Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE PATROCINI ENTRE L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

 Palma, 28 de juny de 2010

PARTS

Joana M. Barceló Martí, presidenta de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (d’ara endavant ATB), en nom de l’entitat, amb el CIF Q5755004H i seu al carrer de Montenegro, número 5, de Palma, CP 07012, en l’exercici de les facultats atribuïdes per l’article 5.1.f del Decret 66/2010, de 21 de maig, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l’entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, amb el CIF Q0718001A i seu a la carretera de Valldemossa, km 7.5, edifici Son Lledó, CP 07071, de Palma.

ANTECEDENTS

L'ATB, d’acord amb l’article 2.5 del Decret 66/2010, té, entre altres, com a finalitat la projecció d’una oferta diversificada i sostenible basada en la qualitat i el coneixement del producte que es pot oferir, a fi de satisfer totes les demandes dels diferents mercats emissors. Per això, és primordial dur a terme activitats de promoció i comercialització que s’integrin dins les línies d’actuació més adients, i que, per damunt de tot, permetin optimitzar la promoció i la comercialització de l’oferta tant en el que es refereix a la promoció in situ als mercats emissors com al desenvolupament d’actuacions d’interès per a un important nombre de potencials visitants de les Illes, així com el desenvolupament d’accions que permetin un millor coneixement de les nostres Illes arreu del món.

La UIB és una institució pública que aposta per la qualitat tant en la docència com en la recerca i l’acció cultural. És una Universitat arrelada a la cultura, la llengua i la identitat de les Illes Balears, amb un fort compromís de serveis a la societat, és moderna i oberta al món, i els últims anys s’ha integrat en sòlides xarxes universitàries internacionals que han atret nombrosos alumnes estrangers. Per això, vol dur a terme la celebració de la tercera Universitat Internacional d’Estiu per a Majors, que tindrà lloc al campus de la Universitat, del 5 al 12 de setembre de 2010.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, dins l’expedient de patrocini menor 4/2010, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és el patrocini de l’ATB per tal que la Universitat de les Illes Balears pugui dur a terme la posada en marxa de la tercera Universitat Internacional d’Estiu per a Majors.

2. Aportació econòmica

L’aportació econòmica de l’ATB per la realització de la Universitat Internacional d'Estiu per a Majors serà únicament i exclusiva per la finalitat determinada anteriorment, i serà d'un màxim de 18.000 euros (imposts inclosos), amb càrrec al pressupost de l’ATB de 2010.

3. Publicitat de l’ATB

Al material que s’empri per desenvolupar l’objecte d’aquest conveni, ja es tracti de material escrit o audiovisual o de continguts a Internet, s’hi haurà de fer constar la marca de destí turístic Illes Balears i/o el logotip de la Conselleria de Turisme i Treball, en la forma legalment prevista.

4. Obligacions de les parts

4.1.   Obligacions de la Universitat de les Illes Balears:

a) Dur a terme l’objecte d’aquest conveni i supervisar-ne el desenvolupament.
b) Justificar la realització de l’acció / el projecte per al qual es va atorgar el patrocini, aportant la justificació establerta a la clàusula cinquena.
c) Reflectir la col·laboració del Govern de les Illes Balears - Conselleria de Turisme i Treball/ATB en tota la documentació oficial i en tot el material publicitari o promocional, en el supòsit que es faci (fullets, cartells, programes, anuncis en premsa, etc.), relatius a l’objecte d’aquest Conveni.

 4.2.    Obligacions de l’ATB

 a) Pagament de l’aportació estipulada a la clàusula segona, després dels tràmits previs que corresponguin, de conformitat amb la legislació vigent, una vegada que s’hagin justificat la realització de l’acció o inversió objecte del Conveni, el compliment de les obligacions assumides per aquest i la despesa total realitzada, de les formes indicades a la clàusula cinquena.
b) Nomenar les persones que assistiran als actes públics relacionats amb l’objecte d’aquest conveni i assistir-hi.

5. Justificació de l’acció

Per a la justificació de la realització de les accions o inversions objecte d’aquest Conveni, el compliment de les obligacions assumides per la Universitat de les Illes Balears i la despesa total feta es requereix l’aportació de:

a) Còpies acarades de les factures i dels justificants de pagament dels diferents proveïdors de la despesa realitzada relativa a la realització de la Tercera Universitat Internacional d’Estiu per a Majors, que és objecte d’aquest Conveni.
b) Una mostra del material publicitari o promocional, en el supòsit que es faci (cartells, fullets, programes, insercions en premsa, etc.).
c) Els justificants s’han d’aportar abans del dia 15 de desembre de 2010 i han d’anar acompanyats d’un escrit en el qual es relacionin els documents i el material aportats.
d) En el cas previst al punt 5.b, el material que s’aporti haurà d’acreditar el compliment de l’acció promocional patrocinada. La manca de la marca de destí turístic i el logotip de la Conselleria donaran lloc a l'anul·lació de l’aportació prevista. En cas que la marca o el logotip no siguin correcte, segons el parer del Departament de Publicitat, es proposarà a la gerència la penalització en el patrocini, per la qual cosa es produirà una reducció en l’aportació.

6. Resolució del Conveni

Són motius de resolució, entre altres:

1. El comú acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
2. L’incompliment de les clàusules del Conveni. Expressament, seran causes de resolució unilateral per part de l’ATB, per el cas que qualsevol tipus de material promocional no hagi estat confeccionat conforme a les directrius del Departament de Publicitat. 
3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del Conveni, la qual cosa implicarà el no pagament de la part acordada per part d’ATB.

I, com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

 

Per l’Agència de Turisme de les Illes Balears,
Joana Barceló
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de juny de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de juliol de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).