Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Conveni per a la constitució de la col·lecció bibliogràfica Poesía Española Contemporánea i de donació de fons bibliogràfics particulars a la Universitat de les Illes Balears per ser incorporats a la dita col·lecció

Palma, 4 de febrer de 2010

 

REUNITS

D'una part, el senyor Francisco Díaz de Castro, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Literatura Espanyola de la UIB, major d'edat, amb DNI núm. 19428197-M i domicili a Palma, carrer d'Alfred Bonet, 6, 7è B, com a investigador principal dels projectes de recerca BFF 2003- 02586 i HUM 2006 - 11654 / FILO, i com a donant.

I d'una altra part Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB i com a donatària.

 

MANIFESTEN

Que el senyor Francisco Díaz de Castro ha dirigit al llarg dels darrers sis anys un equip d'investigació que ha gaudit de dos projectes finançats pel MEC (BFF 2003- 02586 i HUM 2006 - 11654 / FILO) que tenien com a objecte general d'estudi la poesia espanyola en castellà publicada des de l'any 1939 fins al present.

Que per a la realització dels esmentats projectes s'ha anat adquirint una nombrosa col·lecció de llibres de poesia.

Que també disposa d'una nombrosa col·lecció particular de llibres sobre aquesta temàtica.

Que tant el senyor Francisco Díaz de Castro com els membres de l'esmentat equip d'investigació consideren que seria molt útil per als investigadors i els estudiants dels cicles superiors de Filologia la constitució d'un fons especial sobre la base dels materials adquirits amb els projectes esmentats per poder constituir la col·lecció Poesía Española Contemporánea, als quals s'afegiria una donació de fons de la biblioteca personal del senyor Francisco Díaz de Castro.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té una secció de patrimoni bibliogràfic i documental que entre d'altres funcions crea i gestiona col·leccions especials de fons bibliogràfics que constitueixen unitats amb personalitat pròpia dins el fons de la biblioteca de la UIB i que són allotjades, custodiades i posades a disposició de la comunitat universitària a la biblioteca de Fons Antic i Col·leccions Especials, actualment ubicada a Son Lledó.

És per això que

ACORDEN

Primer . La Universitat de les Illes Balears s'obliga a crear la col·lecció Poesía Española Contemporánea, en la qual s'agruparien totes les obres adquirides a partir dels projectes d'investigació BFF 2003- 02586 i HUM 2006 - 11654 / FILO, i a conservar-la com una sola unitat bibliogràfica que no podrà ser dispersada i dels originals de la qual no es realitzarà préstec extern, amb la finalitat expressa que en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la. L'inventari d'aquestes obres s'adjuntarà, un cop realitzat, com a annex 1 d'aquest conveni.

 

Segon . El senyor Francisco Díaz de Castro fa donació a la Universitat de les Illes Balears d'una selecció d'obres de la seva col·lecció particular relacionades amb la poesia espanyola contemporània que es detallaran com a annex 2 d'aquest conveni un cop hagin estat catalogades per la UIB. Amb la condició que siguin incorporades a la col·lecció Poesía Española Contemporánea, mencionada a l'apartat primer d'aquest acord.

Tercer . La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes que es determinen a l'apartat anterior.

La Universitat de les Illes Balears farà constar a cadascun dels exemplars objecte de donació, mitjançant la incorporació d'un ex-libris, que les obres formen part de la col·lecció Poesía Española Contemporánea i que han estat donades pel senyor Francisco Díaz de Castro.

 

Llegit per totes dues parts l'acord i com a prova de conformitat amb el seu contingut, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Francisco Díaz de Castro

Montserrat Casas Ametller
Rectora de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de novembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).