Eleccions de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la universitat) al Claustre