallorca ha de modificar, anul·lar o revocar i, si fa al cas, reintegrar totalment o parcialment, la present subvenció d’acord amb el que estableixen el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre); el capítol I del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25 de juliol), pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i els articles 43 a 45 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, així com d’acord amb el que disposen l’apartat 2n de l’article 13 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca i la resta de normativa que sigui aplicable.

De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que no hagin estat comunicats pel beneficiari o l’alteració, per part seva, de les condicions o dels aspectes rellevants del projecte cultural que s’hagin tingut en compte per concedir la subvenció, ha de donar lloc a la revocació de la subvenció, amb la pèrdua total o parcial del dret a cobrar o, si fa al cas, amb el reintegrament total o parcial, d’acord amb el que estableixen els preceptes esmentats al paràgraf anterior.

11. L’incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, i a la resta de la normativa que sigui aplicable.

12. El beneficiari s'ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer del Consell de Mallorca i la Sindicatura de Comptes, així com de la resta d’òrgans competents, i ha d’aportar la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

13. El Consell de Mallorca pot, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció.

14. La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per allò que s’hi ha establert; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre); el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de juliol de 2001; el Decret, de 17 de juliol de 2007, d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111 extr., de 20 de juliol de 2007), modificat pel Decret, de 14 de gener de 2009, de modificació de l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 9, de 17 de gener de 2009); l'Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada per la Llei 4/1999, i la resta de normativa que sigui aplicable.

15. El present conveni restarà vigent fins al 31 de desembre de 2009.

El Consell de Mallorca,
Francesca Lluc Armengol
Presidenta

La Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de juliol de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).