Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER A LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Palma, 9 d’abril de 2014

REUNITS

 

D’una banda, la senyora Teresa Martorell Andreu, amb el NIF número 42953243-F, que actua com a presidenta de l’Associació Espanyola Contra el Càncer - Junta de Balears, amb domicili al carrer de Sant Ignasi, 77 A, 07008 Palma (Illes Balears), amb el CIF núm. G 28197564.

I de l’altra, el Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

MANIFESTEN 

PRIMER. L’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) es va constituir el 5 de març de 1953 amb el propòsit de lluitar contra el càncer en totes les modalitats conegudes o que es coneguessin en el futur. El 29 de setembre de 1966 va ser inscrita, amb el número nacional 3827 de la secció 1a, en el Registre Nacional d’Associacions. Fou declarada d’«utilitat pública» per acord del Consell de Ministres adoptat a la reunió del dia 24 d’abril de 1970.

SEGON. La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

TERCER. L’Associació Espanyola Contra el Càncer i la Universitat de les Illes Balears mantenen una col·laboració ininterrompuda en virtut de l’Acord marc signat el 22 d’octubre de 1992, i actualment pretenen ampliar aquesta col·laboració amb la firma d’un nou acord.

QUART. Les parts acorden que mitjançant la firma del present conveni deixen sense efecte el conveni subscrit conjuntament signat el 22 d’octubre de 1992, l’objectiu del qual era establir programes de cooperació i col·laboració continuada en matèria de divulgació cultural i científica, que consistia a organitzar conjuntament programes d’investigació i promoció de la investigació, entre altres, perquè contenia un defecte de forma, per tal com no tenia data.

CINQUÈ. La Junta de Balears de l’AECC té com a acció prioritària la difusió orientada a informar i conscienciar sobre la prevenció del càncer.

Ambdues institucions tenen objectius i interessos comuns i consideren convenient planejar una possible vinculació en diverses matèries, establint per a això una sèrie de mecanismes i instruments.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES 

PRIMERA. Objecte

La UIB i l’Associació Espanyola Contra el Càncer de les Illes Balears es comprometen a fomentar el desenvolupament de projectes i experiències en matèries d’interès comú mitjançant l’execució de programes mutus en les àrees corresponents.

SEGONA. Modalitats de col·laboració

Les àrees en què podran desenvolupar-se les activitats de col·laboració o de cooperació podran ser, sempre que es tingui l’autorització prèvia i expressa d’ambdues parts, entre altres:

- Realitzar accions formatives d’acció social, animació comunitària i sensibilització per part de l’AECC dins l’àmbit universitari. La UIB cedirà els seus espais per a la realització de les esmentades accions, i per tant es reservaran unes quantes places per a membres de la comunitat universitària.

- Promocionar el voluntariat de l’AECC amb àmbit d’actuació a la Universitat, dirigit a incidir sobre la comunitat universitària, anomenat «voluntaris per la salut». Per afavorir la participació dels voluntaris dins aquest programa, l’AECC i la UIB podran oferir programes de formació general i específica de voluntariat impartits per ambdues entitats.

- Desenvolupar campanyes de sensibilització sobre temes d’interès mutu, coincidint amb el calendari de dies assenyalats i referits a la sensibilització dels diferents tipus de càncers (ex.: Dia contra el càncer de mama...).

- Promoure l’execució de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la UIB en l’àmbit de l’AECC, als diferents programes que dugui a terme.

- Col·laborar en activitats de recerca relacionades amb estils de vida saludable.

- Adhesió de la UIB al projecte Solidaritat a l'Empresa.

- Col·laborar en activitats de recerca relacionades amb el càncer.

- Col·laborar en la difusió dels resultats de la recerca en càncer desenvolupada  a la UIB.

- Participar en sessions divulgatives sobre la investigació en càncer.

- Qualsevol altra iniciativa que es consideri oportuna.

TERCERA. Comissió mixta

Es constitueix una comissió de seguiment que serà formada per dos representats de cada entitat.

La comissió esmentada coordinarà les relacions entre les parts en l’execució d’aquest conveni.

A més, la comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni.

QUARTA. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la vigència serà d’un any, renovable automàticament pel mateix període en cas que no es denunciï. La denúncia haurà de realitzar-se amb una antelació de dos mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

El present acord marc substitueix l’acord anterior, signat el 22 d’octubre de 1992, esmentat a l’expositiu tercer.

CINQUENA. Modificació

Ambdues parts, de comú acord, poden proposar la modificació o rescissió de l’acord marc amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i les activitats que hi hagi en fase de realització.

SISENA. Règim jurídic

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació i el desenvolupament del present conveni i dels efectes que se’n puguin derivar, les resoldrà la comissió de seguiment prevista. Si les dues parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció competent amb seu a Palma, amb renúncia expressa de qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i als efectes oportuns, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l’Associació Espanyola Contra el Càncer de les Illes Balears,
Teresa Martorell
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de febrer de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).