Convocatòria

Contenido en el idioma por defecto

ACORD EXECUTIU del dia 23 d’abril de 2013 pel qual es convoquen eleccions al càrrec de Rector de la Universitat de les Illes Balears.

En virtut de l’Acord normatiu 9581/2010, de 21 d’octubre, pel qual s’estableix el procediment d’elecció del Rector de la Universitat de les Illes Balears, reunida la Comissió Electoral el passat 17 d’abril i complint els tràmits que preveu l'article 11 de l’Acord normatiu 9581/2010 esmentat, el Consell de Direcció, havent deliberat prèviament a la sessió del dia d’avui, acorda d'obrir el procés electoral a Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Les eleccions tindran lloc el dia 22 de maig de 2013 en primera volta, i el dia 29 de maig de 2013 en segona volta, si escau, d’acord amb la normativa electoral i el calendari electoral que figuren a l’annex d’aquest acord.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 23 d’abril de 2013

El Rector p.s.r.,
Jaume Carot,
vicerector de Professorat i Postgrau

Annex

1. A partir de l’endemà de publicar-se l'acord de la convocatòria d'eleccions, s'obre un termini de tres dies hàbils per presentar candidats. La presentació de candidats s’ha de manifestar formalment mitjançant escrit de la persona interessada adreçat al president de la Comissió Electoral i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó).

D’acord amb les previsions dels articles 1 i 3 de l’Acord normatiu 9581/2010, de 21 d’octubre, pel qual s’estableix el procediment d’elecció del Rector de la Universitat de les Illes Balears, la comunitat universitària ha d’elegir el Rector entre els funcionaris en actiu del cos de catedràtics d’universitat que prestin serveis a la Universitat de les Illes Balears, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret.

El termini de presentació de candidats acaba el dia 3 de maig de 2013 a les 15 hores (Registre General de la Universitat, Son Lledó, campus universitari).

2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral, comprovades les condicions d’elegibilitat dels candidats, proclamarà les candidatures vàlidament presentades el dia 6 de maig de 2013.

3.a) La campanya electoral començarà l’endemà de la proclamació de les candidatures i acabarà 24 hores abans del dia de l’elecció.

b) Les diferents candidatures poden demanar a la Comissió Electoral una subvenció per a les despeses que es puguin derivar de la campanya electoral, per una suma màxima de 2.000 euros.

c) La Comissió Electoral posarà a l’abast dels candidats: espai al servidor web, enllaç a la web dels candidats, accés a llistes de correu electrònic, espais necessaris per poder-hi fer actes electorals i suport administratiu.

4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret de vot s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.

No obstant això, no té dret de sufragi el personal que desenvolupi plaça o lloc en comissió de serveis fora de la Universitat ni el que es trobi en situació de serveis especials o en suspensió de contracte.

5.1. Són electors del sector a) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat):

a) Els funcionaris dels cossos docents universitaris següents: catedràtics d’universitat, professors titulars d’universitat, catedràtics d’escola universitària i professors titulars d’escola universitària que siguin doctors.
b) Els professors contractats doctors.
c) Els professors col·laboradors doctors.
d) Els professors associats de nacionalitat estrangera doctors amb caràcter indefinit.

2. Són electors del sector b) (resta de personal docent i investigador):

a) Els professors titulars d’escola universitària que no siguin doctors.
b) Els ajudants.
c) Els professors ajudants doctors.
d) Els professors col·laboradors que no siguin doctors.
e) Els professors associats.
f) Els professors visitants.
g) Els professors emèrits.
h) Els investigadors doctors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Marie Curie o d’altres programes que puguin contractar investigadors doctors en condicions similars.
i) El personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica no inclòs a la lletra anterior.
j) Els becaris que desenvolupin la seva activitat a la UIB.

Es consideren becaris els becaris d’investigació europeus, els estatals, els de la comunitat autònoma i els becaris propis d’investigació de la UIB i anàlegs, sempre que la seva beca tingui una durada mínima d’un any i la seva dedicació sigui a temps complet.

Els professors associats de nacionalitat estrangera no doctors amb caràcter indefinit, els professors associats per exempció de càrrec i els associats per exempció de docència dels professors de Campus Extens illes estan inclosos en aquest sector.

3.a) Són electors del sector c) (estudiants) els alumnes matriculats a la Universitat inclosos als apartats següents:

  • Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.

A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.

També són electors els estudiants matriculats de títols propis de grau (curs de primer cicle i estudis de primer i segon cicle) i els alumnes matriculats de títols de formació bàsica de més de trenta crèdits.

  • Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.

A efectes electorals, es consideren estudiants de màster els alumnes matriculats de títols propis de màster, d’especialista universitari i d’expert universitari, sempre que siguin graduats, diplomats o llicenciats, o equivalents.

  • Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat, així com els doctorands que hagin superat el període formatiu i facin la tesi doctoral en les condicions legalment establertes.

b) D’acord amb les previsions de la disposició transitòria segona de la normativa electoral, de manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria com a estudis en extinció, els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tenen la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau.

A efectes electorals, es consideren estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives.

c) No són electors els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.

4. És elector del sector d) (personal d’administració i serveis) tot el personal d’administració i serveis vinculat a la Universitat per una relació funcionarial o contractual que presti els seus serveis a la UIB.

5. Els interins dels sectors a), b) i d) tenen la mateixa consideració que els funcionaris i els laborals, a l’efecte de considerar-los electors.

6.1. La circumscripció electoral per a l’elecció de Rector és única per a cada sector de la comunitat universitària i coincideix amb l’àmbit global de la Universitat.

2. El vot per a l’elecció del Rector es ponderarà per sectors de la comunitat universitària de la forma següent:

a) 51 per cent per als professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (sector a).
b) 12 per cent per a la resta de personal docent i investigador (sector b).
c) 25 per cent per als estudiants (sector c).
d) 12 per cent per al personal d’administració i serveis (sector d).

3. El coeficient de ponderació de cada sector es calcularà de la manera següent:

Coeficient del sector a) = 0,51 x Total de vots a candidatures vàlidament emesos                  
                                                           Total de vots a candidatures vàlidament emesos pel sector a)

Coeficient del sector b) = 0,12 x Total de vots a candidatures vàlidament emesos                   
                                                           Total de vots a candidatures vàlidament emesos pel sector b)

Coeficient del sector c) = 0,25 x Total de vots a candidatures vàlidament emesos                   
                                                           Total de vots a candidatures vàlidament emesos pel sector c)

Coeficient del sector d) = 0,12 x Total de vots a candidatures vàlidament emesos                   
                                                           Total de vots a candidatures vàlidament emesos pel sector d)

Els coeficients es calcularan amb quatre xifres decimals.

Els vots a candidatures vàlidament emesos exclouen els vots nuls i els vots en blanc, ja que no són vots a candidatures.

4. El nombre de vots ponderats corresponents a cada candidatura en cada sector es calcularà multiplicant el nombre de vots vàlids que obtingui la candidatura en cada sector pel coeficient de ponderació del sector.

5. El nombre de vots ponderats totals corresponents a cada candidatura es calcularà sumant els vots ponderats de l’esmentada candidatura en cada sector.

7. La situació de les meses electorals serà la següent:

Meses electorals

Lloc

Sector a)

Son Lledó (consergeria sala d’actes)

Sector b)

Son Lledó (consergeria sala d’actes)

Sector c)

Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau)

Ed. Gaspar Melchor de Jovellanos

Ciències Empresarials (diplomatura)

Dret (llicenciatura + grau)

Economia (llicenciatura + grau)

Relacions Laborals (grau)

Universitat Oberta per a Majors (UOM i altres)

Direcció Hotelera Internacional (títol propi de grau)

Ed. Arxiduc Lluís Salvador

Turisme (diplomatura + grau)

Educació Infantil (diplomatura + grau)

Ed. Guillem Cifre de Colonya

Educació Primària (diplomatura + grau)

Educació Social (diplomatura + grau)

Infermeria (diplomatura + grau)

Mestre (diplomatura)

Pedagogia (llicenciatura + grau)

Psicologia (llicenciatura + grau)

Psicopedagogia (llicenciatura)

Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Enginyeria d’Edificació (grau)

Ed. Anselm Turmeda

Electrònica Industrial (enginyeria          tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)

Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau)

Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica)

Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)

Matemàtiques (llicenciatura + grau)

Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau)

Biologia (llicenciatura + grau)

Ed. Mateu Orfila i Rotger

Bioquímica (llicenciatura + grau)

Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)

Física (llicenciatura + grau)

Química (llicenciatura + grau)

Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)

Ed. Ramon Llull

Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)

Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)

Filosofia (llicenciatura + grau)

Geografia (llicenciatura + grau)

Història (llicenciatura + grau)

Història de l'Art (llicenciatura + grau)

Treball Social (diplomatura + grau)

Fisioteràpia (diplomatura + grau)

Ed. Beatriu de Pinós

        

Doctorats

Màsters universitaris

Títols propis de postgrau (màster, especialista, expert)

Eivissa i Formentera

Seu universitària

Menorca

Seu universitària

Sector d)

Son Lledó (consergeria Registre General)

Les meses electorals s’han d’obrir a les 10 hores i s’han de tancar a les 18 hores.

La Comissió Electoral, si ho creu oportú, pot determinar que s'aturin durant una o diverses hores les classes per facilitar la votació.

8.a) La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del 29 d’abril al 7 de maig de 2013.

b) En cas que un membre de la comunitat universitària estigui inclòs en dos o més censos electorals, i si aquesta circumstància deriva del fet de pertànyer a dos o més sectors de la comunitat universitària, només pot exercir el dret de sufragi actiu en representació d’un sector.

c) Si un elector pertany a més d’un sector, hom li n’assignarà un, de conformitat amb les prioritats següents: pertinença al sector a), pertinença al sector d), pertinença al sector b), pertinença al sector c). Qualsevol elector afectat pot demanar de canviar aquesta assignació mitjançant la reclamació oportuna davant la Comissió Electoral, en el termini de cinc dies des de la publicació del cens.

d) Si un estudiant està matriculat a més d’un estudi, ha d’exercir el seu dret de vot en un únic estudi, que es determinarà de conformitat amb l’ordre de prioritat següent: matriculat a un ensenyament oficial de segon cicle, matriculat a un ensenyament oficial de primer cicle, matriculat a grau, matriculat a doctorat, matriculat a màster universitari, matriculat a títols propis de grau, matriculat a títols propis de postgrau (en l’ordre següent: màster universitari, especialista universitari i expert universitari), matriculat a títol de formació bàsica de més de trenta crèdits. En cas que no es pugui establir la prioritat indicada per coincidència d’estudis, hom n’assignarà un. Qualsevol elector afectat pot demanar de canviar aquesta assignació mitjançant la reclamació oportuna davant la Comissió Electoral, en el termini de cinc dies des de la publicació del cens.

9.a) Les meses electorals han de ser formades per un president i dos vocals i, si escau, pels suplents respectius. La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.
b) Els membres titulars i suplents que integraran les meses electorals seran designats aleatòriament pel secretari de la Comissió Electoral.
c) Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris. La designació s’ha de notificar amb temps suficient a les persones interessades, que disposaran d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant el secretari de la Comissió Electoral, causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. El Secretari General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.
d) La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes; pel que fa al professorat i personal d’administració i serveis, l’assistència és una obligació funcionarial o laboral, segons el cas.
e) Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.
f) Són funcions de les meses:

  • Presidir la votació.
  • Mantenir l’ordre.
  • Verificar la identitat dels votants.
  • Fer l’escrutini.
  • Vetllar per la puresa del sufragi.

g) Per anar a votar, cal identificar-se amb el DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o qualsevol document universitari que acrediti la personalitat del votant.

10.a) La votació es farà mitjançant una papereta diferent per a cada candidat, amb model normalitzat. Per efectuar el vot en blanc s’utilitzarà el mateix model de papereta però sense cap nom imprès, amb la rúbrica «Vot en blanc».
b) La Comissió Electoral aprovarà el model normalitzat de sobres i paperetes i assegurarà que estiguin disponibles de manera anticipada perquè es pugui exercir el dret de sufragi.

11. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de l’Acord normatiu 9581/2010, de 21 d’octubre.

12. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, entre les persones inscrites en el cens electoral, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de registrar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) fins a tres dies abans de començar les votacions.

13.a) D'acord amb l'article 20 de l’Acord normatiu 9581/2010, de 21 d’octubre, serà proclamat Rector, en primera volta, el candidat que aconsegueixi el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos, una vegada fetes i aplicades, per la Comissió Electoral, les ponderacions que preveu el punt 6.2 d’aquesta normativa. En el cas d’una sola candidatura, únicament es farà la primera volta.
b) Si cap candidat no assoleix la majoria requerida a l’apartat anterior, tindrà lloc una segona votació, a la qual només podran concórrer els dos candidats que hagin obtingut més suport a la primera votació, tenint en compte les ponderacions esmentades. A la segona volta serà proclamat el candidat que obtingui la majoria simple de vots, ateses aquestes mateixes ponderacions. La segona votació tindrà lloc, si escau, el dia 29 de maig de 2013.
c) Contra la proclamació de candidat electe realitzada per la Comissió Electoral, les persones interessades hi poden interposar reclamació el dia hàbil següent. La Comissió Electoral ha de resoldre la reclamació el dia hàbil següent a la finalització del termini de reclamació.

Calendari electoral 

Dia 23 d’abril de 2013: el Consell de Direcció obre el procés electoral a Rector.
Dia 29 d’abril de 2013 (FOU extraordinari núm. 381): publicació de la convocatòria d’eleccions a Rector.
Del dia 29 d’abril de 2013 al 7 de maig de 2013: exposició pública dels diferents censos electorals a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
Del dia 30 d’abril de 2013 al 7 de maig de 2013: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al president de la Comissió Electoral.
Del dia 30 d’abril al 3 de maig de 2013: presentació de candidatures.
Dia 6 de maig de 2013: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
Del dia 7 de maig de 2013 al 20 de maig de 2013: campanya electoral.
Del dia 7 de maig de 2013 al 20 de maig de 2013 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
Del dia 7 de maig de 2013 al 21 de maig de 2013 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
Dia 10 de maig de 2013: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
Dia 14 de maig de 2013: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
Fins al dia 16 de maig de 2013: els candidats podran nomenar els interventors.
Dia 21 de maig de 2013: jornada de reflexió.
Dia 22 de maig de 2013: votació en primera volta.
Dia 22 de maig de 2013: la Comissió Electoral farà la proclamació provisional del nou Rector.
Dia 23 de maig de 2013: presentació de reclamacions a la proclamació provisional del nou Rector.
Del dia 23 de maig de 2013 al 27 de maig de 2013: campanya electoral per a la segona volta.
Del dia 23 de maig de 2013 al 27 de maig de 2013 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
Del dia 23 de maig de 2013 al 28 de maig de 2013 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
Dia 24 de maig de 2013: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions a la proclamació provisional del nou Rector.
Dia 28 de maig de 2013: jornada de reflexió.
Dia 29 de maig de 2013: votació en segona volta.
Dia 29 de maig de 2013: la Comissió Electoral farà la proclamació provisional del nou Rector.
Dia 30 de maig de 2013: presentació de reclamacions a la proclamació provisional del nou Rector.
Dia 31 de maig de 2013: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions a la proclamació provisional del nou Rector.