Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni específic de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Universitat de les Illes Balears per crear dues beques de col·laboració a temps parcial per dur a terme tasques de recerca i de suport a les activitats de l’IEB

Palma, 12 de juliol de 2010

PARTS

Bartomeu Llinàs Ferrà, conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i president de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), en funció de les facultats atribuïdes per l’article 6 del Decret 38/2010/ de 26 de febrer, pel qual es modifiquen els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

 

Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en virtut del Decret 55/2007, de 20 d’abril, i del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

ANTECEDENTS

1. En data 28 d’octubre de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre la UIB i l’IEB per dotar una beca durant l’any 2009 a través del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani. La motivació del conveni era conseqüència de la necessitat d’aprofundir en el terreny de la història i la realitat cultural, a més de fomentar programes de recerca i activitats formatives i de divulgació en l’àmbit de les ciències socials. Els resultats obtinguts de l’experiència realitzada aconsellen donar continuïtat a l’esmentat projecte i ampliar la dotació a dues beques.
2. L’Institut d’Estudis Baleàrics té com a finalitats fomentar la investigació en totes les àrees de la ciència en els temes relacionats amb les Illes Balears i promoure l’edició i la difusió d’obres sobre temàtica relativa a les Illes Balears. Està adscrit des de 1972 al Patronat José M. Quadrado, que posteriorment donà lloc a la Confederación Española de Estudios Locales, CECEL, del Consell Superior d’Investigacions Científiques i adherit a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, des de 1992, que té per objecte el foment dels estudis locals.
3. La Universitat de les Illes Balears és una entitat que fomenta l’especialització de joves investigadors. Una de les seves línies d’actuació es fa a través del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani, adscrit al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, el qual té per objecte l’estudi dels segles XIX i XX, especialment en allò que guardi relació amb la Història de les Illes Balears, però sense perdre de vista el marc mediterrani, europeu i mundial, i afrontant aquest període des d’un quàdruple vessant polític, social, cultural i econòmic. Aquest grup va començar a consolidar-se i a organitzar activitats l’any 1986.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

Clàusules

1. Objectiu

Aquest conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Universitat de les Illes Balears per a la creació de dues beques de col·laboració a temps parcial, de vint-i-cinc hores setmanals, per dur a terme tasques de recerca i suport a les activitats de l’IEB durant l’exercici 2010, de conformitat amb l’Acord normatiu 8196/2007, de dia 6 de novembre, pel qual es modifica l’Acord normatiu 6891/2004, de 14 de juny, pel qual s’aprova la normativa de becaris de col·laboració de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 288, de 16 de novembre de 2007).

2. Compromisos

2.1. La Universitat de les Illes Balears es compromet durant el 2010 a convocar, a través del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani, dues beques de col·laboració i a abonar als becaris seleccionats l’import mensual de la beca.
2.2. L’Institut d’Estudis Baleàrics abonarà, a la Universitat de les Illes Balears un import màxim de 10.700 euros (deu mil set-cents euros) a la firma del conveni, amb càrrec a la partida pressupostària 71101/G/455C01/44113. L'ingrés s'haurà d'abonar al compte 2051-0151-65-1014198336.
2.3. La UIB justificarà, a través d’un certificat de la gerent, l’import a percebre pels becaris i l’import de l’assegurança, juntament amb l’informe favorable del tutor, abans del 15 de desembre.

3. Característiques de les beques

3.1. Les beques seran de col·laboració a temps parcial, amb un horari de vint-i-cinc hores setmanals.
3.2. La tasca a realitzar es durà a terme a l’IEB i se centrarà en les activitats següents:
a) Difusió de la producció cultural de les Illes Balears mitjançant butlletins informatius i altres mitjans i organitzant activitats.
b) Participació en els projectes que sobre món agrari i monuments durà a terme l’IEB en col·laboració amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, CECEL.
c) Col·laboració i suport amb les activitats de l'IEB.
3.3. La quantitat màxima a percebre per cada becari serà de 1.300 euros al mes.
3.4. Aquestes beques tindran una durada màxima de quatre mesos, des de l’1 de setembre de 2010 al 31 de desembre de 2010. Les beques podran ser renovades de forma expressa, en cas que el conveni sigui renovat, d’acord amb la clàusula 3. El mes de desembre els becaris presentaran un informe de la feina feta al tutor i a l'IEB. Les renovacions d'aquestes beques de col·laboració estaran condicionades a l'aprovació dels informes presentats al tutor i al representant de l'IEB i a la signatura d’una addenda de renovació d’aquest conveni.
3.5. Les persones seleccionades realitzaran la seva col·laboració amb la supervisió d'un tutor, la senyora Maria Barceló Crespí, i, com a suplent, el senyor Antoni Marimon Riutort, ambdós professors titulars del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB.

4. Seguiment del protocol

El tutor i una persona designada per l'IEB avaluaran l’evolució de la feina dels becaris.

5. Anul·lació de les beques

En el cas d’incompliments en les tasques encomanades i amb l’acord unànime del tutor i de la persona designada per l’IEB, es podran donar per finalitzades de forma anticipada les beques de col·laboració, després d’haver advertit els becaris.

6. Assegurança

A fi de cobrir els accidents que puguin tenir els becaris mentre duri el projecte (clàusula tercera), la UIB es farà càrrec de l'assegurança dels becaris. L'import d'aquesta assegurança s'inclou dins el finançament esmentat a la clàusula segona.

7. Estatut del becari

Les persones seleccionades com a becaris ho seran de la UIB, sense que això representi cap lligam contractual entre els becaris i la UIB.

8. Vigència del conveni

Aquest conveni de manteniment de la dotació de les dues beques tindrà vigència des de l’1 de setembre de 2010 fins al 31 de desembre de 2010, sens perjudici de la possibilitat de pròrroga mitjançant la signatura de la corresponent addenda, per acord d’ambdues parts i amb el consentiment del becari. La durada de la renovació es concretarà a l’addenda, i, en aquest cas, serà de 12 mesos com a màxim.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per l’Institut d’Estudis Baleàrics,
Bartomeu Llinàs
President de l’IEB

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juliol de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de juliol de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).