Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de col·laboració entre l’Escola Nacional de Medicina del Treball de l’Institut de Salut Carlos III, la Universitat de les Illes Balears i la Federació de Serveis de Prevenció Aliens per a l’impuls de la formació en matèria de malalties professionals

Palma, a 15 de març de 2010

REUNITS

D’una banda, el senyor José Jerónimo Navas Palacios, director de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII), com a representant d’aquest ens, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1458/2008, pel qual se’l nomena director de l’Institut.

De l’altra, el senyor Juan Prats Guerrero, president de la Federació de Serveis de Prevenció Aliens (ASPA), amb NIF número G-84698349, en nom i representació de la federació esmentada (d’ara endavant ASPA), actuant en virtut de les atribucions que té conferides.

I d’altra banda, la rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i presidenta de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d’aquestes, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s’aproven els estatuts de la universitat esmentada. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma, Illes Balears.

EXPOSEN

Primer.

   

 1. Que la missió de l’ISCIII, segons el Reial decret 375/2001, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Institut de Salut Carlos III, és desenvolupar i oferir serveis cientificotècnics i de recerca de la més alta qualitat. Com a organisme proveïdor i assessor en matèria de formació i educació sanitària oferirà la formació, el perfeccionament i l’especialització del personal en el camp de la salut, de l’administració i de la gestió sanitària, així com en el del desenvolupament de disciplines metodològiques, de ciències socials i econòmiques aplicades a la salut.
 2. Que l’Escola Nacional de Medicina del Treball de l’Institut de Salut Carlos III (d’ara endavant, ENMT-ISCIII), integrada en la sotsdirecció general de Serveis Aplicats, Formació i Investigació de l’Institut de Salut Carlos III (d’ara endavant ISCIII), té, entre altres funcions, la formació especialitzada i contínua dels professionals sanitaris en prevenció de riscs laborals.

Segon. Que el Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) de la UIB està dirigit a proporcionar a l’alumnat els coneixements, les capacitats i les aptituds necessàries per desenvolupar eficaçment les funcions de nivell superior, i completar els coneixements teòrics amb la formació pràctica necessària.

Tercer. Que és conegut el paper que, en matèria de prevenció de riscs laborals, exerceixen els Serveis de Prevenció Aliens, derivat de la sòlida experiència en el camp de la seguretat i la salut en el treball, i, també, l’ASPA, com a entitat representativa d’aquests per a la formalització de relacions institucionals.

D’altra banda, l’ASPA té un interès especial en l’enfortiment de la medicina i la infermeria del treball a través de la millora del coneixement i la formació dels professionals sanitaris que intervenen en la prevenció de riscs laborals.

I en virtut del que s’ha manifestat i d’acord amb la legislació vigent, les parts convenen signar aquest conveni, que està sotmès a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte l’organització i el desenvolupament d’un títol d’Especialista Universitari en Malalties Professionals d’acord amb la política de títols propis de la Universitat de les Illes Balears.

Segona. Objectius de les activitats de formació

Són objectius d’aquest projecte formatiu:

    

  1. Actualitzar els coneixements en matèria de promoció, prevenció, vigilància, estudi i intervenció sobre malalties professionals.
  2. Millorar la interactuació dels professionals sanitaris dels Serveis de Prevenció de Riscs Laborals, Sistema de Seguretat Social i Sistema Nacional de Salut, orientada a l’abordatge integral, des de diferents àmbits, de la malaltia professional en benefici de la salut dels treballadors i treballadores.
  3. Actualitzar i ampliar coneixements relatius a la gestió de les discapacitats i, en especial, a la valoració mèdica de les incapacitats. Tant per a la integració de les persones amb discapacitat a l’empresa com per a la gestió de les contingències protegides per la Seguretat Social en col·laboració amb les entitats gestores.
  4. Millorar el diagnòstic i la declaració de les malalties professionals.

Tercera. Activitats formatives

   

 1. El títol d’Especialista Universitari en Malalties Professionals s’estructura en tres àrees de coneixement que en el seu conjunt tindran una durada no inferior a 200 hores lectives.
 2. En l’annex 1 d’aquest conveni s’especifiquen les hores lectives associades a cada àrea de coneixement.
 3. La metodologia triada per a aquestes accions formatives és la d’ensenyament a distància, ja que permet una adequació millor a les particularitats dels professionals de la salut que decideixin cursar-les, i no els obliga a un horari rígid o a desplaçaments físics freqüents.
 4. Aquesta modalitat inclou la utilització de plataformes informàtiques que permetin, entre altres possibles opcions, el que s’ha convingut anomenar presencialitat virtual, és a dir, la impartició en línia de seminaris per part de professors tant de l’ENMT-ISCIII com de la UIB als quals pot assistir per connexió informàtica l’alumnat mitjançant una connexió d’àudio i de vídeo en temps real.

Quarta. Direcció i organització acadèmica

   

 1. La Direcció de les diferents edicions del títol d’Especialista Universitari en Malalties Professionals s’estableix de manera coordinada entre l’ENMT-ISCIII i la UIB i recau en les persones que siguin nomenades a tal efecte per la Direcció de l’ISCIII i del Rectorat de la UIB.
 2. L’organització acadèmica de les activitats formatives s’estableix de manera coordinada entre l’ENMT-ISCIII i la UIB, que han de programar el curs agrupant els continguts en les unitats didàctiques corresponents, recollides en l’annex 1 d’aquest conveni.

     

   1. Les unitats didàctiques directament relacionades amb les àrees de Gestió de Procediments i Clínica seran responsabilitat de l’ENMT-ISCIII.
   2. Les unitats didàctiques corresponents a l’àrea de Prevenció de Riscs Laborals seran responsabilitat directa de la UIB.

   

 3. Les diferents edicions seran convocades conjuntament, i de mutu acord, per les tres entitats signants d’aquest conveni: ENMT-ISCIII, ASPA i UIB. La coordinació administrativa, la logística i la gestió econòmica i financera de les diferents edicions correspondrà a l’ASPA. Per dur a terme tot això, aquesta haurà de recollir, per a cada edició del curs, tota la documentació necessària per formalitzar la matrícula de l’alumnat a la UIB i l’haurà de remetre a l’ENMT.
 4. L’alumne matriculat tindrà els drets i els deures com a alumne de la UIB i de l’ENMT.

Cinquena. Finançament

   

 1. Les diferents activitats formatives es finançaran mitjançant taxes de matrícula, d’acord amb els preus establerts per la UIB; sense excloure possibles fonts de finançament externes que les entitats signants puguin sol·licitat i obtenir per a aquestes activitats formatives.
 2. Les obligacions econòmiques derivades dels pagaments relatius a: elaboració de materials docents, professors-tutors, direcció acadèmica, personal coordinador docent, així com qualsevol altra despesa relacionada amb el desenvolupament de les diferents edicions seràn responsabilitat de l’ASPA.
 3. La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (NIF: G-07779895), que actua en nom de la Universitat de les Illes Balears, haurà de transferir a l’ASPA les quantitats econòmiques necessàries, acordades per la Comissió de Seguiment establerta en la clàusula sisena, per satisfer les obligacions econòmiques establertes en l’apartat b d’aquesta clàusula.
 4. La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears haurà d’ingressar a l’ISCIII, d’acord amb la Resolució de 17 de juny de 2003 de l’Institut de Salut Carlos III, per cadascuna de les edicions, les quantitats de tres-cents euros (300 €) en concepte de certificació del curs, més trenta euros (30 €) per alumne matriculat, en el compte corrent núm. 20/000911 8, que aquest organisme té obert al Banc d’Espanya, c/ Alcalá, núm. 50, 28014 - Madrid, amb referència expressa al número d’expedient d’aquest conveni.

Sisena. Comissió de seguiment

A fi de garantir el compliment del conveni de col·laboració i de les activitats formatives que a la seva empara es puguin realitzar, es crea una comissió de seguiment que estarà integrada per tres membres de l’ISCIII, tres membres de la UIB i tres membres de l’ASPA.

    

  1. Per part de l’ISCIII seran el director general (o la persona en qui delegui), el director de l’ENMT-ISCIII i la cap d’estudis del Postgrau en Salut Laboral.
  2. Per part de la UIB seran el doctor D. Maurici Mus Amézquita, director del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) de la UIB (o la persona en qui delegui), el doctor D. Pere M. Deyà Serra, catedràtic d’Universitat de l’àrea de coneixement de Química Orgànica del Departament de Química, designat pel Consell de Direcció i D. Mquel Carrió Servera, director de la FUEIB.
  3. Per part de l’ASPA seran Juan Prats Guerrero, president de la Federació ASPA; Óliver Martín Gonzalo, gerent, i Beatriz Dionis Mayoral, assessora jurídica.

Setena. Reconeixement mutu ENMT-ISCIII / UIB de l’activitat docent

   

 1. El diploma acreditatiu per haver obtingut el títol d’Especialista en Malalties Professionals haurà de dur la signatura del rector de la UIB i del director general de l’ISCIII, així com els logotips identificatius d’ambdós organismes.
 2. El fet que l’ENMT-ISCIII i la UIB imparteixin separadament cursos de formació en prevenció de riscs laborals, medicina del treball i valoració del dany corporal fa que la formació donada per ambdues institucions pugui ser reconeguda oficialment per aquestes mateixes amb els efectes acadèmics i professionals que se’n derivin.
 3. Les activitats formatives que puguin ser objecte de convalidació amb efectes acadèmics s’elevaran, a través de la Comissió de Seguiment, als òrgans acadèmics competents de les dues institucions: ENMT-ISCIII i UIB.

Vuitena. Durada

La durada d’aquest conveni de col·laboració serà de tres anys, comptats a partir del moment de la signatura, es podrà prorrogar per períodes de temps iguals o inferiors, mitjançant un acord protocolitzat de les parts, i s’extingirà per denúncia de qualsevol de les parts, que s’haurà de fer per escrit i s’haurà de comunicar a l’altra part amb una antelació mínima de sis mesos a la data en què es doni per finalitzat. La seva fi no afecta el desenvolupament i la conclusió dels acords específics que estiguin en execució, subscrits a l’empara d’aquest conveni. També s’extingirà quan en finalitzi el període de vigència, per mutu acord, per incompliment de les condicions establertes o per qualsevol altra causa legalment prevista.

Novena. Regulació

Aquest conveni de col·laboració, així com els acords específics que el desenvolupin, es regula per la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i d’acord amb el que estableix l’article 4.1.d de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, queda exclòs del seu àmbit d’aplicació i es regeix pel que estipulen les parts.

Els dubtes i les controvèrsies que es puguin suscitar en la interpretació i l’aplicació d’aquest conveni que no puguin ser resolts en el si de la Comissió de Seguiment s’hauran de resoldre de conformitat amb les normes reconegudes pel dret i davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.

De conformitat amb el que s’exposa i es convé en l’exercici de les atribucions de què són titulars les persones signants, subscriuen aquest conveni en tres exemplars i en la data indicada en l’encapçalament.

President de la Federació de Serveis de Prevenció Aliens (ASPA)
Juan Prats Guerrero

Director de l’Institut de Salut Carlos III
José Jerónimo Navas Palacios

Rectora de la Universitat de les Illes Balears
Montserrat Casas Ametller

Diligència

El present conveni el va aprovar en el Consell de Direcció de data 9 de març de 2010 i el va ratificar en el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de març de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).