Convocatòria

Contenido en el idioma por defecto

Annex 1. Elecció dels representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola

1. Les juntes de facultat o escola són els òrgans de govern de les facultats o escoles corresponents, de conformitat amb el que estableix l'article 28 dels Estatuts. Els acords que adoptin en l’àmbit de les seves competències vinculen els altres òrgans de la facultat o escola.

El nombre de representants dels estudiants per cada junta de facultat o escola l’estableix l'Acord normatiu 9984/2011, de 18 d’octubre (FOU núm. 354, de 26 d’octubre), pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat i d’escola.

Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.

2. La durada del mandat dels electes ha de ser de dos anys, de conformitat amb el que estableix l’article 30.2 dels Estatuts.

3. La condició de membre de la junta de facultat o escola es perd en els casos enumerats a l'article 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.

4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret del sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.

5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.

S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

6. a) D’acord amb les disposicions de l’article 3.2.a) de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, són electors i elegibles els estudiants d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat. A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.

b) De conformitat amb les previsions de la normativa electoral, de manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria com a estudis en extinció, els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tenen la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau. A efectes electorals, es consideren estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives.

En aquest cas la circumscripció és l’ensenyament i inclou, si escau, el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau, d’acord amb la taula següent:

 • Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau)
 • Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Enginyeria d’Edificació (grau)
 • Biologia (llicenciatura + grau)
 • Bioquímica (llicenciatura + grau)
 • Ciències Empresarials (diplomatura)
 • Dret (llicenciatura + grau)
 • Economia (llicenciatura + grau)
 • Educació Infantil (diplomatura + grau)
 • Educació Primària (diplomatura + grau)
 • Educació Social (diplomatura + grau)
 • Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) +
 • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)
 • Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) +
 • Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)
 • Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)
 • Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)
 • Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)
 • Filosofia (llicenciatura + grau)
 • Física (llicenciatura + grau)
 • Fisioteràpia (diplomatura + grau)
 • Geografia (llicenciatura + grau)
 • Història (llicenciatura + grau)
 • Història de l'Art (llicenciatura + grau)
 • Infermeria (diplomatura + grau)
 • Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau)
 • Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica)
 • Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)
 • Matemàtiques (llicenciatura + grau)
 • Mestre (diplomatura)
 • Pedagogia (llicenciatura + grau)
 • Psicologia (llicenciatura + grau)
 • Psicopedagogia (llicenciatura)
 • Química (llicenciatura + grau)
 • Relacions Laborals (grau)
 • Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau)
 • Treball Social (diplomatura + grau)
 • Turisme (diplomatura + grau)

c) Els estudiants que deixin de complir els requisits establerts a les lletres anteriors deixaran de gaudir de la condició d’elegits.

d) No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.

7. La circumscripció electoral és l’ensenyament corresponent.

8.a) Per fer la distribució per circumscripcions i de conformitat amb les previsions de l’article 45.1.d) de la normativa electoral, s’ha d’assignar un representant a cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau.

En les circumscripcions s’inclourà el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau.

En conseqüència, corresponen els representants següents a cada circumscripció:

Junta de la Facultat de Ciències

Biologia (llicenciatura + grau)

5

vot: 4

Bioquímica (llicenciatura + grau)

3

vot: 3

Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)

2

vot: 2

Física (llicenciatura + grau)

2

vot: 2

Química (llicenciatura + grau)

3

vot: 3

 

Junta de la Facultat de Dret

Dret (llicenciatura + grau)

13

vot: 10

Relacions Laborals (grau)

2

vot: 2

 

Junta de la Facultat d’Economia i Empresa

Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau)

8

vot: 6

Ciències Empresarials (diplomatura)

3

vot: 3

Economia (llicenciatura + grau)

4

vot: 3

 

Junta de la Facultat d’Educació

Educació Infantil (diplomatura + grau)

3

vot: 3

Educació Primària (diplomatura + grau)

4

vot: 3

Educació Social (diplomatura + grau)

3

vot: 3

Mestre (diplomatura)

1

vot: 1

Pedagogia (llicenciatura + grau)

3

vot: 3

Psicopedagogia (llicenciatura)

1

vot: 1

 

Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres

Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)

2

vot: 2

Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)

1

vot: 1

Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)

2

vot: 2

Filosofia (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Geografia (llicenciatura + grau)

2

vot: 2

Història (llicenciatura + grau)

2

vot: 2

Història de l'Art (llicenciatura + grau)

2

vot: 2

Treball Social (diplomatura + grau)

3

vot: 3

 

Junta de la Facultat de Psicologia

Psicologia (llicenciatura + grau)

15

vot: 12

 

Junta de l’Escola Politècnica Superior

Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Enginyeria d’Edificació (grau)

4

vot: 3

Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)

2

vot: 2

Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau)

3

vot: 3

Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica)

1

vot: 1

Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)

1

vot: 1

Matemàtiques (llicenciatura + grau) Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria

2

vot: 2

Telemàtica (grau)

2

vot: 2

 

Junta de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia

Fisioteràpia (diplomatura + grau)

5

vot: 4

Infermeria (diplomatura + grau)

10

vot: 8

 

Facultat de Turisme

Turisme (diplomatura + grau)

15

vot: 12

En el supòsit que a conseqüència del canvi d’adscripció d’estudis s’hagi de modificar la composició numèrica de les juntes de centre, la representació dels estudiants serà corregida amb la incorporació dels suplents corresponents o bé amb l’exclusió dels representants que hagin obtingut menys vots, i es mantindrà, en qualsevol cas, la representació de les persones més votades.

b) La situació de les meses electorals serà la següent:

Meses electorals

Edifici

Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura + grau)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Enginyeria d’Edificació (grau)

Anselm Turmeda

Biologia (llicenciatura + grau)

Guillem Colom Casasnovas

Bioquímica (llicenciatura + grau)

Guillem Colom Casasnovas

Ciències Empresarials (diplomatura)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Dret (llicenciatura + grau)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Economia (llicenciatura + grau)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Educació Infantil (diplomatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Educació Primària (diplomatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Educació Social (diplomatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)

Anselm Turmeda

Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)

Mateu Orfila i Rotger

Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)

Ramon Llull

Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)

Ramon Llull

Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)

Ramon Llull

Filosofia (llicenciatura + grau)

Ramon Llull

Física (llicenciatura + grau)

Mateu Orfila i Rotger

Fisioteràpia (diplomatura + grau)

Beatriu de Pinós

Geografia (llicenciatura + grau)

Ramon Llull

Història (llicenciatura + grau)

Ramon Llull

Història de l'Art (llicenciatura + grau)

Ramon Llull

Infermeria (diplomatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau)

Anselm Turmeda

Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica)

Anselm Turmeda

Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)

Anselm Turmeda

Matemàtiques (llicenciatura + grau)

Anselm Turmeda

Mestre (diplomatura)

Guillem Cifre de Colonya

Pedagogia (llicenciatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Psicologia (llicenciatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Psicopedagogia (llicenciatura)

Guillem Cifre de Colonya

Química (llicenciatura + grau)

Mateu Orfila i Rotger

Relacions Laborals (grau)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau)

Anselm Turmeda

Treball Social (diplomatura + grau)

Ramon Llull

Turisme (diplomatura + grau)

Arxiduc Lluís Salvador

Estudis impartits a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera

Seu universitària

Estudis impartits a la Seu universitària de Menorca

Seu universitària

c) Les meses s'han d'obrir a les 12 hores i s'han de tancar a les 17 hores.

9. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del 26 d’octubre al 2 de novembre de 2011.

10.a) Per a les eleccions del representants dels estudiants s’ha de constituir una mesa per circumscripció, formada per un president i dos vocals i pels suplents respectius.

b) Els tres membres que integraran les meses seran designats per la Comissió Electoral per comunicació personal o pública en el moment oportú.

c) La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.

d) Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant el secretari de la Comissió Electoral (Secretari General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. El Secretari General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.

e) La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes.

f) Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.

g) Són funcions de les meses:

— Presidir la votació.
— Mantenir l’ordre.
— Verificar la identitat dels votants.
— Fer l’escrutini.
— Vetllar per la puresa del sufragi.

h) Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.

11. La Comissió Electoral, si ho creu oportú, pot demanar que s'aturin durant una o diverses hores les classes per facilitar la votació.

12. La condició de candidat a les eleccions de representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola s'ha de manifestar formalment mitjançant escrit, segons el model oficial, de la persona interessada adreçat a les secretaries dels centres o al Registre General de la Universitat. L’horari de presentació és de 9 a 14 hores. El procediment és el següent:

a) L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (junta de facultat o escola), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

b) Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, encara que es poden retirar en qualsevol moment abans del dia de les eleccions, mitjançant escrit adreçat a la presidenta de la Comissió Electoral (Rectora) i presentat al Registre General de la Universitat, de 9 a 14 hores.

13. De conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

14. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció d’un sorteig, tal com estableix la lletra e) del precepte indicat.

15. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

16. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat a la presidenta de la Comissió Electoral, que s’ha de registrar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera fins a tres dies abans de començar les votacions.

Calendari electoral

— Dia 25 d’octubre de 2011: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
— Dia 26 d’octubre de 2011 (FOU extr. núm. 354): publicació de la convocatòria d'eleccions.
— Del 26 d’octubre de 2011 al 2 de novembre de 2011: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 27 d’octubre de 2011 al 2 de novembre de 2011: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat a la Secretaria General de la Universitat.
— Del dia 27 d’octubre de 2011 al 4 de novembre de 2011: presentació de candidatures.
— Dia 4 de novembre de 2011: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
— Dia 7 de novembre de 2011: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Dia 8 de novembre de 2011: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
— Dia 9 de novembre de 2011: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 9 de novembre de 2011 al 18 de novembre de 2011: campanya electoral.
— Del dia 9 de novembre de 2011 al 18 de novembre de 2011 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
— Del dia 9 de novembre de 2011 al 21 de novembre de 2011 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
— Dia 10 de novembre de 2011: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Dia 15 de novembre de 2011: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
— Dia 15 de novembre de 2011: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats dels estudiants i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Fins al dia 17 de novembre de 2011: els candidats podran nomenar els interventors.
— Dia 21 de novembre de 2011: jornada de reflexió.
— Dia 22 de novembre de 2011: eleccions.