Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS VINCULADES AL PROGRAMA DE DOCTORAT INTERUNIVERSITARI D'EDUCACIÓ AMBIENTAL I L'ORGANISME AUTÒNOM PARCS NACIONALS

Madrid, 1 de febrer de 2002

REUNITS

D'una part, la senyora Carmen Martorell Pallás , presidenta de l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (d'ara endavant, OAPPNN ), que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides.

I d'una altra part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Raúl Villar Lázaro , rector de la Universitat Autònoma de Madrid, que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides.

I d'una altra part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Carles Solà Ferrando , rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides.

I d'una altra part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Josep Nadal Farreras , rector de la Universitat de Girona, que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides.

I d'una altra part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger , rector de la Universitat de les Illes Balears, que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides.

I d'una altra part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor José Gómez Soliño , rector de la Universitat de La Laguna, que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides.

I d'una altra part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Francisco Darío Villanueva Prieto , rector de la Universitat de Santiago de Compostel·la, que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides.

I d'una altra part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Miguel Florencio Lora, rector de la Universitat de Sevilla , que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides.

I d'una altra part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Pedro Ruiz Torres, rector de la Universitat de València, que actua en representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides.

Les parts es reconeixen entre si capacitat suficient i poder bastant per obligar-se en aquest conveni, a l'efecte del qual

EXPOSEN

I . Que l' OAPPNN , organisme autònom de caràcter administratiu dels compresos a l'article 4.1.a) del text refós de la Llei general pressupostària, aprovada per Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, va ser creat mitjançant Reial decret 654/1991 i en l'actualitat està adscrit al Ministeri de Medi Ambient, a través de la Secretaria General de Medi Ambient. Al seu torn, de l' OAPPNN en depèn, entre altres, el Centre Nacional d'Educació Ambiental ( CENEAM ), que, segons l'article 9.4.c del Reial decret 1415/2000, de 21 de juliol, desenvoluparà les funcions de planificació i seguiment de programes d'educació ambiental, així com la realització d'accions d'informació, sensibilització, formació i participació pública, per a la resolució i prevenció de problemes ambientals.

II . Que el passat 1 de febrer de 2000, d'acord amb el que estableix el Reial decret 778/1998, que regula el funcionament del tercer cicle universitari i d'acord amb els respectius reglaments interns de cada universitat i els seus desenvolupaments normatius, es va firmar el conveni de cooperació entre les universitats Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, de Girona, de les Illes Balears , de La Laguna, de Santiago de Compostel·la, de Sevilla i de València per a la realització d'un doctorat en Educació Ambiental.

III . Que l'objectiu d'aquest doctorat és promoure la formació de nous investigadors en el camp de l'Educació Ambiental a les seves universitats, a fi de potenciar la qualitat de la investigació en aquesta temàtica interdisciplinària existent de forma dispersa en diferents departaments interfacultatius de les universitats esmentades, i la formació en aquesta especialitat per part d'estudiants d'àrees afins.

IV . Que és voluntat d'ambdues parts de promoure les accions encaminades a formar investigadors qualificats en matèria d'Educació Ambiental, iniciativa que segueix les recomanacions plantejades al V Programa comunitari de política i actuació en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible, així com les recomanacions del Ministeri d'Educació i Cultura en el Reial decret 778/1998, que estableix en les seves consideracions generals l'impuls dels estudis de tercer cicle.

V . Que sota aquestes premisses és voluntat d'ambdues parts de col·laborar en la posada en funcionament de les activitats i els cursos de doctorat propis del Programa interuniversitari d'Educació Ambiental.

Pel que s'ha exposat , les parts acorden de subscriure el present conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Constitueix l'objecte del present conveni l'establiment de les condicions en les quals s'efectuarà la col·laboració entre l' OAPPNN i les universitats vinculades al programa de doctorat en les actuacions concretes que en facilitin el desenvolupament.

Segona . El conveni de col·laboració prendrà com a referència els objectius i continguts que queden recollits al conveni subscrit per les universitats vinculades al programa de doctorat esmentat. El nombre màxim de places en cada programa de doctorat serà de trenta-sis. La durada serà determinada pel que estipuli el Reial decret 778/1998. El programa serà format per un període docent (20 crèdits, 21 crèdits en el cas de la Universitat de València) i un període investigador (12 crèdits). Els cursos i seminaris corresponents al període docent s'exposaran a l'alumne en un curs intensiu que es farà en instal·lacions cedides per l' OAPPNN a aquest efecte i es desenvoluparà les dues primeres setmanes dels mesos de febrer i juliol de cada any.

Tercera . De conformitat amb els objectius i finalitats recollits a l'annex, i el desig manifestat per les parts que el subscriuen, la col·laboració es concretarà en:

1r. Realització de les fases presencials del programa de doctorat al Centre Nacional d'Educació Ambiental ( CENEAM ), situat a Segòvia, les dues primeres setmanes dels mesos de febrer i juliol de cada any.

2n. Afavorir la creació de línies d'investigació i execució de projectes en matèria d'Educació Ambiental.

Quarta . Per a la consecució dels fins del present conveni, les actuacions detallades a la clàusula anterior suposaran per a les parts les obligacions que s'indiquen a continuació:

Per a les universitats vinculades al Programa interuniversitari d'Educació Ambiental, l'aportació de:

1r. El disseny, selecció de continguts i direcció acadèmica del programa.

2n. El professorat que ha de dur a terme les tasques docents del dit programa.

3r. Els recursos materials relatius a les tasques tècniques i/o administratives que depenguin d'aquestes entitats.

4t. L'assistència als alumnes en totes les fases no presencials del programa.

5è. L'emissió dels certificats acadèmics prevists al Reial decret 778/1998.

6è. La difusió social del programa.

7è. Un nombre de places destinades al personal tècnic de l' OAPPNN que pugui estar interessat en la participació en la fase presencial, amb un màxim de quatre i un mínim de zero.

Per a l' OAPPNN , l'aportació de:

1r. Les instal·lacions del CENEAM perquè s'hi puguin fer les sessions presencials previstes al programa formatiu.

2n. Les instal·lacions que permetin d'allotjar correctament els professors i alumnes participants al programa.

3r. Els recursos humans necessaris per donar suport logístic als professors, als alumnes participants en els cursos.

4t. Els recursos materials de caràcter inventariable o fungible que puguin ser necessaris per al bon desenvolupament dels cursos.

5è. Els costs derivats de la manutenció dels professors i alumnes participants en els cursos presencials.

Cinquena . Per fer el seguiment i la coordinació de les activitats previstes al present conveni es crearà una Comissió Tècnica que serà formada per:

1r. En representació de la Comissió Acadèmica del Programa interuniversitari d'Educació Ambiental, el coordinador i el vicecoordinador elegits segons la clàusula 10 del Conveni de cooperació entre les universitats que s'indiquen per a la realització d'un doctorat en Educació Ambiental, que s'annexa.

2n. En representació de l' OAPPNN, el director del CENEAM o persona que delegui i una persona de la Secretaria General de Medi Ambient.

Sisena . És responsabilitat de la Comissió Tècnica:

1r. Programar la temporalització de les activitats que s'hagin de realitzar al CENEAM . Per a això la Comissió Tècnica es constituirà almenys dues vegades l'any, coincidint amb el desenvolupament de la fase presencial dels cursos de doctorat els mesos de febrer i juliol.

2n. Supervisar i adoptar decisions per introduir ajusts i variacions en la programació o resoldre els possibles problemes o deficiències que es puguin produir durant el període de realització de la fase presencial dels cursos.

3r. Fer el seguiment i avaluació del desenvolupament anual del conveni.

4t. Aprovar els treballs d'investigació seleccionats per a la seva publicació.

5è. La Comissió Tècnica resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se respecte del present conveni de col·laboració.

6è. Totes aquelles competències necessàries i suficients per al correcte desenvolupament del programa de doctorat.

Setena . Els estudis i investigacions a què doni lloc la realització del Programa interuniversitari d'Educació Ambiental seran propietat intel·lectual dels professors o estudiants que els realitzin, si bé n'ha de quedar dipositada còpia als fons bibliogràfics del CENEAM .

Vuitena . La Comissió Acadèmica del programa recomanarà els cinc millors treballs d'investigació per a la seva possible publicació per l' OAPPNN o entitat que aquest delegui, i la decisió final correspondrà a la Comissió Tècnica.

En cas de dur a terme la publicació d'un o algun dels dits treballs, s'ha de tenir l'aprovació expressa dels seus autors en virtut del que estipula el Reial decret 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

En qualsevol dels casos les publicacions que es realitzin dins del Programa interuniversitari d'Educació Ambiental han de fer menció de la col·laboració de l' OAPPNN .

Novena . A tots els efectes, els estudiants i professors estaran acollits al règim general de les assegurances que, en virtut del seu estatus acadèmic, els correspon.

Desena . El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà eficàcia i durada fins al 31 de desembre de 2002.

Aquest conveni serà prorrogable sempre que ho hagin acordat les parts anteriorment a l'expiració del terme inicial de vigència del conveni. La prorroga, en cas d'establir-se, es farà per períodes d'un any natural.

Onzena . Les Universitats participants al Programa interuniversitari seran responsables dels deterioraments i trencaments que puguin ocasionar-se en el material posat a la seva disposició per l' OAPPNN per a la consecució dels fins del present conveni.

Dotzena . L' OAPPNN posarà a disposició en el compliment dels seus compromisos davant d'aquest conveni, sempre que ho permetin les seves disponibilitats tant materials com pressupostàries, una quantitat màxima de 12.020,24 euros, amb càrrec al capítol 2, subconcepte 226.06, del pressupost assignat al CENEAM per a l'any en curs.

Tretzena . El present conveni es pot resoldre per les causes següents:

1r. Per denúncia de qualsevol de les parts, formalitzada per escrit amb tres mesos d'antelació.

2n. Per incompliment.

3r. Per mutu acord de les parts.

En cas que una o diverses universitats desitgin retirar-se del programa de doctorat, ho faran de forma individual i seguint el que s'estipula a les disposicions finals del conveni firmat entre les universitats participants.

Catorzena . El present conveni té naturalesa administrativa, i malgrat quedar fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de contractes de les administracions públiques, s'aplicaran els principis de la Llei per resoldre els dubtes i llacunes que puguin presentar-se (article 3.2 TRLCAP ). La competència per conèixer de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment del present conveni correspondrà als òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

De conformitat amb el que s'ha exposat i convingut, en l'exercici de les atribucions de què són titulars els signants, subscriuen el present conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Organisme Autònom Parcs Nacionals,

Carmen Martorell

Per la Universitat Autònoma de Barcelona,

Carles Solà

Per la Universitat de Girona,

Josep Nadal

Per la Universitat Autònoma de Madrid,

Raúl Villa

Per de la Universitat de La Laguna,

José Gómez

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet

Per la Universitat de Sevilla,

Miguel Florencio

Per la Universitat de Santiago de Compostel·la,
Francisco Darío Villanueva

Per la Universitat de València,

Pedro Ruiz

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 5 de març de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de maig de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).