Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

Conveni pluriennal de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Cultura per al manteniment dels Gabinets de Terminologia i d'Onomàstica (Toponímia i Antroponímia)

Palma, 1 d'abril de 2003

Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears en virtut del Decret 6/2002, d'11 d'octubre, i Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom i representació de l'esmentada entitat,

MANIFESTAM

Que a la Conselleria d'Educació i Cultura li correspon el desenvolupament de les competències i les funcions atribuïdes per l'Estatut d'Autonomia i per la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, en matèria de foment de la investigació, la difusió i la normalització de la llengua catalana.

Que la Universitat de les Illes Balears té a càrrec seu el servei públic de l'educació superior i que entre les seves funcions, i d'acord amb la Llei orgànica d'universitats, ha de dur endavant la difusió, la valorització i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de la vida i del desenvolupament econòmic (article 1.2.c). Així mateix i atesos l'Estatut d'Autonomia (disposició addicional segona) i la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística (disposició addicional tercera), és la institució oficial consultiva per a tot allò que fa referència a la llengua catalana.

Tot respectant aquestes normes i per a una millor col·laboració, ambdues parts consideram d'interès recíproc establir un marc d'actuacions conjuntes en els camps següents:

 1. Investigació, difusió i assessorament en els camps de la terminologia i de l'onomàstica.
 2. Formació lingüística específica per a professionals de sectors diversos.

Per això,

PACTAM

 1. D'acord amb els convenis de col·laboració subscrits el 21 de desembre de 1990, el 3 d'octubre de 1997 i el 27 de juliol de 2000, la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears estan interessades a prosseguir les activitats del Gabinet de Terminologia i del Gabinet d'Onomàstica (Toponímia i Antroponímia).
 2. Els serveis que oferiran aquests gabinets aniran des de la difusió de la terminologia, la toponímia i l'antroponímia i la resolució de consultes puntuals, assessoraments terminològics i onomàstics i publicacions, a l'organització d'activitats de recerca terminològica i onomàstica i a la col·laboració en el disseny de cursos de llengua específics per a professionals de sectors diversos.
 3. Cada un dels gabinets elaborarà durant el primer trimestre un pla d'activitats, amb especificació dels pressuposts necessaris per a l'exercici corresponent, en l'aprovació del qual hauran d'intervenir representants de la Conselleria d'Educació i Cultura i de la Universitat de les Illes Balears.
 4. Els gabinets podran establir acords de col·laboració amb altres institucions i organismes per a l'elaboració i la publicació de treballs terminològics i onomàstics puntuals.
 5. La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears es comprometen a canalitzar tots els projectes terminològics i onomàstics que patrocinin o acullin a través dels respectius gabinets.
 6. La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears es comprometen a difondre els termes i noms supervisats per cada un dels gabinets i a evitar l'ús de terminologies no estandarditzades en la documentació que controlin.
 7. La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears es comprometen a facilitar gratuïtament a ambdós gabinets les obres editades que tenguin interès terminològic o onomàstic. Per la seva part, els gabinets facilitaran les seves publicacions a la Conselleria d'Educació i Cultura i a la Universitat de les Illes Balears.
 8. La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears col·laboraran, mitjançant els seus especialistes, en la supervisió de dades i la resolució de consultes dels gabinets.
 9. D'acord amb la clàusula novena del conveni subscrit el 21 de desembre de 1990, la Conselleria d'Educació i Cultura assumirà part de la despesa derivada del manteniment d'aquest servei. La Conselleria d'Educació i Cultura es compromet a lliurar a la Universitat de les Illes Balears la quantitat total de 180.303'63 euros (cent vuitanta mil tres-cents tres euros amb seixanta-tres cèntims) amb càrrec a la partida pressupostària 13301. 455B01.64000, que es pagaran de la manera següent:
 10. Any 2003: 60.101'21euros (seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims)
  Any 2004: 60.101'21euros (seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims)
  Any 2005: 60.101'21euros (seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims)

  Els imports de cada anualitat seran abonats a la Universitat de les Illes Balears de manera fraccionada, trimestre vençut, després de la justificació de la realització de les tasques objecte del conveni mitjançant la presentació de la corresponent factura.

 11. La Universitat de les illes Balears es farà càrrec de la instal·lació i el manteniment de la infraestructura dels gabinets i de les connexions físiques necessàries amb la base de dades del TERMCAT, en el cas del Gabinet de Terminologia. Així mateix es farà càrrec de la selecció, la formació i les relacions laborals amb el personal que hi ha de treballar. La Conselleria d'Educació i Cultura no mantindrà cap relació laboral amb el personal dels gabinets.
 12. En tota la documentació i la retolació dels gabinets, com també en qualsevol tipus de publicitat, hi haurà de constar la participació del Govern de les Illes Balears i de la Universitat de les Illes Balears i, en els casos en què calgui, d'altres parts participants en aquella activitat o publicació concreta.
 13. La Comissió Assessora dels gabinets constarà de sis membres: tres en representació de la Conselleria d'Educació i Cultura i tres en representació de la Universitat de les Illes Balears, a més d'un secretari que estendrà acta de les reunions.

  Els membres representants de la Conselleria d'Educació i Cultura seran:

  El director general de Política Lingüística
  La cap del Servei de Política de Normalització Lingüística
  Un tècnic de la Direcció General de Política Lingüística

  Els membres representants de la Universitat de les Illes Balears seran:

  La vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals
  El director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
  El director del Servei Lingüístic
  El secretari de la Comissió Assessora serà un membre d'un dels dos gabinets.

 14. Aquest protocol començarà a vigir el dia següent en què ambdues parts l'hauran signat i tindrà validesa fins al 31 de desembre de 2005.
 15. Ambdues parts es comprometen a garantir l'execució i el finançament, segons s'hagi previst, de les activitats que s'hagin iniciat i no conclòs en el moment de l'extinció del present protocol.

Un cop llegit per les parts, aquest conveni de col·laboració i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signam en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura, Damià Pons
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 4 de febrer de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de febrer de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).