Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Acord de col·laboració entre la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 3 de febrer de 2009

REUNITS

D'una banda, el senyor Josep Oliver Marí, president de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), com a representant d'aquesta, segons el que estableix l'article núm. 29 dels Estatuts de la Confederació.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Dra. Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament ampliar l'acord de col·laboració firmat el 7 de desembre de 1995 entre la CAEB i la UIB.

MANIFESTEN

1. Que la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) té en projecte la presentació de dues propostes dins el marc del programa europeu d'Aprenentatge permanent (acció ERASMUS per a pràctiques i programa Leonardo da Vinci). Aquests projectes estan orientats a aconseguir la màxima promoció i inserció laboral dels estudiants universitaris i dels universitaris acabats de titular de les Illes Balears.

2. Que les pràctiques transnacionals potencien la relació Universitat-empresa, afavoreixen l'adquisició de coneixements pràctics vinculats a la futura professió dels becaris i el perfeccionament d'una altra llengua i el coneixement d'una altra cultura.

3. Que la UIB i la CAEB comparteixen l'objectiu de completar la formació acadèmica dels universitaris amb l'experiència laboral i que els objectius de la present iniciativa amplien els plantejats a l'acord de col·laboració firmat el 7 de desembre de 1995 entre la CAEB i la UIB.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) presentarà els projectes SPEC 2009-2010 i PEC 2009-2011 de mobilitat, dirigits, per una banda i molt especialment, als estudiants universitaris i, per l'altra, a titulats residents a les Illes Balears. L'objectiu d'aquests projectes és oferir beques als estudiants i titulats per fer pràctiques en empreses de la UE, especialment PMES, dins àrees i sectors d'activitat relacionats amb la futura professió dels becaris. En cas que la proposta sigui aprovada per l'OAPEE (Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus), la CAEB s'encarregarà de la gestió dels projectes esmentats.

Segon . La UIB es compromet a promocionar i difondre aquests projectes entre els estudiants universitaris i els estudiants titulats i fer el seguiment i l'avaluació del període de pràctiques. A més, col·laborarà en la selecció de candidats i en la recerca, si escau, d'empreses d'acollida.

Tercer . Les pràctiques es regiran pels convenis de pràctiques subscrits sota l'acció ERASMUS per a pràctiques i el programa Leonardo da Vinci. Els convenis de pràctiques establiran l'acreditació del període de pràctiques d'acord amb la normativa establerta per aquests programes i amb el vistiplau del tutor responsable, designat per la UIB.

Quart . En qualsevol cas i una vegada finalitzades les pràctiques, el becari rebrà un certificat acreditatiu d'haver realitzat les pràctiques expedit per l'empresa i la CAEB.

Cinquè . En cas d'excés de peticions de beques, l'ordre de preferència de concessió serà el següent: estudiants universitaris de la UIB, estudiants de l'Escola d'Hoteleria i estudiants de les escoles adscrites a la UIB.

La present ampliació de l'acord UIB-CAEB tindrà una vigència idèntica a la durada dels projectes SPEC 2009-2010 i PEC 2009-2011, durada establerta en els contractes oficials.

Un cop llegida per les parts aquesta ampliació de la col·laboració UIB-CAEB i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, la signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears,
Per la Universitat de les Illes Balears,
Josep Oliver
President
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de febrer de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de març de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).