Fixació composició numèrica

Contenido en el idioma por defecto

ACORD NORMATIU del dia 18 de desembre de 2013 pel qual es fixa la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat i d’escola.

El Consell de Govern del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 24.2.34 dels Estatuts de la Universitat, en relació amb l'article 30.1.d), ha determinat la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat i d'escola.

En primer lloc cal dir que aquesta distribució és el resultat de l'aplicació de les previsions de la lletra d) de l'apartat 1 de l'article 30 dels Estatuts de la Universitat: «1. Formen part de la junta de facultat o escola: [...] d) Un nombre d’estudiants igual al cinquanta per cent del nombre de professors de l’apartat anterior, arrodonit per excés, en què es garanteixi la representació de cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau.»

Així mateix, de conformitat amb les previsions de la normativa electoral, de manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria com a estudis en extinció, els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tenen la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau. A efectes electorals, es consideren estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives. En aquest cas la circumscripció ha de ser l’ensenyament i incloure, si escau, el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau (annex únic).

De la mateixa manera, s'ha de dir que l'Acord normatiu 9984/2011, de 18 d’octubre, pel qual es fixa la composició numèrica de les juntes de facultat i d'escola (FOU núm. 354, de 26 d’octubre), va establir una composició que afectava tots els col·lectius representats a les juntes de facultat i d'escola. La present distribució afecta només el col·lectiu estudiantil, atès que tant el nombre d'estudiants matriculats com el canvi d’adscripció de centre d’alguns estudis fan necessària una redistribució de l'actual representació estudiantil, sense canviar el nombre total d'aquests representants en cada centre, determinat per l'Acord normatiu 9984/2011.

Finalment, un cop exhaurit el mandat de dos anys dels representants dels estudiants elegits a les juntes de facultat i escola, determinat pel segon apartat de l’article 30 dels Estatuts, és escaient de convocar eleccions de representants del dit col·lectiu, un cop realitzada la distribució prèvia corresponent.

A l’últim, cal dir que ara per ara no és oportú de realitzar una nova distribució dels representants del professorat a les juntes de facultat i d'escola, ja que no pertoca convocar eleccions dels representants indicats fins que no hagin exhaurit els quatre anys de mandat que tenen establert a l'article 30.2 dels indicats Estatuts.

La composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat i escola que resulta després de fer les modificacions pertinents és la següent:

Junta de la Facultat de Ciències

a) Cinc representants dels estudiants de Biologia (llicenciatura + grau).
b) Quatre representants dels estudiants de Bioquímica (llicenciatura + grau).
c) Tres representants dels estudiants de Física (llicenciatura + grau).
d) Tres representants dels estudiants de Química (llicenciatura + grau).

Junta de la Facultat de Dret

a) Dotze representants dels estudiants de Dret (llicenciatura + grau).
b) Tres representants dels estudiants de Relacions Laborals (grau).

Junta de la Facultat d’Economia i Empresa

a) Nou representants dels estudiants d’Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau).
b) Dos representants dels estudiants de Ciències Empresarials (diplomatura).
c) Quatre representants dels estudiants d’Economia (llicenciatura + grau).

Junta de la Facultat d’Educació

a) Tres representants dels estudiants d’Educació Infantil (diplomatura + grau).
b) Cinc representants dels estudiants d’Educació Primària (diplomatura + grau).
c) Tres representants dels estudiants d’Educació Social (diplomatura + grau).
d) Un representant dels estudiants de Mestre (diplomatura).
e) Dos representants dels estudiants de Pedagogia (llicenciatura + grau).
f) Un representant dels estudiants de Psicopedagogia (llicenciatura).

Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres

a) Dos representants dels estudiants de Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau).
b) Un representant dels estudiants de Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau).
c) Dos representants dels estudiants de Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau).
d) Un representant dels estudiants de Filosofia (llicenciatura + grau).
e) Dos representants dels estudiants de Geografia (llicenciatura + grau).
f) Dos representants dels estudiants d’Història (llicenciatura + grau).
g) Dos representants dels estudiants d’Història de l'Art (llicenciatura + grau).
h) Tres representants dels estudiants de Treball Social (diplomatura + grau).

Junta de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

a) Cinc representants dels estudiants de Fisioteràpia (diplomatura + grau).
b) Deu representants dels estudiants d’Infermeria (diplomatura + grau).

Junta de la Facultat de Psicologia

a) Quinze representants dels estudiants de Psicologia (llicenciatura + grau).

Junta de la Facultat de Turisme

a) Quinze representants dels estudiants de Turisme (diplomatura + grau).

Junta de l’Escola Politècnica Superior

a) Tres representants dels estudiants d’Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Edificació (grau).
b) Dos representants dels estudiants d’Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau).
c) Dos representants dels estudiants d’Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau).
d) Tres representants dels estudiants d’Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau).           
e) Un representant dels estudiants d’Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica).
f) Un representant dels estudiants d’Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica).
g) Un representant dels estudiants de Matemàtiques (llicenciatura + grau).
h) Dos representants dels estudiants de Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de desembre de 2013

El Rector,
Llorenç Huguet

Annex únic 

Aparellament entre els estudis en extinció i els corresponents nous estudis oficials de grau

 • Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau)
 • Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Edificació (grau)
 • Biologia (llicenciatura + grau)
 • Bioquímica (llicenciatura + grau)
 • Ciències Empresarials (diplomatura)
 • Dret (llicenciatura + grau)
 • Economia (llicenciatura + grau)
 • Educació Infantil (diplomatura + grau)
 • Educació Primària (diplomatura + grau)
 • Educació Social (diplomatura + grau)
 • Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)
 • Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)
 • Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)
 • Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)
 • Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)
 • Filosofia (llicenciatura + grau)
 • Física (llicenciatura + grau)
 • Fisioteràpia (diplomatura + grau)
 • Geografia (llicenciatura + grau)
 • Història (llicenciatura + grau)
 • Història de l'Art (llicenciatura + grau)
 • Infermeria (diplomatura + grau)
 • Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau)
 • Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica)
 • Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)
 • Matemàtiques (llicenciatura + grau)
 • Mestre (diplomatura)                 
 • Pedagogia (llicenciatura + grau)
 • Psicologia (llicenciatura + grau)      
 • Psicopedagogia (llicenciatura)
 • Química (llicenciatura + grau)
 • Relacions Laborals (grau)         
 • Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau)
 • Treball Social (diplomatura + grau)
 • Turisme (diplomatura + grau)