Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Interior per a l'execució d'un programa específic de formació en matèria de dret local i de gestió financera i pressupostària de les corporacions locals

Marratxí, 22 de juliol de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor José María Rodríguez Barberá, conseller d'Interior del Govern de les Illes Balears, facultat per firmar aquest conveni d'acord amb l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel.lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar aquest conveni i, d'acord amb això,

EXPOSEN

Primer. Que la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb l'article 11.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, té competència en matèria de règim local. Aquesta competència implica, entre d'altres atribucions, la de contribuir a la millora de la gestió de les Corporacions locals de les Illes Balears i actualment l'exerceix el conseller d'Interior en aplicació del que disposa el Decret 23/2003, de 17 d'octubre, pel qual es regula l'estructura orgànica de la Conselleria d'Interior. Per aquest motiu la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears i la UIB signen el present conveni de col·laboració a l'objecte de desenvolupar totes aquelles activitats que vagin dirigides a afavorir el coneixement de la realitat de les entitats locals, així com fomentar la incorporació de titulats de la nostra universitat a les plantilles municipals.

Segon . Que l'objecte d'aquest conveni de col·laboració és començar un programa específic de formació en matèria de dret local i finances municipals dins la Universitat de les Illes Balears.

Per això,

ACORDEN

Primer

La UIB ha d'impartir la assignatura optativa de la Llicenciatura de Dret i lliure configuració per la resta d'estudis "Dret Local" de quatre crèdits i mig (codi 2960). Així mateix, la UIB ha d'impartir la assignatura de nova creació "Gestió Financera i pressupostària de les Corporacions Locals" , de lliure configuració i de sis crèdits amb un contingut orientat al coneixement de la realitat econòmica i financera de les entitats locals. Ambdues assignatures es començaran a impartir el curs 2004-2005.

Igualment, la UIB es compromet a afegir en els comunicats, documents i publicitat, tant impresa com digital, el missatge " assignatura finançada per la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears .

Segon

La Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears adquireix el compromís de participar en la definició del perfil professional del professor per a la realització d'aquestes assignatures, així com en el procés de selecció.

Així mateix, l'import per a la contractació del professor que ha de impartir cada una de les assignatures durant el període de vigència del conveni, serà abonat totalment per la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears a la UIB i serà de seixanta-cinc mil vuit-cents noranta-dos euros amb onze cèntims (65.892,11 euros). Aquesta quantitat inclou el 20% que li correspon a la Universitat de les Illes Balears.

Al tractar-se d'un projecte plurianual, s'ha de calcular la quantia anual corresponent a cada exercici posterior, d'acord amb l'increment anual de l'IPC, que es preveu serà d'un 3%, i que es repartirà de la manera següent:

Any

2004

2005

2006

2007

Total

Dret local

 

6.750 euros

6.952,5 euros

7.161,07 euros

7.375,90 euros

28.239,47 euros

Gestió Financera i Pressupostària de les Corporacions Locals

9.000 euros

9.270 euros

9.548,1 euros

9.834,54 euros

37.652,64 euros

 

15.750 euros

16.222,5 euros

16.709,1 euros

17.210,44 euros

65.892,11 euros

El pagament s'efectuarà a càrrec de la partida pressupostària 16301 124A 01 64000 00.

Els pagaments previstos al quadre anterior s'efectuaran en cada exercici contra la presentació a la Conselleria d'Interior dels certificats corresponents per part de la UIB acreditatius de la contractació dels professors.

Tercer

Els professors que resultin contractats per la UIB dependran orgànicament del Departament de Dret Públic i del Departament d'Economia Aplicada de la UIB i les assignatures s'adscriuran a les àrees de coneixement de Dret Administratiu i d'Economia Aplicada.

Quart

La Conselleria de Interior del Govern de les Illes Balears adquireix el compromís d'aportar suport metodològic quan les dues organitzacions així ho decideixin i participar en l'elaboració de materials i continguts que s'han d'incloure en els respectius temaris de les assignatures esmentades

Cinquè

Les dues organitzacions es comprometen a participar conjuntament en activitats de difusió en matèria coneixement de la realitat municipal. La UIB, atès l'interès manifestat pels alumnes i sempre que hi hagi sol·licituds suficients, es compromet a continuar impartint les assignatures esmentades una vegada que hagi acabat la vigència d'aquest conveni.

Sisè

Aquest conveni estirà vigent des de la data de la signatura fins el 31 de desembre de 2007, i serà prorrogable per mutu acord entre les parts, una vegada tramitat l'expedient de pròrroga.

No obstant això, el conveni es pot resoldre abans del termini indicat per mutu acord entre les parts o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixin.

Setè

Segons l'article 78.4 g) de la Llei 3/2003, de 26 de març es decideix la innecesarietat d'establir una organització personificada per gestionar del conveni.

Vuitè

Aquest conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que estableix l'article 3.c). Com que es tracta d'un acord en què hi participa una administració pública, s'hi ha d'aplicar les normes de dret administratiu que hi pertoquin, particularment la Llei de Finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

Novè

Els signants d'aquest document es comprometen a intentar resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni. Si això no és possible, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni les ha de resoldre la jurisdicció contenciosa administrativa.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

El conseller d'Interior José María Rodríguez Barberà
El Rector de la UIB Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).