Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i l'Associació de Joves Empresaris de Balears

Palma, 4 de desembre de 2009

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb CIF Q0718001A i domicili a la cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma.

De l'altra, la senyora Irene Llull Vila, amb DNI 43081671-A, en representació de l'Associació de Joves Empresaris de Balears, en virtut del nomenament de l'Assemblea General de 20 de març de 2009 i d'acord amb les competències que li atribueix l'article 33 dels Estatuts, que s'aprovaren el 13 d'abril de 1988, amb CIF G-07290414 i domicili al c/ de Joan Alcover, 32B, 07006 Palma.

Ambdues parts es reconeixen amb capacitat legal per actuar i

EXPOSEN

1. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

2. Que Joves Empresaris és una entitat sense ànim de lucre i té per objectius principals:

 • Promoure vocacions empresarials entre els joves
 • Representar, defensar i gestionar els interessos del jove empresari
 • Atendre les necessitats d'informació i formació del seu col·lectiu d'associats
 • Fomentar les relacions comercials i professionals dels seus associats

3. Que ambdues institucions mantenen vigent la col·laboració a través de l'acord marc signat el 20 de juliol de 1999 ( ref. 210), orientada principalment a complementar la formació empresarial dels estudiants universitaris i despertar iniciatives empresarials entre aquest col·lectiu.

Per tot això, atenent els interessos complementaris d'ambdues institucions, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels acords següents:

PACTES

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes que han de regir la col·laboració entre l'Associació de Joves Empresaris de Balears, que es configura com una agrupació d'empresaris en la qual s'integraran, entre d'altres, exalumnes de la UIB (en endavant, Joves Empresaris), i la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) pel que fa a la creació del Club Empresaris de la UIB i la seva integració en el programa Amics i Amigues de la UIB.

Segon. Compromís que assumeixen les parts firmants

 1. Joves Empresaris es compromet a:

 1. Facilitar als associats a Joves Empresaris, així com a aquelles persones que hi poden estar interessades, informació sobre l'activitat de la secció Club Empresaris de la UIB, inclosa al programa Amics i Amigues de la UIB.
 2. Comunicar via e-mail als associats a Joves Empresaris els serveis als quals poden accedir els membres del Club Empresaris UIB.
 3. Incloure al dossier de presentació dels serveis de l'Associació el logo del Club Empresaris de la UIB i el detall de les condicions especials ofertes als associats.
 4. Introduir a la web de Joves Empresaris (www.joves.com) el logotip del Club Empresaris de la UIB, així com un vincle a la seva pàgina web corporativa ( http://www.uib.es/ca/infper/amics/ ).
 5. Designar quatre associats de Joves Empresaris que hagin estat alumnes de la UIB com a membres de la comissió de treball del Club Empresaris de la UIB. Aquesta comissió es reunirà una vegada l'any i elaborarà anualment un document de recomanacions per al foment de l'autoocupació al si de la UIB.
 6. Eximir de la quota d'alta i de les primeres dues quotes d'associat els membres d'Amics i Amigues de la UIB que decideixin associar-se a Joves Empresaris.

2. La UIB es compromet a:

 1. Oferir als associats de Joves Empresaris exalumnes de la UIB les condicions que es preveuen al programa Amics i Amigues de la UIB.
 2. La UIB, mitjançant la Càtedra UIB-Bancaja de Joves Emprenedors o, si no, per l'òrgan de la UIB que la Rectora determini, coordinarà un cicle de conferències, que s'integraran als diferents estudis de grau i postgrau i serà impartit per alguns dels empresaris integrants del Club Empresaris de la UIB.
 3. Elevar el document de recomanacions elaborades per la comissió de treball del Club Empresaris de la UIB al Consell Social de la UIB, al delegat de la Rectora per a la innovació i a la Rectora.
 4. Organitzar i fer una trobada anual amb tots els socis del Club Empresaris de la UIB. La Càtedra UIB-Bancaja de Joves Emprenedors coordinarà i subvencionarà l'esdeveniment.

D'altra banda, ambdues institucions es comprometen a cercar sinergies entre les dues institucions en altres àmbits de col·laboració per al foment conjunt de l'empreniment i el foment de l'excel·lència empresarial.

Tercer. Comissió mixta

Les dues parts es comprometen a nomenar una comissió mixta formada per dues persones de cada entitat per fer la coordinació i el seguiment del conveni.

Quart. Vigència

El present conveni entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura i tindrà una vigència d'un any.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Associació de Joves Empresaris,
Irene Llull
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de novembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).