Convenios y acuerdos marco por la UIB

Contenido en el idioma por defecto

ADDENDA SOBRE ESTUDIANTS D’INTERCANVI/VISITANTS ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT DE NANJING DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (XINA)

De conformitat amb les condicions establertes al Memoràndum d’acord signat el 15 de desembre de 2010 entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) (Espanya) i la Universitat de Nanjing de Ciència i Tecnologia (NUST) (Xina), les parts acorden d’establir un programa d’intercanvi d’estudiants que es regirà per les disposicions següents:

Article 1

Els estudiants que participin en el programa d’intercanvi segons les condicions d’aquest memoràndum seran seleccionats inicialment per la universitat d’origen. La universitat d’acollida prendrà la decisió final respecte de l’admissió en cada cas.

 

Article 2

Cada any es modificarà el nombre d’estudiants d’intercanvi que es matricularan a la universitat d’acollida, nombre que es confirmarà mitjançant consulta mútua prèvia. Tanmateix, el nombre d’estudiants d’intercanvi amb exempció i reducció de drets de matrícula i altres taxes haurà de ser mútuament equilibrat cada tres anys.

 

Article 3

El període de matrícula de l’estudiant no ultrapassarà un any.

 

Article 4

El camp d’estudi de cada estudiant haurà de ser d’un àmbit per al qual la universitat d’acollida pugui assignar un assessor qualificat i oferir els programes d’estudis apropiats.

Article 5

Per tal de poder dur a terme els seus estudis, cada estudiant haurà de posseir el coneixement lingüístic suficient que estipuli cada universitat d’acollida. A la NUST s’imparteixen alguns cursos en anglès que estaran oberts als alumnes de la UIB que no tinguin el coneixement de xinès necessari. Els estudiants de la UIB també podran fer cursos de llengua xinesa com a estudiants d’intercanvi i obtenir crèdits pels cursos que acabin satisfactòriament. A la UIB s’imparteixen cursos en anglès que estaran oberts als alumnes de la NUST que no tinguin els coneixements de castellà i/o català necessaris. Els estudiants de la NUST també podran fer cursos de llengua espanyola i catalana com a estudiants d’intercanvi i obtenir crèdits pels cursos que acabin satisfactòriament, si aquests es concedeixen.

Article 6

Els estudiants participants continuaran sent estudiants que opten a titulacions de la seva universitat d’origen i no podran optar a titulacions de la universitat d’acollida.

Article 7

Cada universitat es compromet a facilitar documentació sobre els cursos que hagi fet l’estudiant a la universitat d’acollida.

Article 8

La universitat d’acollida ajudarà l’estudiant a trobar un allotjament adequat, al mateix campus o a prop d’aquest.

 

Article 9

Cada universitat es compromet a facilitar la corresponent informació acadèmica sobre el rendiment de l’estudiant d’intercanvi. El que s’espera és que obtingui crèdits pels estudis cursats a la universitat d’acollida que es puguin sumar als de la universitat d’origen.

Article 10

A part dels estudiants d’intercanvi ja esmentats, la universitat d’origen també pot enviar estudiants visitants a la universitat d’acollida, discutit prèviament i amb el consentiment mutu. Els estudiants visitants no es podran acollir als avantatges que es donen als estudiants d’intercanvi. S’hauran de sufragar ells mateixos les despeses. La universitat d’origen reconeixerà, després d’avaluar el programa d’estudis, els crèdits que hagin rebut els estudiants visitants de la universitat d’acollida. La UIB accepta que els estudiants visitants de la NUST satisfacin les matrícules de la UIB per crèdits. La NUST també accepta que els estudiants visitants de la UIB satisfacin la matrícula de la NUST per setmanes o mesos, en comptes de la matrícula habitual per semestre, si es queden a la NUST per menys d’un semestre.

Article 11

Aquest memoràndum entrarà en vigor en la data de la signatura per part dels rectors de totes dues universitats i tindrà una vigència de cinc anys.

Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas
Rectora

Per la Universitat de Nanjing de Ciència i Tecnologia, Prof. Qun Yin
Vicepresident

Data: 21 de juliol de 2011                                                          Data: 08.08.2011

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de juliol de 2011 i la va ratificar el Consell de Govern en data 21 de juliol de 2011, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).