Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI DE DEFENSA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 22 de juny de 2000

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, l'Excel·lentíssim Senyor Tomás Formentín Capilla, comandant general i general en cap de la Zona Militar de Balears, segons el que estableix l'Ordre de delegació de firma del ministre de Defensa de data 10 de juny de 1999.

Intervenen en l'expressada condició i en virtut de les atribucions conferides per les respectives institucions.

EXPOSEN

Que la Zona Militar de Balears, a través del seu Centre Regional d'Informàtica, persegueix l'optimització de la formació informàtica del personal especialista per a una millor explotació dels mitjans informàtics que té a la seva disposició i la potenciació de la investigació en l'àmbit militar.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, té entre els seus objectius consolidar la formació acadèmica i professional de l'alumne, per donar respostes amb la seva tasca a problemes de l'àrea de la seva activitat de recerca.

Ambdues institucions consideren que per a una millor consecució dels seus fins és necessari un enteniment i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Aquest conveni delimita el marc general i únic de col·laboració entre el Ministeri de Defensa i la Universitat de les Illes Balears en el camp de la Informàtica, i per tant s'hi han d'integrar totes les actuacions que en aquest camp duguin a terme de mutu acord ambdues institucions.

Segona . Aquest conveni es desenvoluparà successivament en el seu marc mitjançant acords particulars sobre aspectes concrets que hauran de ser aprovats per la comissió mixta de seguiment que es creï a l'efecte, la qual trametrà a les parts informes sobre l'activitat desenvolupada amb la periodicitat que s'estimi oportuna.

Tercera . En el termini de trenta dies hàbils a partir de la firma del present conveni es constituirà la comissió mixta esmentada, que serà formada per tres representants del Ministeri de Defensa i tres del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta comissió s'ocuparà d'aprovar, coordinar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni, així com d'aprovar, coordinar i supervisar els acords particulars que es produeixin.

La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l'aplicació del conveni o dels acords particulars que s'adoptin a l'empara d'aquest, correspon a la comissió mixta, el president de la qual, en cas d'empat, tindrà vot diriment.

Quarta . La comissió mixta, que serà presidida, sense vot de qualitat, de forma rotatòria, per períodes anuals, per un representant de cada una de les entitats signatàries, haurà de reunir-se almenys dos cops l'any, o quan ho sol·liciti una de les parts. El primer any de vigència del present conveni, la presidència de la comissió mixta correspondrà al representant designat per la Zona Militar de Balears.

Cinquena . El termini de durada del present conveni serà d'un any a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà automàticament llevat que hi hagi una denúncia expressa d'alguna de les parts amb un mes d'antelació.

Sisena . Les lesions i desperfectes que puguin sofrir o causar els participants en les pràctiques es cobriran pel règim de cobertura vigent en cada entitat.

FINALITAT DEL CONVENI

Setena . La Zona Militar de Balears i la Universitat de les Illes Balears coordinaran les seves accions mitjançant l'establiment de protocols específics sobre els aspectes d'interès comú per a ambdues institucions.

Vuitena . Els àmbits bàsics de desenvolupament del present conveni seran la col·laboració en pràctiques i la investigació, així com l'assessorament del departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica en l'elaboració i realització d'aplicacions informàtiques realitzades des de la Unitat d'Informàtica, que depèn del Comandament de la Zona Militar de Balears.

Novena . Per fomentar la investigació, la Zona Militar de Balears i la Universitat de les Illes Balears, en funció de les seves possibilitats, poden proposar de forma conjunta les ajudes necessàries, econòmiques o d'altra índole, per prioritzar aquelles investigacions que es considerin més rellevants. En cas que es produeixi aportació econòmica de la Zona Militar de Balears, aquesta haurà de tenir el pertinent informe d'inversions de quantitats emès per la corresponent Intervenció Delegada Territorial.

Desena . La Universitat de les Illes Balears col·laborarà amb la Zona Militar de Balears en la formació del seu personal amb l'establiment de cursos i seminaris d'interès comú. Així mateix, podrà sol·licitar-se la participació del personal de la Unitat d'Informàtica de la Zona Militar de Balears com a professors o ponents en cursos i conferències sobre informàtica militar.

Onzena . L'activitat dels membres de les FAS de suport a la formació a la Universitat es farà a títol de benevolència, conforme al que regula l'article 1.3.d) del RDL 1/1995, de 24 de març, que aprova el text refós de la Llei sobre l'Estatut dels Treballadors. Aquesta activitat no donarà dret a la percepció d'havers per part de la Universitat i serà per un període inferior a un curs acadèmic, i en cap cas el desenvolupament de l'activitat pròpia dels col·laboradors en pràctiques podrà computar-se com a activitat docent normalitzada per la Llei de reforma universitària.

Aquest conveni marc modifica i substitueix el que es va signar el dia 17 de juny de 1998. Vistes les modificacions proposades en relació amb la versió inicial, el Consell Executiu les va ratificar en data 29 de febrer de 2000, sense necessitat de trametre l'acord novament a la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears.

En aquestes condicions queda formalitzat el present conveni, que, aprovat pels compareixents, una vegada llegit, es firma en quatre exemplars, dos de redactats en català i dos en castellà, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pel Ministeri de Defensa,

Llorenç Huguet
Tomás Formentín