Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Segona addenda del conveni entre el Servei Meteorològic de Catalunya i la Universitat de les Illes Balears

 

Palma / Barcelona, 22 de desembre de 2009

 

 

REUNITS

 

D'una part, el senyor David Rodríguez Albert, en representació del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), empresa pública domiciliada a Barcelona, al carrer Berlín, 38-46, 4t, CP 08029, i amb NIF Q-0801167-H, de la qual és director segons acord de govern de data 27 de desembre de 2006 i d'acord amb l'article 6 del Decret 172/2002, d'11 de juny, d'aprovació dels Estatuts del Servei Meteorològic de Catalunya.

 

De l'altra, la senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora Magnífica de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i fent ús de les facultats que s'hi detallen.

 

EXPOSEN

 

Que segons el que preveu la clàusula vuitena del conveni signat entre el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i la Universitat de les Illes Balears el dia 12 de juny de 2008 (ref. 1636), ampliat mitjançant l'addenda (ref. 1814) signada el 18 de desembre de 2008, la vigència del conveni de referència acaba el dia 31 de desembre de 2009.

 

Que ambdues parts tenen interès a seguir desenvolupant la recerca relacionada amb el possible establiment d'un Centre Instrumental de Recerca en Micrometeorologia. Les tasques objecte d'aquesta addenda són:

 

- Realitzar el seguiment de l'instrumental instal·lat prop de Lleida, fer-ne l'anàlisi de les dades de manera continuada i generar nou coneixement amb la informació disponible.

 

- Realitzar un estudi experimental i numèric sobre els episodis observats de boira i gelades a la zona de Lleida per caracteritzar l'evolució espaciotemporal d'aquests fenòmens, mitjançant l'ús de les dades de la xarxa del SMC, l'instrumental específic instal·lat, el model no hidrostàtic Meso-NH i les imatges de satèl·lit disponibles.

 

- Assistir a l'àrea de recerca aplicada i modelització en les decisions tècniques que puguin haver-se de prendre davant l'eventual posada en marxa del CIRM, així com establir els contactes necessaris a nivell tècnic i científic amb les institucions i xarxes experimentals interessades en les possibles dades, a fi de rendibilitzar al màxim l'esforç realitzat pel SMC.

 

- Redactar un informe a final d'exercici amb les conclusions de les feines de l'any 2010.

 

Per cobrir les despeses que aquestes noves accions suposen es pressuposten 50.000 euros, en els conceptes de personal, desplaçaments i despeses d'execució.

 

Per tot això, i d'acord amb el que estableix la dita clàusula vuitena del conveni de referència 1636,

 

 

ACORDEN

 

Mitjançant la signatura d'aquesta addenda, la pròrroga del conveni per un nou període d'un (1) any, d'acord amb el pressupost següent: el SMC aportarà una quantitat de 50.000 euros contra la presentació de dues factures parcials: el 50% del total a data de 30 d'abril de 2010 i el 50% restant a 29 d'octubre de 2010.

 

 

Pel Servei Meteorològic de Catalunya,

David Rodríguez
Director

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de desembre de 2009 i la va ratificar el Consell de Govern en data 3 de febrer de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).