Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

MEMORÀNDUM D’ENTESA EN COOPERACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE DAR ES SALAAM (TANZÀNIA) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma, 31 de maig de 2012
Dar es Salaam,

D’una banda, el doctor Rwekaza Mukandala, Rector, en representació de la Universitat de Dar es Salaam (d’ara endavant, UDSM) (Tanzània).

I de l’altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora, en representació de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), Palma (Espanya), establerta per la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, de 21 de desembre, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat.

RECONEIXENT l’interès mutu en els camps de la recerca, el desenvolupament, l’educació, la formació, la transferència de tecnologia i la difusió del coneixement a llarg termini sobre una base no comercial, i

RECONEIXENT la importància del paper de les universitats en la promoció de la col·laboració internacional, en la igualtat i en una contribució més estreta per al desenvolupament de la societat, i

TENINT EN COMPTE les relacions ja existents tant formals com informals entre els departaments d’ambdues universitats que expressen la idea d’una col·laboració,

En virtut d’aquest conveni,

ACORDEN

U. Objectius

L’objectiu d’aquest acord és desenvolupar programes conjunts d’estudi, intercanvi i cooperació en les àrees d’ensenyament, recerca i formació dels estudiants en els termes que s’estableixen a partir d’ara.

L’acord es desenvoluparà en el marc de la cooperació cultural i científica establerta entre els dos països i ambdues parts es comprometen a promoure, entre els òrgans rectors de les seves universitats o òrgans de coordinació interuniversitària, la possibilitat d’ampliar aquest acord a altres institucions dins de cada país.

Dos. Àrees de cooperació

La cooperació entre les dues universitats pot incloure:

-     projectes de recerca conjunts duts a terme per investigadors de les dues universitats
-     intercanvi d’estudiants universitaris i de postgrau
-    
elaborar taules d’equivalències entre els estudis d’ambdues institucions
-    
intercanvi de personal, períodes sabàtics, entre d’altres
-    
ajuda mútua en la creació de programes nous
-     intercanvi d’informació i publicacions
-    
classes en línia i de convidats per satèl·lit
-    
organització de conferències i tallers
-     preparació de material didàctic en format electrònic per oferir cursos per Internet o en CD-ROM
-    
desenvolupament de recursos humans

Tres. Camps de la cooperació

La cooperació es desenvoluparà en les àrees comunes a ambdues universitats.

El personal ofert per cada institució per a les activitats esmentades ha de ser acceptat per les dues parts, segons uns principis estrictes d’aptitud professional per a les tasques involucrades.

Les àrees desenvolupades en virtut d’aquest acord inclouran programes i activitats diversos, que s’especificaran als protocols corresponents.

Quatre. Programes/projectes específics

S’ha de signar un protocol per a cada programa o projecte. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L’origen, la naturalesa i la descripció del programa/projecte.
2. Els noms dels responsables i participants de cada institució.
3. La durada del programa/projecte.
4. Els recursos financers destinats a cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels recursos esmentats.
5. Les previsions fetes per al reconeixement acadèmic i la validació en el cas dels programes d’estudis conjunts.
6. Les previsions fetes per a l’allotjament i la participació dels convidats a prendre part en les activitats universitàries, entre d’altres.

Els protocols esmentats han de quedar aprovats per les autoritats designades per cada institució.

Cinc. Condicions financeres

a) Les institucions no assumeixen cap compromís financer en el moment de signar aquest acord.
b) Els detalls financers es definiran per separat i de forma concreta per a cada programa o projecte.

Sis. Intercanvis d’estudiants

a) Ambdues parts acorden permetre els intercanvis d’estudiants de grau i de postgrau.

A la UDSM es prioritzaran els intercanvis d’estudiants de postgrau que cursin màsters o programes de doctorat en els camps de l’empresa, l’economia i el turisme a la UIB. A la UIB els estudiants seran principalment candidats de postgrau per realitzar estades de recerca a Tanzània en els camps de l’empresa, l’economia i el turisme relacionats amb la preparació i redacció de la tesina o tesi.

b) Selecció i admissió. Cada universitat determinarà el procés de selecció d’estudiants de la seva pròpia institució que estiguin interessats a prendre part en el programa d’intercanvi.

Les sol·licituds seleccionades per la universitat d’origen s’han d’enviar a l’òrgan corresponent de la universitat d’acollida almenys quatre mesos abans de l’inici del semestre rellevant. L’òrgan esmentat les processarà i prendrà una decisió final quant a l’acceptació o el rebuig de les sol·licituds almenys tres mesos abans de l’inici del semestre esmentat. En el cas de la UIB, serà responsable d’aquests procediments l’Oficina de Relacions Internacionals. En el cas de la UDSM, serà el Departament de Màrqueting.

c) Programa acadèmic. Cada universitat ha de nomenar un tutor que doni als estudiants orientació en aspectes acadèmics de l’intercanvi i en la creació del programa de camp/recerca, que ha de ser aprovat per les dues institucions abans de l’inici de l’estada de l’estudiant.

Els estudiants d’intercanvi es poden matricular en la universitat d’acollida de les assignatures que hagin acordat a la universitat d’origen, llevat que no quedin places vacants a causa d’una restricció en el nombre d’estudiants.

d) Reconeixement acadèmic. Les assignatures que es facin a la universitat d’acollida seran reconegudes en els registres acadèmics de la universitat d’origen de l’estudiant en compliment del programa d’estudi establert entre l’estudiant i la seva universitat d’origen.

La universitat d’acollida ha d’emetre un certificat acadèmic (un certificat d’estudis completats) que indiqui les assignatures que ha fet l’estudiant i les notes que ha obtingut.

La universitat d’origen serà la responsable del reconeixement de les assignatures fetes en funció de les notes obtingudes a la universitat d’acollida.

e) Drets i obligacions. Els estudiants d’intercanvi matriculats a la universitat d’acollida tindran els mateixos privilegis que els estudiants locals i podran fer servir les instal·lacions mèdiques, esportives i altres serveis.

Al mateix temps, també estaran subjectes als mateixos estatuts i regulacions que s’apliquen als estudiants de la universitat d’acollida. De forma similar, estaran subjectes a la legislació nacional.

f) El període d’intercanvi s’adaptarà per ajustar-se al calendari acadèmic de la universitat d’acollida.

En el cas de la UIB, es tracta d’un període de cinc mesos (d’octubre a febrer o de febrer a juny) o d’un doble període de cinc mesos (d’octubre a juny).

En el cas de la UDSM, serà d’octubre a febrer o de febrer a juny.

g) Aquest programa d’intercanvi es basa en un intercanvi d’estudiants un a un. Durant cada període d’intercanvi, s’ha d’intercanviar una xifra similar d’estudiants entre ambdues universitats, tot i que es pugui acceptar un lleuger desequilibri sempre que s’ajusti, dins d’uns límits raonables, durant el període següent.

El cost de les taxes de matrícula s’ha d’abonar a la universitat d’origen. Si una universitat té una demanda més alta de places, la universitat que enviï aquest excés d’estudiants pagarà a l’altra universitat les taxes de matrícula estipulades per aquesta última. Les taxes de matrícula es poden transferir directament d’una universitat a l’altra, per evitar que hagin de fer la transferència o el pagament de taxes els mateixos estudiants.

El cost del transport, de l’assegurança mèdica, de l’alimentació i de l’allotjament serà a càrrec dels estudiants, encara que això no impossibilita la sol·licitud de beques o ajuts de diferent tipus.

h) Devolució de les taxes de matrícula. No es retornarà cap percentatge de la matrícula si un estudiant abandona el programa d’intercanvi.

i) Formalitats d’immigració. Cada estudiant serà el responsable de contractar una assegurança mèdica i d’accidents i de tenir el passaport i el visat corresponent en vigor, juntament amb altres formalitats personals que puguin requerir els governs dels dos països durant el període que duri l’estada.

j) Altres regulacions. Per als afers que no regula aquest acord, regiran les regulacions de mobilitat dels estudiants de cada universitat.

Set. Intercanvis de personal

a) La finalitat principal d’aquests intercanvis de personal és l’ensenyament i la recerca.

b) Després de rebre les credencials i les activitats proposades per escrit, cada part enviarà una carta d’invitació a l’altra part en la qual destacarà els termes i les condicions proposats en virtut dels quals tindrà lloc la visita.

c) Les negociacions entre les parts sobre aquestes visites proposades inclouen consideracions de mètodes i fonts de finançament per a les despeses del membre o els membres visitants.

Vuit. Desenvolupament dels recursos humans

a) Les universitats, de mutu acord, oferiran oportunitats de formació al personal acadèmic, administratiu i tècnic de forma recíproca o d’una altra manera.

b) Les universitats, de mutu acord i segons la disponibilitat de fons, procuraran que el personal de la UDSM es formi a la UIB en les àrees de Màrqueting i Turisme i tindran personal de la UIB format a la UDSM en les àrees que trobi desitjable la UIB.

Nou. Ús de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant de les activitats conjuntes dutes a terme en virtut d’aquest acord quedarà a disposició d’ambdues parts, llevat que s’especifiqui el contrari.

Deu. Validesa i durada

Aquest acord serà vàlid durant cinc (5) anys a partir de la data en què se signa i es renovarà automàticament per un període igual. Les parts, amb consentiment mutu, poden demanar la modificació o cancel·lació d’aquest acord almenys sis (6) mesos abans de la data de renovació. Si l’acord es finalitza, ambdues parts es comprometen a acabar els estudis i projectes que puguin quedar pendents.

Onze. Coordinació

El Rector de la UDSM i la Rectora de la UIB designen el comitè que s’indica, que es responsabilitza de la coordinació i supervisió de les activitats que es duran a terme en el marc d’aquest acord.

Els coordinadors mantindran un contacte regular entre ells amb la finalitat de donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Transcorreguts cinc anys, les dues parts faran una avaluació general de les activitats desenvolupades.

Comitè:

cap del Departament de Màrqueting
Facultat d’Empresarials de la Universitat de Dar es Salaam
Universitat de Dar es Salaam
Apartat de correus 35046
Dar es Salaam, Tanzània

degà de la Facultat d’Empresarials de la Universitat de Dar es Salaam
Universitat de Dar es Salaam
Apartat de correus 35046
Dar es Salaam, Tanzània

degà de la Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km 7,5
07122 Palma, Espanya

degà de la Facultat de Turisme
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km 7,5
07122 Palma, Espanya

I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest acord en quatre (4) exemplars –dos (2) en anglès i dos (2) en català– al lloc i en la data esmentats.

En representació de la Universitat de Dar es Salaam,
Rwekaza Mukandala
Rector

En representació de la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de maig de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de maig de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).