Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA N° 3.2.13/13

ENTRE:      - Météo France, institució pública administrativa, amb seu a l’avinguda de París, 73, (94165) Saint Mani, representada pel seu conseller delegat, i per delegació del director del CNRM, senyor Philippe Bougeault (SIRET: 18006003000012), designat a partir d’ara com a «soci», ubicat a l’avinguda Gaspard Coriolis, 42 (31057), Tolosa CEDEX 01,

                                                                                                                      d’una part,

 

                   - UIB, Universitat de les Illes Balears, institució dedicada a la docència i a la investigació de caràcter públic, situada a la carretera de Valldemossa, km 7.5 (07010), Palma (Espanya), representada pel Rector, senyor Llorenç Huguet, referit també com a «soci»,

                                                                                                                                                     en segon lloc,

 

S'ACORDA EL SEGÜENT:

METEOFRANCE i UIB són centres que han adquirit cadascun d’ells la categoria d’experts en l'estudi del clima de la mar Mediterrània tant amb observacions in situ i per satèl·lit com mitjançant la modelització numèrica, experiència que desitgen posar en comú segons el quadre especificat a l'annex científic adjunt al final del present conveni.

ARTICLE 1: TÍTOL I CONDICIONS DE L'ESTUDI

Estudi climàtic de la Mediterrània: Avaluació dels models oceànics i el procés d'estudi

Per tal de dur a terme aquesta col·laboració, Météo France i la UIB podran, per una banda, efectuar simulacions numèriques a les màquines de càlcul d’una o altra institució i, per altra banda, podran acollir a la seva seu científics assalariats de qualsevol de les parts en el context de les tasques a realitzar.

El personal acollit ha de complir les normes vigents del lloc d’acollida (seguretat informàtica, privacitat, reglament intern...). Se podrà concedir l'accés als recursos informàtics de la institució d'acollida, que hauran de ser utilitzats segons la normativa en vigor.

ARTICLE 2: RESPONSABILITAT DE SEGUIMENT

El seguiment de la col·laboració que s'especifica a l’article 1 s'encomana, en nom de Météo France, a Serge Planton, responsable del grup de Meteorologia i Clima de Gran Escala (Groupe de Météorologie de Grande Échelle et Climat, GMGEC) del Centre Nacional de Recerca Meteorològica (Centre National de Recherches Météorologiques, CNRM) i, per part de la UIB, a Damià Gomis, catedràtic del Departament de Física de la UIB.

ARTICLE 3: DATA DE VIGÈNCIA I ACABAMENT

Aquest conveni tindrà una durada de 24 mesos a comptar de la data de la seva signatura.

No obstant això, en cas de dificultats imprevistes, degudament justificades i acceptades, les parts poden acordar una pròrroga del termini previst anteriorment mitjançant una esmena.

La sol·licitud de pròrroga haurà de ser enviada a l'altra part almenys dos mesos abans de la data de finalització de l'execució d'aquest conveni.

ARTICLE 4: CONTRIBUCIÓ FINANCERA

Aquesta col·laboració en la investigació es fonamenta sobre la base de l'autofinançament de les dues organitzacions, cadascuna cobrint les seves despeses pressupostàries ocasionades per la presència del seu col·laborador a la seu de l'altra part.

Si la col·laboració requereix en algun moment de finançament específic, els socis cercaran conjuntament una solució financera que serà objecte d’una esmena específica.

ARTICLE 5: PROPIETATS I PUBLICACIONS

La informació, les bases de dades, el programari o els serveis proporcionats per les parts de conformitat amb el present conveni es proporcionen «tal qual», sense garantia expressa o implícita, en particular pel que fa a l’adequació d'aquestes bases d'informació, dades, programari o serveis a una feina en particular, l'ús que es pot fer i els resultats que es poden esperar.

Cada part conserva la propietat de la seva informació, les bases de dades o el programari propi intercanviats en virtut d'aquesta col·laboració.

Cada part es converteix en propietària de l'obra que duu a terme en el marc d'aquesta col·laboració, però es requereix que es clarifiqui la contribució de cada un en cas de publicacions i accions de comunicació al voltant d’aquest treball.

Els treballs que puguin ser publicats com a part d'aquesta col·laboració són responsabilitat de cada part. El criteri de l'escriptor principal o coordinador determina el soci que es fa càrrec de les despeses de publicació.

ARTICLE 6 : DISPOSICIONS ESPECIALS

Per al període cobert per l'acord, els intervinents potencialment acollits per cada soci es distribueixen de la manera següent:

Des de Météo-France: Fanny Adloff, Clotilde Dubois, Samuel Somot, Florènce Sevault, Robin Waldman.

Des de la UIB: Gabriel Jordà Sánchez, Damià Gomis Bosch, Josep Llasses Gascón, Adrián Martínez Asensio.

Aquest acord es realitza en 2 còpies.

Fet, 26 de març de 2014

El conseller delegat de Météo France,
Philippe Bougeault

 El Rector de la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

 Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de gener de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX CIENTÍFIC

 

A Background

UIB

- La UIB ha treballat en la investigació del nivell del mar durant més de deu anys i sobre el clima mediterrani durant els últims cinc anys.

- L’equip de la UIB té experiència en l'anàlisi de dades i la generació de bases de dades climàtiques per a la Mediterrània. En particular, el grup ha creat reconstruccions del nivell del mar, productes hidrogràfics en malla i simulacions retrospectives de les últimes dècades de marees meteorològiques i d’ones de vent.

- La UIB és un participant actiu en la comunitat internacional sobre el clima. És responsable d’un capítol i coautora de dos capítols més del llibre MEDCLIVAR.

- La UIB participa en diversos projectes relacionats amb el clima mediterrani, ja sigui en l’àmbit nacional (VANIMEDAT, VANIMEDAT-2, ESCENARIS) o internacional (HyMeX).

CNRM

- El CNRM té una llarga experiència en el modelatge numèric de la mar Mediterrània i, en particular, en la modelització del clima mitjançant models forçats i acoblats.

- El CNRM és considerat com un referent internacional en la modelització del clima regional des de principis dels noranta. És responsable del desenvolupament dels models ARPEGE-Clima i ALADIN-Models climàtics, així com de diversos models acoblats regionals (Mediterrani, Atlàntic Tropical, oceà Índic, Àrtic).

- El CNRM participa en projectes nacionals i internacionals dedicats a l'estudi del clima mediterrani: PPR-MERCATOR-SIMED-2, Chantier Méditerranée INSULAR Mistral (HyMeX, MERMEX, Charmex), MedCORDEX, MedCLIVAR, FP7-CLIM-RUN, FP7-IMPACT2C.

- El CNRM està interessat en l'avaluació i millora dels seus models climàtics de l'oceà i, en particular, en la millora de la representació del nivell del mar.

UIB i CNRM han col·laborat de forma regular des de 2007. Tots dos grups han estat treballant junts en el marc de diferents projectes: VANIMEDAT, VANIMEDAT-2, ESCENARIS, HyMeX i REMEMBER. A més, un investigador del CNRM (F. Adloff) ha rebut recentment una subvenció per passar dos mesos a la UIB (octubre-novembre de 2013).

La col·laboració científica entre els dos grups reforçaria els vincles científics existents entre ambdues institucions i seria una manera de fer més eficient la transferència de coneixements entre els aspectes complementaris de tots dos grups. Aquesta col·laboració es realitzaria a través d'estades científiques. En particular, F. Adloff (investigador CNRM) passaria dos mesos a la UIB (tardor de 2014) i G. Jordà (investigador UIB) faria una estada científica a temps parcial al CNRM per un període d'un any (de l’1 de juny de 2014 al 31 de maig de 2015), ampliable un any més. Altres investigadors esmentats al conveni també podran participar a les estades científiques que es defineixin.

B Línies de recerca

Aquesta col·laboració es basa en tres línies principals de recerca:

1. Avaluació dels models climàtics de la mar Mediterrània.

2. Estudi dels processos clau del sistema per clima mediterrani (la calor i la redistribució de la sal) i la sensibilitat del sistema a les pertorbacions externes / incerteses.

3. Avaluació de les millores requerides per als models de clima mediterrani i la definició d'un llibre de ruta per a la propera generació de models.

C Pla de treball

Aquí es presenta un pla de treball detallat proposat per a l'estada de F. Adloff a la UIB (tasca 1) i per a la de G. Jordà al CNRM (tasques 2 i 3).

Tasca 1

Avaluació de la nova versió del Coupled Mediterranean Regional Climate System Model (CNRM-RCSM4), desenvolupat al CNRM i que s'utilitza per dur a terme simulacions de retroanàlisi (1979-2012). En aquesta avaluació es durà a terme la comparació dels resultats del model amb les noves bases de dades climàtiques desenvolupades per la UIB. En primer lloc, el nivell del mar modelat es compararà amb les dades de mareògrafs, dades altimètriques i una reconstrucció del nivell del mar durant el període prealtimètric. A continuació, la temperatura i la salinitat modelades es compararan amb un nou producte hidrogràfic. Les novetats d'aquest producte són, per una banda, que s’ha utilitzat un algoritme de mapatge millorat per generar-lo (és a dir, la producció de mapes més precisos T/S) i, per l’altra, que s'ha realitzat una anàlisi dels errors que quantifica els errors de mostreig. Llavors, la validació de les sortides del model serà més adequada en la mesura que es consideraran les incerteses en les observacions.

Tasca 2

Anàlisi dels balanços de calor i de la sal a la Mediterrània i la seva sensibilitat als forçaments externs. Hi ha processos clau del clima mediterrani que encara no s'entenen completament. En particular, la calor i distribució de sal a la conca és un punt poc conegut, malgrat que és un element clau que determinarà la forma com el Mediterrani reaccionarà davant el canvi climàtic. Es treballarà sobre aquest assumpte analitzant les observacions històriques existents i els resultats del model per tal de quantificar les transferències de calor i la sal des de la superfície fins a les capes profundes i entre subconques.

Així mateix, s'avaluarà la sensibilitat de la conca mediterrània a la representació dels fluxos de la calor i aigua a través de la superfície. Per a això s’executarà un conjunt (10-20) de simulacions amb el model NEMOMED8 en una configuració hindcast per al període 2000-2010. Per a cada membre del conjunt, els fluxos en superfície seran pertorbats de manera que el conjunt cobreixi la gamma d'incerteses existents en els fluxos en superfície. Això donarà una mesura de l'impacte dels errors en els fluxos de superfície en la modelització de la mar Mediterrània.

Tasca 3

Revisió de la modelització del clima mediterrani. Per poder definir un llibre de ruta per al desenvolupament de la propera generació de models climàtics de la Mediterrània, un primer pas és revisar quins són els punts forts i les deficiències de l'actual generació de models. Com que els models tracten diferents aspectes clau del clima mediterrani, la revisió es farà sobre la base de la bibliografia i l'experiència del CNRM i la UIB tant en el desenvolupament com en l'anàlisi dels models climàtics. A més, s'investigarà l'impacte potencial d'aquestes qüestions en l'evolució del sistema de clima mediterrani. Això permetrà suggerir a la comunitat de modelitzadors quines són les prioritats per al desenvolupament de models. El resultat final d'aquesta tasca serà un document amb recomanacions per a la comunitat de modelitzadors.

D Beneficis

Aquests intercanvis científics contribuiran a enfortir els vincles entre els dos grups, en particular entre els seus camps d'especialització complementaris. L'experiència de la UIB (anàlisi de dades, generació de bases de dades climàtiques, anàlisi de la variabilitat del nivell del mar) serà útil per avaluar i millorar els models climàtics del CNRM. Aquests models i l'experiència del CNRM (modelització del clima i del funcionament del sistema de clima mediterrani) serà un complement essencial de les bases de dades de la UIB. La combinació de l'experiència d'ambdós grups donarà lloc a una millor comprensió i modelització del sistema climàtic de la Mediterrània. Això beneficiarà els compromisos de tots dos grups en diversos projectes (HyMeX, REMEMBER, ESCENARIOS) i proporcionarà una bona plataforma per aplicar en futurs projectes d’àmbit nacional i europeu.