Eleccions de representants del personal d'administració i serveis (grup D) al Claustre

Contenido en el idioma por defecto

Distribució

ACORD NORMATIU del dia 15 de març de 2012 pel qual es distribueixen els representants del grup D) (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat.

L’article 17 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), estableix la composició del Claustre universitari. Segons les disposicions de l’apartat 2 d’aquest article, en són membres electius vint-i-vuit representants del personal d’administració i serveis (grup D).

D’altra banda, cal dir que el cinquè apartat de l’article indicat disposa que el Consell de Govern és l’òrgan competent per fer les distribucions que es deriven d’aquest article i determinar els claustrals que corresponen a cada circumscripció.

Per tot això, el Consell de Govern del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 17.5 dels Estatuts de la Universitat, en relació amb l’article 17.2.d), ha establert la distribució dels representants del grup D) (personal d’administració i serveis) al Claustre de la Universitat, d'acord amb els termes següents:

Grup D): vint-i-vuit representants del personal d’administració i serveis

De conformitat amb l’article 40 de la normativa electoral de la Universitat, per a la distribució de la representació del personal d'administració i serveis (grup D) s'ha de distingir els funcionaris del personal laboral, i a la vegada s'estableixen com a circumscripcions les següents:

a) Una circumscripció formada pels funcionaris integrants dels subgrups de classificació A1 i A2, on s’ha de garantir, com a mínim, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics.
b) Una circumscripció formada pels funcionaris integrants dels subgrups de classificació B, C1, C2 i E, on s’ha de garantir, com a mínim, un representant dels cossos generals i un dels cossos específics.
c) Una circumscripció formada pel personal laboral.

A més, per garantir una més bona representativitat de cada un dels cossos (generals i específics), s’ha considerat convenient que, respectant el mínim establert per l’Acord normatiu 9580/2010, de 21 d’octubre, pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, s’han de garantir dos i tres representants per a cada un dels cossos en les circumscripcions corresponents als funcionaris.

Per fer la distribució s'ha d'assignar un claustral a cada circumscripció i la resta s'ha de repartir de forma proporcional entre les circumscripcions.

En conseqüència, corresponen els representants següents a cada circumscripció:

— Funcionaris dels subgrups A1 i A2: 7 representants (entre els quals s’han de garantir, com a mínim, dos representants dels cossos generals i dos dels cossos específics).
— Funcionaris dels subgrups B, C1, C2 i E: 20 representants (entre els quals s’han de garantir, com a mínim, tres representants dels cossos generals i tres dels cossos específics).
— Personal laboral: 1 representant.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 15 de març de 2012

La Rectora,
Montserrat Casas