Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI ENTRE L'IUFM MIDI-PYRÉNÉES I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Tolosa, 17 d'octubre de 2012


Vist el conveni signat el 29 d'octubre del 2010 entre el GECT Pyrénées-Méditerranée i l’IUFM de Midi-Pyrénées/Université de Toulouse II, que s'adjunta, en virtut del qual el GECT Pyrénées-Méditerranée atorga una subvenció de 30.000 € a l’IUFM Midi-Pyrénées per a la realització de cursos intensius d'idiomes,

ENTRE

la Université de Toulouse II-Le Mirail, representada pel seu president, Sr. Daniel FILÂTRE, qui actua en nom de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres Midi-Pyrénées, 56 avenue de l’URSS - 31078 TOULOUSE cedex 4 – França, representat pel seu director, Sr. Marc BRU, d’una part,

i

la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Carretera de Valldemossa, km 7,5 - 07122 Palma de Mallorca - Espanya

Representada per la Rectora, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller

de l'altra part, 

S'ha acordat el següent:

Article 1 :

La UIB es compromet a:

- participar, sota la direcció de l’IUFM Midi-Pyrénées, en la planificació didàctica del programa en intercomprensió IC4;

- organitzar un o diversos mòduls d'aprenentatge intensiu de llengües romàniques per a grups de 25 estudiants de l'Euroregió que estiguin matriculats en una universitat de l'Euroregió i que preparin una mobilitat o desitgin ampliar els seus coneixements lingüístics en el marc de l'Eurocampus;

- contribuir a la creació i difusió de documents de comunicació que permetin donar a conèixer el programa;

- participar en una avaluació administrativa i pedagògica del programa al final de cada mòdul.

Les condicions i el calendari d'aquesta col·laboració es fixaran de mutu acord entre les dues parts.

Article 2

La UIB designa la Dra. Caterina Calafat Ripoll, professora del Departament de Filologia Espanyola Moderna i Clàssica. La UIB es reserva la possibilitat de designar altres persones que s'encarreguin de les activitats de col·laboració previstes.

Article 3

Les funcions i la remuneració de les persones designades per participar en el programa es duran a terme segons les condicions que s'estipulen en el conveni entre el GECT Pyrénées-Méditerranée i l’IUFM de Midi-Pyrénées.

La UIB es compromet a presentar a l’IUFM una factura que detalli les despeses de desplaçament satisfetes i un desglossament de les hores treballades per cadascun dels participants en el programa durant cada semestre universitari transcorregut.

A aquest efecte, la UIB es compromet a presentar tots els rebuts i justificants que li demani l’IUFM Midi-Pyrénées, gestor del programa.

Article 4

La UIB posarà a disposició del GECT tots els documents que s'elaborin en el marc d'aquest programa.

Article 5

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la signatura de les parts i expirarà en la data prevista en el conveni entre el GECT i l’IUFM Midi-Pyrénées.

Es considerarà que el conveni ha expirat en el cas que es doni una manca de participació de les persones designades a l'article 2.

Article 6

Qualsevol modificació d'aquests articles s'haurà de dur a terme mitjançant una clàusula addicional.

 A Tolosa, el dia 17.01.2012

Signa: Toulouse II-Le Mirail,
El president de la Universitat

A Palma de Mallorca, el dia 11.11.2011

Signa: Montserrat Casas
La Rectora de la Universitat de les Illes Balears,

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 d’octubre de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de novembre de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).