Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Acord marc general amb la Fundació Carolina

Palma/Madrid, 4 de març de 2003

REUNITS

D'una part, el senyor Daniel Sada Castaño, com a Director de la Fundació Carolina, que actua en representació d'aquesta Fundació.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen plena capacitat i competència per signar el present acord marc general, per la qual cosa

exposen

Que la Fundació Carolina és una institució per a la promoció de les relacions culturals i la cooperació, en l'àmbit educatiu i científic, entre Espanya i la resta del món, especialment els països de la Comunitat Iberoamericana de Nacions.

Que la Universitat de les Illes Balears té com a objectius la docència, la investigació i la divulgació dels sabers en qualsevol àmbit geogràfic, però especialment en aquells lligats per alguna raó a les Illes Balears.

Que tant la Fundació Carolina com la Universitat de les Illes Balears estan d'acord a conjuminar esforços dins el marc de competències que és propi de cada una, per atendre diversos programes de formació.

En virtut del que s'ha exposat, les parts, reconeixent-se capacitat i competència suficient per intervenir en aquest acte, signen el present acord marc general, d'acord amb les següents

clàusules

Primera. Objecte

El present acord servirà com a marc general de col·laboració entre la Fundació Carolina i la Universitat de les Illes Balears per regular les relacions jurídiques i la realització de les activitats vinculades als programes de les parts que considerin d'interès mutu i afectin els objectius que hagin de desenvolupar conjuntament les institucions signants.

Segona. Àmbit material d'aplicació

Les distintes activitats docents i culturals figuraran anualment en un conveni específic en el qual es determinaran les seves característiques, les accions que s'hagin de realitzar i els compromisos de tot ordre que assumeixin les parts.

Tercera. Col·laboracions

Les institucions que signen aquest acord podran tenir la col·laboració de tots els departaments, organismes, institucions i empreses, de caràcter públic o privat, que estiguin relacionats amb l'objecte del present acord i la contribució dels quals es consideri d'interès per a aquest.

Quarta. Comissió mixta

Per a l'adequat desenvolupament del present acord de col·laboració es constituirà una comissió mixta, composta per una representació paritària de cada una de les parts, designada a l'efecte per cada entitat.

Cinquena. Finançament

Les activitats emparades pel present acord seran finançades amb càrrec als pressuposts de les institucions signants, segons el que s'estableixi al corresponent conveni específic anual, que en tot cas es considerarà annex al present acord marc general.

Sisena. Durada

El present acord marc obliga les parts des del moment que se signi i té una vigència indefinida, si bé qualsevol de les parts en pot denunciar la finalització si ho fa saber a l'altra almenys amb quatre mesos d'anticipació a la data en què vulgui deixar-lo sense efecte, tenint en compte, no obstant això, que s'han d'acabar, segons l'acord marc o els seus convenis específics, les accions que en el seu moment hi hagi en curs o la realització de les quals estigui compromesa.

Setena. Causes de resolució

El present acord marc general es pot resoldre per qualsevol de les causes següents:

a) Per mutu acord exprés entre les parts, en els seus propis termes.

b) Per incompliment o irregularitat greu en l'execució del conveni.

c) Per denúncia de les parts, en els termes prevists a la clàusula sisena.

d) Per la resta de les causes establertes a la legislació vigent.

Vuitena. Dret aplicable

Les parts convenen que el present acord i les obligacions que se'n derivin estan subjectes a la llei espanyola.

Novena. Solució de controvèrsies

Per a les qüestions que puguin sorgir respecte al compliment o la resolució del present acord marc general, i els seus posteriors annexos o convenis específics, les parts, amb la renúncia a exercitar el seu dret davant la jurisdicció ordinària, se sotmeten a l'arbitratge de dret de la Cort d'Arbitratge del Col·legi d'Advocats de Madrid. El procediment serà l'establert al Reglament d'aquesta corporació, i en cas de dubte hom s'atindrà al que acordin els àrbitres. Així mateix, les parts s'obliguen a complir tant les resolucions interlocutòries com el laude que finalment es dicti.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord marc, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Fundació Carolina, Daniel Sada Director
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de juny de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de juny de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).