Convocatòria

Contenido en el idioma por defecto

Annex 4. Elecció dels representants dels estudiants als consells de departament

1. El consell de departament és l’òrgan de govern del departament, de conformitat amb el que estableix l’article 31 dels Estatuts. Les decisions que adopti en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans del departament.

En el consell de departament s'integra una representació dels alumnes que estan matriculats a les assignatures que el departament imparteix consistent en el quinze per cent de l’apartat a) de l’article 33.1 dels Estatuts, garantida la representació dels alumnes de grau i postgrau.

Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat i de títols oficials de postgrau.

2. La durada del mandat dels electes és de dos anys, de conformitat amb el que estableix l'article 33.2 dels Estatuts.

3. La condició de membre del consell de departament es perd en els casos enumerats a l'article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.

4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.

5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.

S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

6.a) D’acord amb les disposicions de l’article 3.2 de la normativa electoral, són electors i elegibles els estudiants matriculats a la Universitat en els termes següents:

– Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat.

Es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.

– Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat.

– Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat, així com els doctorands que hagin superat el període formatiu i facin la tesi doctoral en les condicions legalment establertes.

b) D’acord amb les previsions de la disposició transitòria segona de la normativa electoral, de manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria com a estudis en extinció, els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tindran la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau.

A efectes electorals, es consideren estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives.

c) Quant a l’assignació de docència, s’han de tenir en compte les previsions següents:

Per als estudis de grau i als efectes electorals prevists als articles 5.2 i 46.1.c), segon paràgraf, de la normativa electoral, s’ha de tenir la següent assignació de la docència d'estudis de grau als departaments (Acord normatiu 9580/2010, de 21 d’octubre, pel qual es reforma la normativa electoral —FOU núm. 338, de 28 d’octubre):

Departament

Estudi

Biologia

Biologia, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Bioquímica

Ciències de la Terra

Geografia

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Història, Història de l’Art

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Telemàtica, Matemàtiques

Dret Privat

Dret

Dret Públic

Dret, Relacions Laborals

Economia Aplicada

Administració d’Empreses, Economia, Turisme

Economia de l’Empresa

Administració d’Empreses, Turisme

Filologia Catalana i Lingüística General

Llengua i Literatura Catalanes

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Llengua i Literatura Espanyoles, Estudis Anglesos, Educació Primària, Turisme

Filosofia i Treball Social

Filosofia, Treball Social

Física

Enginyeria d’Edificació, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Física

Infermeria i Fisioteràpia

Fisioteràpia, Infermeria Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Educació Social, Educació Infantil, Educació Primària, Pedagogia Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Educació Social, Educació Infantil, Educació Primària, Pedagogia Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Psicologia

Psicologia

Química

Química

– Així mateix, als efectes electorals prevists als articles 5.2 i 46.1.c), segon paràgraf, de la normativa electoral, es fa la següent assignació de la docència d’estudis en extinció als departaments (Acord normatiu 9580/2010, de 21 d’octubre, pel qual es reforma la normativa electoral —FOU núm. 338, de 28 d’octubre):

Departament

Estudi

Biologia

Biologia, Enginyeria Tècnica Agrícola

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Bioquímica

Ciències de la Terra

Geografia

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Història, Història de l’Art

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, Enginyeria Tècnica Industrial, Matemàtiques

Dret Privat

Dret

Dret Públic

Dret, Turisme Dret Públic

Economia Aplicada

Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials, Economia, Turisme

Economia de l’Empresa

Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials, Turisme

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Hispànica, Filologia Anglesa, Mestre

Filosofia i Treball Social

Filosofia, Treball Social

Física

Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica Industrial, Física

Infermeria i Fisioteràpia

Fisioteràpia, Infermeria Filologia Espanyola, Moderna i Llatina

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Educació Social, Mestre, Pedagogia

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Educació Social, Mestre, Pedagogia i Psicopedagogia

Psicologia

Psicologia

Química

Química

– Quant a l’assignació dels estudis de postgrau als departaments, cal tenir en compte, d’acord amb les previsions de la disposició addicional segona, segon apartat, de la normativa electoral, l’assignació feta pel Consell de Direcció (Acord executiu 9985/2011, d’11 d’octubre, sobre assignació, als efectes electorals, de la docència dels estudis de postgrau als departaments de la UIB —FOU núm. 354, de 26 d’octubre):

Estudis de màster oficials

Departament

Estudi

Biologia

Màster Universitari en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, Màster Universitari en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular, Màster Universitari en Ecologia Marina, Màster Universitari en Microbiologia Avançada

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

 

Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut, Màster Universitari en Neurociències, Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments, Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Ciències de la Terra

Màster Universitari en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Màster Universitari en Matemàtiques*, Màster Universitari en Tecnologia de la Informació i les Comunicacions*, Màster Universitari en Tecnologies de la Informació

Dret Privat

Màster Universitari en Pràctica Jurídica

Dret Públic

Màster Universitari en Pràctica Jurídica

Economia Aplicada

Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme, Màster Universitari en Economia del Turisme i Medi Ambient

Economia de l’Empresa

Màster Universitari en Comptabilitat, Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme, Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l’Empresa

Filologia Catalana i Lingüística General

Màster Universitari De l’Oral a l’Escrit: la Llengua i la Literatura Catalanes des de la Perspectiva de l’Oralitat*, Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes

Filosofia

Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana, Màster Universitari en Filosofia Contemporània

Física

Màster Universitari en Enginyeria Electrònica, Màster Universitari en Física

Infermeria i Fisioteràpia

Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut, Màster Universitari en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Màster Universitari en Educació Inclusiva, Màster Universitari en Gestió Cultural, Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans: Intervenció Psicològica i Pedagògica, Màster Universitari en Formació del Professorat, Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció, Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Màster Universitari en Formació del Professorat, Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Psicologia

Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut, Màster Universitari en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària, Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana, Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans: Intervenció Psicològica i Pedagògica, Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere

Química

Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química, Màster Universitari en Química Orgànica Experimental i Industrial, Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional, Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

* Màsters universitaris en extinció, corresponents al Reial decret 56/2005.

Estudis de doctorat

Departament

Estudi

Biologia

Doctorat de Biologia de les Plantes, Doctorat de Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular, Doctorat d’Ecologia Marina, Doctorat de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat de Biologia*, Doctorat de Biologia de Plantes Mediterrànies*, Doctorat de Ciències Marines*, Doctorat de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia*, Doctorat dins el POP de Ciències Experimentals i Tecnologies (de Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies i de Microbiologia Avançada)**, Doctorat dins el POP de Ciències de la Salut i el Comportament (de Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular)**

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

 

Doctorat de Tecnologia i Qualitat dels Aliments, Doctorat de Ciències Biosociosanitàries, Doctorat de Neurociències, Doctorat de Nutrició Humana, Doctorat de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat de Biologia Fonamental*, Doctorat de Ciències Mèdiques Bàsiques*, Doctorat de Nutrició Humana*, Doctorat dins el POP de Ciències de la Salut i el Comportament (de Nutrició Humana, de Neurociències i de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada)**

Ciències de la Terra

Doctorat de Geografia
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat de Societat, Territori i Medi Ambient*, Doctorat de Geografia*

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

 

Doctorat d’Història, Doctorat d’Història de l’Art
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat d’Història - Història de l’Art*, Doctorat de Perspectives Metodològiques de la Investigació Històrica i Historicoartística*, Doctorat dins el POP d’Humanitats i Ciències Socials (de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió)**

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Doctorat d’Informàtica, Doctorat de Matemàtiques
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat d’Informàtica*, Doctorat dins el POP de Ciències Experimentals i Tecnologies (de Matemàtiques i de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)**

Dret Privat Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005): Doctorat de Dret Privat*

Dret Públic

Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat de Dret Privat i Dret Públic i Dret del Turisme*, Doctorat de Dret Públic*

Economia Aplicada

Doctorat d’Economia del Turisme i del Medi Ambient
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat d’Economia i Empresa*, Doctorat de Globalització Econòmica i Benestar Social*, Doctorat dins el POP de Ciències Econòmiques i Jurídiques (d’Economia del Turisme i del Medi Ambient)**

Economia de l’Empresa

Doctorat d’Economia, Organització i Gestió (Business Economics)
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat d’Economia de l’Empresa*

Filologia Catalana i Lingüística General

Doctorat de Llengua i Literatura Catalanes
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat de Filologia Catalana i Lingüística General*, Doctorat dins el POP d'Humanitats i Ciències Socials (De l’Oral a l’Escrit: la Llengua i Literatura Catalanes des de la Perspectiva de l’Oralitat)**

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Doctorat de Llengua i Literatures Modernes
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina*, Doctorat d’Història de la Literatura i Literatura Comparada*, Doctorat de Llengües i Lingüística Aplicada*

Filosofia i Treball Social

Doctorat de Cognició i Evolució Humana, Doctorat de Filosofia
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat de Crisi de la Modernitat*, Doctorat de Filosofia*, Doctorat dins el POP d'Humanitats i Ciències Socials (de Cognició i Evolució Humana i de Filosofia Contemporània)**

Física

Doctorat d’Enginyeria Electrònica, Doctorat de Física
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat de Física*, Doctorat dins el POP de Ciències Experimentals i Tecnologies (d’Enginyeria Electrònica i de Física)**

Infermeria i Fisioteràpia

Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat d’Infermeria i Salut Internacional*

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Doctorat d’Educació Inclusiva, Doctorat d’Educació: Primera Infància, Menors i Família, Doctorat de Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat d’Educació Ambiental*, Doctorat d’Educació Inclusiva*, Doctorat d’Investigació i Innovació en Educació*, Doctorat de Tecnologia Educativa*, Doctorat dins el POP d'Humanitats i Ciències Socials (de Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement)**

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Doctorat d’Educació: Primera Infància, Menors i Família
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat de Ciències de l’Educació*, Doctorat d’Investigació i Innovació en Educació*

Psicologia

Doctorat de Cognició i Evolució Humana
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat de Psicologia*, Doctorat dins el POP d'Humanitats i Ciències Socials (de Cognició i Evolució Humana)**

Química

Doctorat de Ciència i Tecnologia Química, Doctorat de Química Orgànica Experimental i Industrial, Doctorat de Química Teòrica i Modelització Computacional
Doctorats en extinció (* RD 778/1998 o ** RD 56/2005):
Doctorat de Química Orgànica a la Indústria Quimicofarmacèutica*, Doctorat dins el POP de Ciències Experimentals i Tecnologies (de Ciència i Tecnologia Química i de Química Teòrica i Modelització Computacional)**

d) Els estudiants que deixin de complir els requisits establerts als paràgrafs anteriors deixaran de gaudir de la condició d’elegits.

e) No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.

7. La circumscripció electoral són els estudis de grau o de postgrau.

8.a) La distribució s'ha fet de forma proporcional entre els alumnes dels departaments matriculats als estudis de grau i als de postgrau (màsters oficials i doctorat). Per tant, a cada departament corresponen els representants dels estudiants que s’indiquen:

Consells de departament

Biologia: 7

Grau:

6

vot: 5

Postgrau:

1

vot: 1

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut: 5

Grau:

3

vot: 3

Postgrau:

2

vot: 2

Ciències de la Terra: 4

Grau:

3

vot: 3

Postgrau:

1

vot: 1

Ciències Històriques i Teoria de les Arts: 5

Grau:

4

vot: 3

Postgrau:

1

vot: 1

Ciències Matemàtiques i Informàtica: 13

Grau:

12

vot: 9

Postgrau:

1

vot: 1

Dret Privat: 5

Grau:

4

vot: 3

Postgrau:

1

vot: 1

Dret Públic: 5

Grau:

4

vot: 3

Postgrau:

1

vot: 1

Economia Aplicada: 7

Grau:

6

vot: 5

Postgrau:

1

vot: 1

Economia de l’Empresa: 7

Grau:

6

vot: 5

Postgrau:

1

vot: 1

Filologia Catalana i Lingüística General: 4

Grau:

3

vot: 3

Postgrau:

1

vot: 1

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica: 7

Grau:

6

vot: 5

Postgrau:

1

vot: 1

Filosofia i Treball Social: 5

Grau:

4

vot: 3

Postgrau:

1

vot: 1

Física: 9

Grau:

8

vot: 6

Postgrau:

1

vot: 1

Infermeria i Fisioteràpia: 6

Grau:

5

vot: 4

Postgrau:

1

vot: 1

Pedagogia i Didàctiques Específiques: 5

Grau:

4

vot: 3

Postgrau:

1

vot: 1

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació: 6

Grau:

5

vot: 4

Postgrau:

1

vot: 1

Psicologia: 6

Grau:

5

vot: 4

Postgrau:

1

vot: 1

Química: 6

Grau:

5

vot: 4

Postgrau:

1

vot: 1

b) La situació de les meses electorals serà la següent:

Departament

Edifici

Biologia

Guillem Colom Casasnovas

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Guillem Colom Casasnovas

Ciències de la Terra

Ramon Llull

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Ramon Llull

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Anselm Turmeda

Dret Privat

Gaspar Melchor de Jovellanos

Dret Públic

Gaspar Melchor de Jovellanos

Economia Aplicada

Gaspar Melchor de Jovellanos

Economia de l’Empresa

Gaspar Melchor de Jovellanos

Filologia Catalana i Lingüística General

Ramon Llull

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Ramon Llull

Filosofia i Treball Social

Ramon Llull

Física

Mateu Orfila i Rotger

Infermeria i Fisioteràpia

Guillem Cifre de Colonya

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Guillem Cifre de Colonya

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Guillem Cifre de Colonya

Psicologia

Guillem Cifre de Colonya

Química

Mateu Orfila i Rotger

Estudis impartits a la seu universitària d’Eivissa i Formentera

Seu universitària

Estudis impartits a la seu universitària de Menorca

Seu universitària

c) Les meses s'han d'obrir a les 12 hores i s'han de tancar a les 17 hores.

9. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del 26 d’octubre al 2 de novembre de 2011.

10.a) Per a les eleccions del representants dels estudiants s’ha de constituir una mesa per circumscripció, formada per un president i dos vocals i pels suplents respectius.

b) Els tres membres que integraran les meses seran designats per la Comissió Electoral per comunicació personal o pública en el moment oportú.

c) La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.

d) Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant el secretari de la Comissió Electoral (Secretari General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. El Secretari General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.

e) La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes.

f) Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.

g) Són funcions de les meses:

— Presidir la votació.
— Mantenir l’ordre.
— Verificar la identitat dels votants.
— Fer l’escrutini.
— Vetllar per la puresa del sufragi.

h) Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.

11. La Comissió Electoral, si ho creu oportú, pot demanar que s'aturin durant una o diverses hores les classes per facilitar la votació.

12. En cas que un estudiant estigui inclòs en dos o més censos electorals, i si aquesta circumstància deriva del fet de pertànyer a un estudi la docència del qual està assignada a dos o més departaments de forma molt semblant, només pot optar a presentar-se com a candidat a un dels departaments afectats, a elecció de la persona interessada. Per contra, en aquest supòsit pot exercir el dret de sufragi actiu en més d’una circumscripció.

13. La condició de candidat a les eleccions de representants dels estudiants als consells de departament s'ha de manifestar formalment mitjançant escrit, segons el model oficial, de la persona interessada adreçat a les secretaries dels centres o al Registre General de la Universitat. L’horari de presentació és de 9 a 14 hores. El procediment és el següent:

a) L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (consell de departament), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

b) Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, encara que es poden retirar en qualsevol moment abans del dia de les eleccions, mitjançant escrit adreçat a la presidenta de la Comissió Electoral (Rectora) i presentat al Registre General de la Universitat, de 9 a 14 hores.

14. De conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

15. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció d’un sorteig, tal com estableix la lletra e) del precepte indicat.

16. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

17. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat a la presidenta de la Comissió Electoral, que s’ha de registrar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera fins a tres dies abans de començar les votacions.

Calendari electoral

— Dia 25 d’octubre de 2011: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
— Dia 26 d’octubre de 2011 (FOU extr. núm. 354): publicació de la convocatòria d'eleccions.
— Del 26 d’octubre de 2011 al 2 de novembre de 2011: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 27 d’octubre de 2011 al 2 de novembre de 2011: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretaria General de la Universitat.
— Del dia 27 d’octubre de 2011 al 4 de novembre de 2011: presentació de candidatures.
— Dia 4 de novembre de 2011: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
— Dia 7 de novembre de 2011: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Dia 8 de novembre de 2011: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
— Dia 9 de novembre de 2011: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 9 de novembre de 2011 al 18 de novembre de 2011: campanya electoral.
— Del dia 9 de novembre de 2011 al 18 de novembre de 2011 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
— Del dia 9 de novembre de 2011 al 21 de novembre de 2011 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
— Dia 10 de novembre de 2011: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Dia 15 de novembre de 2011: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
— Dia 15 de novembre de 2011: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats dels estudiants i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Fins al dia 17 de novembre de 2011: els candidats podran nomenar els interventors.
— Dia 21 de novembre de 2011: jornada de reflexió.
— Dia 22 de novembre de 2011: eleccions.