Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre l'Institut de Biologia Animal de les Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 19 de setembre de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Margalida Moner Tugores, presidenta del Consell d'administració de l'Institut de Biologia Animal de les Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

El seu interès per establir un conveni marc de col·laboració entre ambdues institucions per tal de afavorir i promocionar la recerca a l'àmbit de la agricultura i ramaderia de les Illes Balears.

En conseqüència totes dues institucions

ACORDEN

1. Facilitar la realització de concerts per a l'establiment d'investigacions tècniques i/o aplicades de llarga durada amb la utilització d'instal·lacions i materials comuns i, àdhuc, de personal.

2. Establir línies prioritàries de recerca en qüestions que afectin a la ramaderia i agricultura de les Illes Balears.

3. Col·laborar mitjançant protocols específics en la realització de cursos i tasques de formació en les quals estiguin interessades les dues institucions.

4. Cooperar en publicacions d'interès comú, editades per una de les institucions o coeditades.

5. Establir qualsevol altre tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals.

6. Per al seguiment i desenvolupament del present conveni marc, es crearà una comissió de seguiment formada per dos representants de cada institució. Aquesta comissió es constituirà en el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de la firma d'aquest conveni marc. Entre altres funcions l'esmentada comissió avaluarà les activitats realitzades i proposarà les adients a l'empara del present conveni. La comissió es reunirà com a mínim cada sis mesos.

7. El tipus i l'amplitud de les cooperacions, els concerts, els intercanvis, els programes i les actuacions comunes es definiran específicament i seran objecte de protocols específics que s'afegiran a aquest acord, una vegada signats.

8. El present conveni marc entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i tindrà una vigència de tres anys, i es prorrogarà automàticament per períodes iguals llevat que el denunciï alguna d'ambdues parts, almenys amb tres mesos d'antelació.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte, en el lloc i en la data indicats ut supra .

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per l'Institut de Biologia Animal de les Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Margalida Moner
Presidenta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de gener de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de febrrer de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).