Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI INSTRUMENTAL ENTRE LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER CONCRETAR LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER DUR A TERME ACTUACIONS EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Palma, 9 de maig de 2011

PARTS

Fina Santiago Rodríguez, consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració en virtut del Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 101 ext., de 9 de juliol), en l’exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons el que estableixen Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB (BOIB núm. 76, de 22 de maig de 2010).

ANTECEDENTS

1. La Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament, regula el règim jurídic de la política de cooperació per al desenvolupament de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que s’entén com el conjunt d’actuacions, iniciatives, capacitats i recursos que aquesta administració posa al servei dels pobles més desfavorits, amb la finalitat de contribuir a l’eradicació de la pobresa, al progrés humà, econòmic i social i a la defensa dels drets fonamentals de les persones.

2. La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, per mitjà de la Direcció General de Cooperació, executa la política del Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. És voluntat de la Conselleria que aquesta cooperació es dugui a terme amb la màxima qualitat, cosa que significa tenir professionals capacitats a les Illes Balears i als països empobrits, perquè siguin generadors de processos de desenvolupament.

3. La Universitat de les Illes Balears, a través del Vicerectorat d’Infraestructures Universitàries i de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, dirigeix i coordina les funcions de la cooperació universitària al desenvolupament.

4. La Universitat de les Illes Balears impulsa projectes de cooperació al desenvolupament amb universitats de països empobrits, com també accions de sensibilització de la comunitat universitària envers les desigualtats existents. És voluntat de la Universitat contribuir a la tasca que les Illes fan per superar la pobresa al món, i específicament en la generació de les condicions d’una cooperació de qualitat i eficaç, amb la garantia d’actualització del coneixement científic que la institució universitària pot oferir.

5. La Universitat de les Illes Balears és membre del Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears, òrgan que assessora les polítiques que duu a terme el Govern de les Illes Balears.

6. La Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010, preveu una assignació nominativa a favor de la Universitat de les Illes balears amb càrrec a la partida pressupostària 24301.134A01.44113.00.

L’article 41 del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, estableix que si la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma, per qualsevol motiu, no entra en vigor el dia 1 de gener de l’exercici en què hagi de ser efectiva, s’han de considerar prorrogats els pressuposts de l’any anterior, i les particularitats pressupostàries i comptables de la pròrroga esmentada, que ha de regir fins que entrin en vigor els nous pressuposts de la Comunitat Autònoma, s’ha de regir per mitjà d’una ordre del conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts.

Atès que no s’han aprovat els pressuposts per a l’any 2011, en conseqüència, s’ha aprovat l’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2010 per la qual s’estableixen les particularitats pressupostàries i comptables que han de regir la pròrroga dels pressuposts fins a l’aprovació de la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2011.

7. De conformitat amb l’article 7.1 a del text refós de la Llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, atesa l’assignació nominativa en els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010, prorrogats per a l’any 2011, no s’han d’aplicar a la subvenció que la Conselleria atorga a la UIB els principis de publicitat i concurrència.

8. La Conselleria d’Educació i Cultura, en data 25 de febrer de 2011, va donar el vistiplau a la concessió d’una subvenció nominativa a la Universitat de les Illes Balears per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament.

9. En data 16 de març de 2011, la Direcció General de Pressuposts va emetre un informe favorable sobre els mitjans de finançament existents per atendre les obligacions de la resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració per la qual s’aprova la concessió d’una subvenció nominativa a la Universitat de les Illes Balears.

10. En data 15 d’abrilde 2011, el Consell de Govern es va considerar assabentat de la tramitació de la concessió d’una subvenció nominativa a la Universitat de les Illes Balears.

11. L’article 2 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 6/2010, de 7 de febrer, inclou la Direcció General de Cooperació en l’estructura orgànica bàsica de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, i li atribueix l’exercici de les competències relatives a la cooperació social i econòmica de caràcter exterior i a polítiques de solidaritat i desenvolupament humà en pobles i països no desenvolupats o en vies de desenvolupament.

12. L’article 21.2 del Decret legislatiu 2/2005 estableix que l’Administració i els beneficiaris poden formalitzar convenis instrumentals per concretar els compromisos assumits per ambdues parts.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

Aquest conveni té per objecte instrumentar la subvenció nominativa de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració a la Universitat de les Illes Balears per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament i concretar els compromisos assumits per ambdues parts, inclosos els aspectes tècnics i de finançament.

2. Actuacions objecte de subvenció

La subvenció nominativa que s’instrumenta mitjançant aquest conveni s’ha de destinar a les actuacions que es duguin a terme entre la data de la resolució de concessió i el 30 de setembre de 2012, que tot seguit s’assenyalen, en matèria de cooperació al desenvolupament.

a) Realització d’un curs de postgrau d’especialista universitari en cooperació internacional al desenvolupament, que s’ha d’impartir durant el curs 2011-2012, i revisió de materials

En el marc del Conveni de 2006, es va iniciar la impartició a distància d’un curs de postgrau d’especialista universitari en cooperació internacional al desenvolupament. Així doncs, es preveu una nova edició del curs de postgrau durant el curs acadèmic 2011-2012, amb les característiques que es detallen a continuació.

1. Durada

El curs té una durada de 250 hores, de les quals almenys 55 han de ser de pràctiques tutoritzades i 35 per fer un treball sobre la cooperació per al desenvolupament.

2. Pràctiques de l’alumnat

L’alumnat ha de fer pràctiques preferentment en entitats sense ànim de lucre, i/o institucions publiques dedicades a la cooperació.

D’acord amb el Reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d’alumnes d’estudis de formació de postgrau de la UIB, l’alumnat ha de tenir un pla individualitzat de pràctiques, i també un/a tutor/a designat per la UIB i un de designat per l’entitat/institució en la qual faci les pràctiques.

El curs de postgrau té reservada una beca per poder fer pràctiques en un país en vies de desenvolupament.

3. Metodologia

El curs s’impartirà bàsicament a distància o en línia amb el suport del material editat, que, a més, ha de ser accessible des de la pàgina web del curs, per permetre que els alumnes de països empobrits puguin fer aquests estudis. S’impartiran a més, entre 30 i 40 hores de sessions presencials on es presentarà i orientarà l’alumnat a l’inici de cada mòdul, així com s’oferiran seminaris específics.

Cada mòdul o grup de mòduls ha de tenir el professor/a tutor/a corresponent encarregat del seguiment i de l’avaluació dels alumnes. Aquesta és la part teòrica i continuen formant-ne part les pràctiques i el treball final, tal com es feia en les edicions anteriors.

Pel que fa al material editat, la Universitat l’ha de revisar per tal d’actualitzar-lo o bé oferir material addicional que complementi l’editat.

4. Destinataris

Les persones participants en el curs han de tenir almenys un títol de diplomatura universitària. En fer la selecció, s’hi ha d’afavorir l’accés de persones de totes les Illes, i s’han de considerar mèrits preferents els següents:

— Persones que actualment facin feina activament en temes de cooperació.

— Persones que puguin transferir o fer revertir a curt termini els seus aprenentatges.

— Persones en llista d’espera d’edicions anteriors.

5. Nombre de places i titulacions

El nombre màxim de participants és de 40. Els participants obtindran la titulació oficial que correspongui de la UIB.

6. Temporalització

El curs començarà el mes de novembre de l’any 2011 i acabarà el mes de setembre de 2012.

7. Organització i coordinació

La comissió de seguiment del Conveni ha d’actuar com a comissió assessora de les accions corresponents al curs de postgrau. Aquesta comissió ha de donar la seva conformitat a la programació del curs abans que els òrgans competents de la UIB l’aprovin i fer el seguiment periòdic del desenvolupament. La comissió s’ha de reunir com a mínim abans que comenci el curs i per avaluar-lo, una vegada que hagi acabat. Ha d’assistir a aquesta sessió la direcció del curs.

La direcció, la coordinació i la gestió del curs corresponen íntegrament a la UIB, que ha de disposar les seves instal·lacions i els seus recursos materials per dur-lo a terme.

8. Pressupost

Es destinen 40.000 euros a la realització del curs i a la revisió del material editat.

Correspon a la UIB el 20% en concepte de despeses de gestió i d’organització.

b) Realització de dos cursos en matèria de cooperació al desenvolupament a la Universitat de les Illes Balears

Els cursos han de tenir dues modalitats: bàsica i especialitzada. Per a ambdós casos, no és necessari que les persones participants tinguin necessàriament estudis universitaris.

Els cursos bàsics s’adrecen a la població en general interessada a adquirir coneixements en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Els cursos especialitzats s’adrecen a totes les persones relacionades amb l’àmbit de cooperació al desenvolupament que ja tinguin formació o experiència en aquest àmbit.

Per seleccionar les persones participants, s’ha de tenir en compte com a mèrit que facin feina activament en temes de cooperació. També s’han de valorar altres mèrits relacionats amb la matèria específica de cada curs i l’experiència en l’àmbit social. S’ha de procurar que puguin participar-hi persones de Menorca i de les Pitiüses. Han de tenir preferència les persones residents a les Illes Balears. El nombre màxim d’alumnes per curs serà d’un màxim de 40. Cada curs ha de tenir una durada de vint hores.

La UIB ha de lliurar un certificat als participants que compleixin les condicions d’aprofitament que s’estableixin.

Pressupost: 7.500 euros.

Aquesta acció s’ha de dur a terme des de la data en què se signi aquest conveni fins al 30 de setembre de 2012.

c) Programa de beques perquè l’alumnat de la Universitat de les Illes Balears faci les pràctiques en països empobrits

L’objectiu és dotar l’alumnat de beques per dur a terme les pràctiques dels estudis oficials de la UIB en països empobrits.

La determinació dels llocs de pràctiques s’ha de fer a partir de l’oferta de llocs que facin els centres (facultats i escoles). L’alumnat ha de sol·licitar la beca per fer les pràctiques als llocs que ofereixi el centre corresponent. Les facultats i les escoles han de subscriure un conveni específic en matèria educativa amb les institucions receptores del programa de pràctiques dels països empobrits.

S’entenen per pràctiques acadèmiques la realització del projecte de fi de carrera, les activitats que formen part del pràcticum oficial dels estudis, les pràctiques d’assignatures optatives i de lliure configuració i també les pràctiques que els centres convaliden com a crèdits de lliure configuració, i altres tipus de modalitats de pràctiques establertes en els nous estudis oficials de grau.

El seguiment acadèmic de l’alumnat en pràctiques i la convalidació dels diferents crèdits corresponen al professorat responsable de les pràctiques de la UIB i als centres corresponents.

L’alumnat participant s’ha de comprometre a participar en activitats de difusió de la seva experiència per sensibilitzar la comunitat universitària i, indirectament, la societat de les Illes Balears.

Pressupost: 55.000 euros.

Aquesta acció s’ha de dur a terme des de la data en què se signi aquest conveni fins al 30 de setembre de 2012.

d) Accions de cooperació directa en formació, transferència tecnològica, assessorament i suport a països del Sud

Formació de professorat als municipis de Nicaragua que integren la UCOM (Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas, San Lucas) en col·laboració amb la Universitat Nacional Autònoma de León (UNAN León)

Amb aquesta acció es pretén continuar la formació iniciada l’any 2009, per tal de millorar la qualitat educativa dels municipis de Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas i San Lucas del departament de Madriz, a Nicaragua.

Les diferents intervencions s’han d’adreçar a millorar i ampliar els coneixements del professorat de secundària i mestres de primària del servei públic d’educació d’aquests municipis amb una metodologia didàctica i la utilització de noves tecnologies. En aquesta segona fase es farà més incidència en la formació en les diferents matèries específiques (matemàtiques, biologia, ciències naturals, etc.).

Aquesta acció es fa amb la col·laboració de la Universitat Nacional Autònoma de León (UNAN León) de Nicaragua, universitat pública i d’ampli reconeixement tant nacional com internacional.

L’acció formativa s’ha d’adreçar a quaranta professors/es d’educació secundària dels instituts o a vuitanta mestres d’educació primària de cinquè i sisè grau, de les diferents municipalitats que participen en el projecte, que ja han realitzat la primera fase formativa del projecte.

La població beneficiària indirecta són els 1.200 alumnes d’educació secundària i 2.800 alumnes d’educació primària de cinquè i sisè grau de les comunitats educatives dels quatre municipis participants.

Les accions que s’han de dur a terme, entre d’altres, són les següents:

 1. Impartició de docència per part del professorat de la UIB i de la UNAM León d’acord amb les necessitats identificades i les prioritats establertes i que són: estratègies per a l'atenció inclusiva i l'atenció a la diversitat; tècniques d'orientació i tutoria; planificació del propi desenvolupament professional; noves tecnologies aplicades a l'educació, aprofundiment en didàctiques específiques (llengua i literatura i matemàtiques).
 2. Anàlisi del pla d’estudis de mestre.
 3. Intercanvi d’experiències educatives.
 4. Dotació de bibliografia i material informàtic.
 5. Afavoriment del manteniment i el reciclatge permanent del professorat d’educació primària i secundària en línia.
 6. Establiment de línies de col·laboració i recerca en matèria educativa aplicada a la cooperació al desenvolupament o per al desenvolupament entre ambdues universitats.

Pressupost: 15.000 euros.

Aquesta acció s’ha de dur a terme des de la data en què se signi aquest conveni fins al 30 de setembre de 2012.

e) Programa de sensibilització, educació per al desenvolupament i voluntariat universitari en cooperació al desenvolupament

L’educació per al desenvolupament, entesa com una eina privilegiada per incidir en els valors i les actituds personals i de col·lectius específics, i també per construir un coneixement crític de la realitat, és un element imprescindible que s’ha d’introduir a les universitats. Per fer-ho, es plantegen, entre d’altres, accions en els àmbits següents:

 • Formar els membres de la comunitat universitària en matèria de voluntariat especialitzat en cooperació al desenvolupament.
 • Promoure la participació de l’alumnat en accions de voluntariat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament a països del Sud, mitjançant el programa Estades Solidàries.
 • Sensibilitzar la comunitat universitària mitjançant conferències, xerrades, taules rodones, exposicions, materials informatius, documents, publicacions, entre d’altres, i, alhora, fer arribar aquesta proposta al conjunt de la societat de les Illes Balears.
 • Organitzar unes jornades anuals pròpies de l’OCDS al campus universitari sobre la situació i les problemàtiques que afecten els països empobrits i la tasca que fa la cooperació universitària al desenvolupament.
 • Organitzar exposicions pròpies de l’OCDS sobre problemes d’injustícia social i empobriment de països del Sud, a partir de la tasca realitzada.
 • Participar en activitats ciutadanes per donar a conèixer les accions dutes a terme en el marc de la cooperació universitària al desenvolupament (diades, mostres…).
 • Gestionar la Borsa de Voluntariat Universitari.
 • Gestionar i mantenir la base de dades de voluntariat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
 • Facilitar l’accés de les ONGD a la informació d’accions i programes de voluntariat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
 • Mantenir informació actualitzada de la tasca que fa l’OCDS al seu web i altres mitjans de difusió.

El conjunt de les accions descrites s’han d’adreçar a tota la comunitat universitària (professorat, personal d’administració i serveis i alumnat) de la UIB.

Pressupost: 25.000 euros.

Aquestes accions s’han de dur a terme des que se signi aquest conveni fins al 30 de setembre de 2012.

f) Convocatòria d’ajuts per dur a terme projectes de cooperació universitària al desenvolupament generats per equips de la Universitat de les Illes Balears

L’objecte d’aquesta convocatòria ha de ser facilitar la participació de membres de la comunitat universitària de la UIB (PDI, PAS i alumnat) mitjançant el finançament total o parcial de projectes de cooperació universitària al desenvolupament que contribueixin de manera efectiva a millorar les condicions de vida i de treball de les poblacions dels països empobrits, en els termes i les condicions que s’estableixen a la convocatòria i emmarcats en les línies següents:

A. Projectes de formació, d’intercanvi de coneixements i de capacitació dels recursos humans: formadors i formadores, professionals i poblacions locals en matèries que puguin impulsar el desenvolupament sostenible.

B. Projectes de foment i assessorament en l’elaboració de plans de desenvolupament en qualsevol àrea temàtica.

C. Projectes d’enfortiment institucional dels sistemes universitaris dels països menys desenvolupats adreçats a millorar-ne les capacitats i les potencialitats.

D. Projectes de transferència de coneixements i tecnologia adaptada a les seves condicions locals i de col·laboració en investigació aplicada o associada a accions de cooperació al desenvolupament humà sostenible amb la finalitat d’obtenir impactes positius, concrets i directes.

En queden exclosos els projectes d’ajuda humanitària i d’emergència, i també els destinats estrictament a investigació bàsica.

Condicions dels projectes

 • La implantació del projecte ha de contribuir a millorar les condicions de vida i de treball dels grups beneficiaris de la zona o país, fomentar l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible i evitar actuacions que puguin generar o reforçar relacions de dependència amb els països donants.
 • Els projectes han d’incloure necessàriament una universitat, una administració pública o una entitat sense ànim de lucre del país beneficiari, que ha d’actuar com a contrapart.
 • Les accions del projecte s’han d’adreçar, entre d’altres, a alguns dels àmbits sectorials d’actuació següents: educació, formació i capacitació; enfortiment institucional; investigació aplicada; suport a iniciatives productives; salut; equitat de gènere; enfortiment de la participació democràtica; defensa dels drets humans i sostenibilitat ambiental.
 • En tot moment els projectes han de comptar amb la participació directa i activa dels seus grups beneficiaris, docents o investigadors de la zona o el país on es duen a terme les accions.
 • En els projectes hi ha d’haver una transferència clara de coneixements, informació i tecnologia, i també intercanvi de coneixements entre les persones membres de la comunitat universitària i els grups beneficiaris.
 • L’entitat que actuï com a contrapart és la responsable directa d’engegar el projecte.
 • El seguiment, la col·laboració tècnica i l’avaluació final dels projectes corresponen a la UIB.
 • Les infraestructures o els materials subministrats en el marc del projecte seran propietat de l’entitat del país beneficiari que actuï com a contrapart o del grup beneficiari del país receptor.
 • Sempre que sigui possible adquirir materials i equips, és millor que es faci a les mateixes àrees econòmiques de la zona o el país on s’executa el projecte, a fi de beneficiar tercers allà i ser més coherents.
 • Les persones participants de l’equip de la UIB i les entitats col·laboradores de les Illes Balears no rebran cap compensació econòmica per la seva feina.
 • En els projectes s’han de valorar, entre d’altres, els criteris de prioritats geogràfiques, estratègiques, socials i transversals descrits i aprovats en el Pla director de la cooperació de les Illes Balears 2008-2011.
 • Els projectes objecte de finançament han de tenir una durada màxima de dotze mesos (comptadors des del moment en què s’iniciïn, que ha de ser necessàriament l’any 2011).

Gestió dels projectes

 • L’elaboració, el seguiment i l’avaluació dels projectes corresponen a equips de la comunitat universitària. Cada equip ha d’incloure, com a mínim, un professor o una professora especialista en la matèria objecte del projecte. També hi poden participar estudiants i personal d’administració i serveis.
 • L’equip universitari pot desenvolupar el projecte en col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre.

Selecció de projectes

 • L’OCDS ha de fer una convocatòria pública dels ajuts entre la comunitat universitària, i hi ha de respectar els principis de concurrència i objectivitat.
 • Els projectes s’han de presentar d’acord amb uns formularis establerts.
 • Per seleccionar els projectes, s’ha de constituir una comissió avaluadora que puntuï els projectes segons un barem.
 • La comissió pot demanar l’assessorament extern que consideri convenient.

Pressupost: 100.000 euros.

Aquestes accions s’han de dur a terme des que se signi aquest conveni fins al 30 setembre de 2012.

g) Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (CD2)

El Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (a partir d’ara, anomenat CD2) es va crear amb el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament, signat el 23 de febrer de 2006.

A grans trets, el CD2 té com a objectius la creació de 3 productes documentals bàsics, que constituiran el nucli de l’oferta del centre de documentació:

 • La biblioteca digital
 • La col·lecció bibliogràfica impresa
 • El directori de persones i entitats

Així mateix, el centre ofereix serveis de documentació als investigadors i les institucions i persones que treballen o actuen en el camp de la cooperació al desenvolupament dins quatre línies principals: recerca bibliogràfica i documental; préstec de material bibliogràfic tant local com interbibliotecari, suport a la documentació de projectes de cooperació i hostatge documental material i virtual d’arxius d’entitats.

Les línies d’actuació establertes per aquest, així com els objectius i accions que es pretenen assolir, són:

 1. Prioritzar el desenvolupament de la biblioteca digital amb la incorporació de documents produïts per institucions públiques, ONG i altres editors que es trobin en lliure accés i l’adquisició dels quals no impliqui una despesa addicional.
 1. Integració de la biblioteca digital i el catàleg a traves del metacercador Research-Pro i el mòdul Encore Harvesting, en un entorn de cerca intel·ligent i amb potencialitats i serveis del Web 2.0, que permet la interacció amb els usuaris i l’enriquiment dels registres bibliogràfics, amb etiquetes i comentaris.
 1. Potenciació de l’adquisició de materials mitjançant donatius i intercanvi de publicacions.
 1. Divulgació del CD2 als esdeveniments relacionats amb la cooperació al desenvolupament i a través de les xarxes socials.
 1. Continuar les tasques de desenvolupament de col·leccions, catalogació i atenció personalitzada i virtual als usuaris.
 1. Amb la finalitat de tenir una base de dades actualitzada dels diferents actors i accions de la cooperació al desenvolupament, es pretén continuar les tasques de manteniment del directori de persones i entitats.

Pressupost: 10.000 euros.

Aquestes accions s’han de dur a terme des que se signi aquest conveni fins al 30 de setembre de 2012.

h) Despeses de gestió i seguiment de les accions descrites

h-1) A poder contractar personal tècnic per al CD2 per fer la gestió i el seguiment de les diferents accions descrites en el projectes, s’hi han de destinar 30.000 euros.

h-2) A poder contractar personal tècnic i de suport administratiu per a l’OCDS per fer la gestió i el seguiment de les diferents accions descrites en el projectes, s’hi han de destinar 87.500 euros.

3. Quantia i pagament

a) La comunitat autònoma de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, subvenciona la Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q 0718001 A, amb la quantia total de 370.000 euros (tres-cents setanta mil euros), amb càrrec a la partida pressupostària 24301.134A01.44113.00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010, prorrogats per a l’exercici 2011, que s’ha de distribuir de la manera següent:

 • A la realització d’un curs de postgrau de cooperació internacional al desenvolupament s’hi han de destinar 40.000 euros (quaranta mil euros).
 • A fer dos cursos de formació en matèria de cooperació al desenvolupament s’hi han de destinar 7.500 euros (set mil cinc-cents euros).
 • Al programa de beques perquè l’alumnat de la Universitat de les Illes Balears faci les pràctiques en països empobrits s’hi han de destinar 55.000 euros (cinquanta-cinc mil euros).
 • A accions de cooperació directa en formació, transferència tecnològica, assessorament i suport a països del Sud s’hi han de destinar 15.000 euros (quinze mil euros).
 • A un programa de sensibilització, educació per al desenvolupament i voluntariat universitari en cooperació al desenvolupament s’hi han de destinar 25.000 euros (vint-i-cinc mil euros).
 • A la convocatòria d’ajuts per dur a terme projectes de cooperació universitària al desenvolupament generats per equips de la Universitat de les Illes Balears s’hi han de destinar 100.000 euros (cent mil euros).
 • Al Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (CD2) s’hi ha de destinar 10.000 euros (deu mil euros).
 • A despeses de gestió i seguiment de les accions descrites, per a l’OCDS i el CD2, s’hi han de destinar 117.500 euros (cent disset mil cinc-cents euros).

La distribució per accions es pot modificar sempre que ho demani l’entitat beneficiària abans que acabi el programa o l’acció i que ho autoritzi la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració.

b) El pagament de la subvenció s’ha de fer a la bestreta, i s’ha d’eximir l’entitat beneficiària de presentar l’aval bancari de la quantia que se li anticipa, de conformitat amb l’article 25 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L’ajut es lliurarà efectivament a un compte corrent a nom de l’entitat beneficiària.

4. Compatibilitat

La subvenció que es concedeix és compatible amb altres subvencions, ajuts o ingressos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, local, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

En qualsevol cas, l’import de la subvenció no pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb els ajuts rebuts de la mateixa o d’altres administracions o ens públics o privats, superi el cost de l’activitat que l’entitat beneficiària ha de dur a terme.

5. Obligacions de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears està obligada a complir les obligacions que estableix l’article 11 del text refós de la Llei de subvencions, entre les quals hi ha les següents:

a) Complir l’objectiu o fer les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció de l’aplicació de la subvenció i també de control financer que duguin a terme els òrgans competents, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

c) Justificar la realització de l’activitat i el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.

e) Fer constar el suport de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració en tot el material de difusió de les accions i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se’n, incorporant-hi el seu logotip.

f) Difondre les accions objecte de subvenció.

6. Justificació

a) La Universitat de les Illes Balears ha de presentar en el termini màxim de tres mesos des de l’acabament de les accions, i en tot cas, abans del 30 de desembre de 2012, la justificació de l’ajut concedit, mitjançant la presentació dels documents següents:

1r. Una memòria de l’activitat que inclogui els resultats aconseguits.

2n. Una memòria econòmica que inclogui:

 • Una relació classificada de les despeses i les inversions de l’activitat amb identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si escau, la data de pagament.
 • Una relació detallada d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.
 • Si escau, la carta de pagament del reintegrament en els supòsits de romanents no aplicats.
 • Un certificat de la Gerència de la UIB que acrediti que s’han dut a terme les actuacions objecte de subvenció, com també que les despeses justificades corresponen a les actuacions subvencionades.

L’òrgan que concedeix la subvenció ha de comprovar mitjançant tècniques de mostreig aleatori que els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica corresponent a les despeses incloses en el compte justificatiu, acrediten el compliment de l’objecte de subvenció.

b) Es consideren despeses subvencionables les necessàries perquè puguin dur-se a terme les accions objecte d’aquesta subvenció, com el pagament de salaris i de retribucions professionals o empresarials i d’assegurances socials obligatòries corresponents al personal docent, tècnic, de suport administratiu i acadèmic, i també al personal encarregat de les tasques de coordinació i direcció; les derivades de l’administració de les assegurances socials i tributàries relacionades amb les activitats que són objecte de subvenció; les despeses d’adquisició de material fungible i inventariable necessari per dur a terme les activitats; les despeses d’edició de material didàctic i publicacions; les despeses d’activitats de sensibilització; les de publicitat i divulgació; les despeses de viatges, transports, allotjament i dietes de manutenció, i les despeses d’honoraris i assegurances de viatges.

7. Comissió de seguiment

Es constitueix la comissió de seguiment, que integren tres membres de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i tres membres de la Universitat de les Illes Balears, per avaluar aquest conveni i fer-ne el seguiment.

8. Durada

Aquest conveni instrumental té vigència des de la data en què se signi fins al 30 de desembre de 2012.

9. Resolució

Aquest conveni es resoldrà per l’acord de les parts o per incompliment de les obligacions que s’hi han establert, per compliment del termini pactat o per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur-ne a terme l’objecte.

10. Revocació

Pel que fa a la revocació i al reintegrament de la subvenció, s’ha d’aplicar el que disposen el text refós de la Llei de subvencions i la legislació de finances.

11. Gradació de l’incompliment de les condicions imposades

De conformitat amb l’article 13 del text refós de la Llei de subvencions, s’estableixen els criteris següents de gradació dels incompliments de les condicions imposades amb motiu de l’atorgament de la subvenció, amb indicació dels percentatges de reintegrament de la subvenció que s’han d’exigir en cada cas:

-Incompliment total dels fins per als quals s’ha atorgat la subvenció: 100%.

-Demora en la presentació de la justificació o justificació insuficient o deficient: 10%.

En cas d’incompliment parcial, la fixació de la quantia, quan hagi de ser reintegrada per l’entitat beneficiària, es determinarà en aplicació del principi de proporcionalitat, que no obstant això es podrà calcular tenint en compte el fet que l’incompliment s’aproximi significativament a l’incompliment total, i l’entitat beneficiària acrediti una actuació inequívocament tendent a l’incompliment dels seus compromisos.

12. Jurisdicció

Les qüestions litigioses que es puguin derivar d’aquest conveni s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.
 

Per la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Fina Santiago
Consellera

Per la Universitat de les Illes Balears
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de febrer de 2011 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de febrer de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).