Eleccions de representants del personal d'administració i serveis (grup D) al Claustre

Contenido en el idioma por defecto

Definició

Del Claustre universitari

separador

Article 16. Naturalesa i competències

1. El Claustre universitari, que és presidit pel Rector, és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària.

2. El Claustre és competent per:

a) Elaborar els Estatuts, reformar-los i corregir les errades que s’hi detectin.
b) Convocar eleccions extraordinàries al càrrec de Rector.
c) Elegir els membres del Consell de Govern que li corresponen, per i entre els mateixos membres del sector representat.
d) Elegir i, si escau, revocar el defensor universitari, que a la UIB rep el nom de Síndic de Greuges, i rebre’n l’informe anual.
e) Qualssevol altres competències que li siguin atribuïdes per llei o pels presents Estatuts.

Article 17. Composició

1. El Claustre universitari, amb un màxim de tres-cents claustrals, el constitueixen dos-cents quaranta claustrals elegits. A aquest nombre s’hi han de sumar els claustrals nats indicats al tercer apartat d’aquest article.

2. El Claustre l’han de compondre els membres electius següents:

a) Cent vint-i-tres professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A).
b) Vint-i-nou integrants de la resta de personal docent i investigador (grup B).
c) Seixanta estudiants (grup C).
d) Vint-i-vuit representants del personal d'administració i serveis (grup D).

3. Al Claustre hi ha els membres nats següents:

a) El Rector, el Secretari General, els vicerectors i el Gerent de la Universitat.
b) Tots els degans i directors d’escola.
c) Tots els directors de departament i d’institut universitari de recerca.
d) El president del Consell d’Estudiants.

En cas que les persones titulars d’aquests càrrecs cessin, perden la condició de claustrals.

En tot cas es garantirà que la majoria dels membres del Claustre, com a mínim, siguin professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.

4. Els òrgans de govern especificats a l’apartat anterior, sens perjudici del que s’hi estableix, poden ser elegits claustrals per la seva circumscripció. Els titulars d’òrgans de govern nomenats després d’haver-se constituït el Claustre s’hi integraran en el moment de ser nomenats.

5. El Consell de Govern és l’òrgan competent per fer les distribucions que es deriven d’aquest article i determinar els claustrals que corresponen a cada circumscripció.

Article 18. Mandat dels claustrals i pèrdua de la condició de representant

1. Els claustrals elegits en representació dels respectius sectors seran renovats cada quatre anys, tret dels del grup C), que ho seran cada dos.

2. Si es produeix la baixa d’un claustral, la plaça l’ha d’ocupar, pel temps que resta del mandat, el candidat que després d’ell hagi obtingut més vots en la seva circumscripció.

3. Una vegada transcorregut el mandat dels claustrals, es convocaran les eleccions en els termes prevists en aquests Estatuts.